Viimeksi julkaistu 25.8.2017 13.46

Valiokunnan lausunto HaVL 20/2017 vp U 3/2017 vp  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)

Hallintovaliokunta

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS) (U 3/2017 vp): Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 17/2017 vp — U 3/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeniMikkoSimola
    sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö
  • tietosuojavaltuutetun toimisto

Viitetiedot

Valiokunta on aiemmin antanut asiasta lausunnon HaVL 1/2017 vp

VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ

Ehdotus

Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä. Sen avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita etsintäkuulutettujen pidättämiselle tai antautumiselle tai luovutustarkoitusten edistämiseksi sekä kadonneiden tavoittamiseksi, oikeudenkäyntiä avustamaan etsittävien tavoittamiseksi tai tukemaan erikseen yksilöityjä tarkastuksia. ETIASin tarkoituksena on myötävaikuttaa terrorismin ja vakavan rikollisuuden ennalta estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen. Ehdotuksen taustalla on komission tiedonanto terrorismin torjuntaan liittyvän tiedonvaihdon parantamisesta ja ulkorajojen vahvistamisesta (COM(2016) 602 final), jossa korostetaan liikkuvuuden ja turvallisuuden välistä tasapainoa sekä laillisen Schengen-alueelle pääsyn edistämistä ilman pakollista viisumia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Komissio antoi asetusehdotuksen 16.11.2016. Valtioneuvoston eduskunnalle toimittamassa jatkokirjelmässä selostetaan komission esitykseen neuvoston työryhmäkäsittelyn aikana tehtyjä keskeisimpiä muutoksia. 

Valtioneuvoston kanta

Suomi pitää hyvänä, että Suomen tärkeänä pitämiä asioita, erityisesti ETIASin ja EES:n (Entry Exit System, Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmä) synergiaetuja on saatu edistettyä neuvotteluissa. Suomi katsoo, että järjestelmän käyttötarkoituksen toteuttamiseksi ETIAS-tietojen säilytysajan tulisi olla yhdenmukainen EES-järjestelmän tietojen säilytysajan kanssa. Suomi tavoittelee parhaillaan käytävissä EES-neuvotteluissa EES:n tietojen ehdotettua viittä vuotta olennaisesti lyhyempää säilytysaikaa. Suomi pyrkii myös siihen, että EES-asetuksen uudelleentarkastelulausekkeeseen sisällytettäisiin nimenomainen maininta säilytysajan uudelleentarkastelusta. 

Komission esitys ei sisältänyt mahdollisuutta luovuttaa ETIASin tietoja kolmansille maille, mutta neuvoston ETIAS-kompromissiteksti sisältää tietojen luovuttamismahdollisuuden liittyen henkilöiden palauttamiseen tai poikkeustapauksissa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaan. Kyseessä on tarkasti rajattu poikkeus pääsääntöisestä tietojen luovuttamiskiellosta. Suomen tavoitteena on EES-neuvottelujen mukaisesti nimenomainen kielto tietojen luovuttamisesta kolmansille maille. 

Suomi katsoo, että ETIAS-luvan hakemuksen tulisi sisältää myös Schengenin rajasäännöstössä määritettyjä maahanpääsyn edellytysten selvittämiseen liittyviä kysymyksiä. Näistä keskeisiä ovat matkan tarkoituksen, rahavarojen ja alueella oleskelun pääasiallisen kohde (osoite). Näin saataisiin kokonaisturvallisuutta ja rajanylitysliikenteen sujuvuutta parantavaa ennakkotietoa sekä tiedotettaisiin selkeästi viisumivapaille kolmansien maiden kansalaisille etukäteen mitä kriteerejä heidän tulee täyttää päästäkseen matkustamaan EU:n alueelle. Näiden tietojen tulisi olla käytettävissä rajatarkastuksissa tietosuojan mahdollistamissa rajoissa. Schengenin rajasäännöstössä määritettyjä maahanpääsyn edellytysten selvittämiseen liittyviä tietoja voitaisiin hyödyntää myös ETIAS-lupahakemuksia käsiteltäessä esimerkiksi sen arvioimiseksi kuuluuko luvan hakija ETIAS-järjestelmän soveltamisalan piiriin. 

Euroopan raja- ja merivartioviraston yhteyteen perustettavan ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden työmäärän ja resurssitarpeen arvioimiseksi on tärkeää ottaa ensin käyttöön Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmä EES. EES:n avulla kolmansien maiden kansalaisista kerättäviä rajanylitystietoja voitaisiin hyödyntää muun muassa ETIAS-luvan piiriin kuuluvien viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisten vuosittaisten matkustajamäärien arvioimiseen. 

Puheenjohtajan kompromissiesitys ei kaikilta osin täytä Suomen neuvottelutavoitteita, joilla on pyritty varmistamaan muun muassa asetusehdotuksen hyväksyttävyys henkilötietojen suojan kannalta. Suomen tavoitteena on myös jatkoneuvotteluissa oikeusvarmuuden takia varmistaa, että perusoikeuskirja ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö tulevat asianmukaisesti huomioiduksi. 

Valtioneuvosto on kuitenkin kokonaisarvion pohjalta valmis hyväksymään neuvoston yleisnäkemyksen parlamentin kanssa käytävien trilogineuvottelujen pohjaksi. Tähän kokonaisarvioon vaikuttaa maahanmuuttokriisin ja sisäisen turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet. 

Suomi jatkaa vaikuttamista, jotta neuvottelutuloksessa huomioitaisiin Suomelle tärkeät erityiskysymykset. Suomen kokonaisetu huomioiden Suomi voi tukea neuvoston yleisnäkemystä. Lopullisen kantansa asetukseen Suomi esittää trilogineuvottelujen jälkeen, kun neuvosto hyväksyy asetusehdotuksen. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisten tarkastuksia mahdollistamalla turvallisuusuhkiin, laittomaan maahanmuuttoon ja kansanterveydellisiin uhkiin liittyvä tiedon kerääminen ennakolta. Valiokunta on antanut asiassa aiemmin lausunnon HaVL 1/2017 vp

Hallintovaliokunta pitää myönteisenä, että Suomen tärkeinä pitämiä asioita on saatu edistettyä neuvoston työryhmätyössä. Valiokunta on aiemmassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, ettei komission asetusehdotus parhaalla mahdollisella tavalla huomioinut synergiaetuja samanaikaisesti valmisteilla olevan EU:n rajanylitystietojärjestelmän (Entry-Exit, EES) kanssa. Selvityksen mukaan synergiamahdollisuuksia on tältä osin lisätty. Myös järjestelmän mahdollistamaa tukea rajatarkastuksille on kehitetty ja parannettu rajavartijoiden mahdollisuutta hyödyntää ETIAS-tietoja. Valiokunta panee myönteisenä merkille myös sen, että järjestelmien toimeenpanossa on priorisoitu EES-järjestelmää. Valiokunta pitää tärkeänä sitä, ettei ETIAS-järjestelmän kehittämisellä hidasteta rajanylitystietojärjestelmän käyttöönottoa. 

Komission asetusehdotuksen mukaan ETIAS-järjestelmään tallennettuja tietoja säilytettäisiin viisi vuotta luvan haltijan viimeisimmästä saapumisesta EU:n alueelle tai viisi vuotta viimeisimmän epäämispäätöksen tai luvan mitätöimisen jälkeen. Puheenjohtajan kompromissitekstissä ETIAS-tietojen säilytysaika on edelleen viisi vuotta. Valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että järjestelmän käyttötarkoituksen toteuttamiseksi ETIAS-tietojen säilytysajan tulisi olla yhdenmukainen EES-järjestelmän tietojen säilytysajan kanssa. Parhaillaan käytävissä EES-neuvotteluissa Suomen tavoitteena on EES:n tietojen ehdotettua viittä vuotta olennaisesti lyhyempi säilytysaika. Pyrkimyksenä myös on sisällyttää EES-asetukseen nimenomainen maininta säilytysajan uudelleentarkastelusta. 

Komission asetusehdotukseen ei sisältynyt mahdollisuutta luovuttaa ETIASin tietoja kolmansille maille, mutta puheenjohtajan esittämä kompromissiteksti sisältää tietojen luovuttamismahdollisuuden liittyen henkilöiden palauttamiseen tai poikkeustapauksissa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaan. Suomi on saanut myötävaikutettua siihen, että kyseessä on tarkasti rajattu poikkeus pääsääntöisestä tietojen luovuttamiskiellosta. Valiokunta katsoo kuitenkin valtioneuvoston tavoin, että Suomen tulee edelleen pyrkiä EES-neuvottelujen mukaisesti saavuttamaan nimenomainen kielto tietojen luovuttamisesta kolmansille maille. 

Selvityksen mukaan neuvoston työryhmässä on käyty keskustelua ETIAS-lupahakemuksessa kerättävistä tiedoista. Valtioneuvoston kannan mukaan ETIAS-luvan hakemuksen tulisi sisältää myös Schengenin rajasäännöstössä määritettyjä maahanpääsyn edellytysten selvittämiseen liittyviä kysymyksiä. Näistä keskeisiä ovat matkan tarkoitus, rahavarat ja alueella oleskelun pääasiallinen kohde. Näin saataisiin kokonaisturvallisuutta ja rajanylitysliikenteen sujuvuutta parantavaa ennakkotietoa sekä tiedotettaisiin selkeästi viisumivapaille kolmansien maiden kansalaisille etukäteen, mitä kriteerejä heidän tulee täyttää päästäkseen matkustamaan EU:n alueelle. Näiden tietojen tulisi olla käytettävissä rajatarkastuksissa tietosuojan mahdollistamissa rajoissa. 

Valiokunta toteaa, että matkan tarkoitus on tärkeä tieto sen selvittämiseksi, kuuluuko henkilö ETIAS-lupaan oikeutettujen henkilöiden piiriin. Valiokunnan mielestä on tärkeää pyrkiä selvittämään jo luvan myöntämisvaiheessa, ettei henkilön aikomuksena ole esimerkiksi työskentely tai pitkäaikainen oleskelu jäsenmaissa. Matkustajan kansallisuudesta, matkan tarkoituksesta ja matkan kestosta muodostuu kokonaisuus, jonka perusteella voidaan päätellä, kuuluuko henkilö ETIAS-luvan piiriin vai tuleeko hänet ohjata kansalliseen viisumi- tai oleskelulupaprosessiin. Rajavartijat kysyvät matkan tarkoituksesta, rahavaroista ja oleskelun suunnitellusta kestosta Schengenin rajasäännöstön velvoittamina jo tällä hetkellä jokaisen rajatarkastuksen yhteydessä. Matkustajankin kannalta rajalla tapahtuva pääsyn epääminen on erittäin huono vaihtoehto, jos se olisi voitu välttää laajentamalla ETIAS-lupahakemuksessa esitettäviä kysymyksiä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että jatkokirjeen mukaan puheenjohtajan kompromissiesitys ei kaikilta osin täytä Suomen neuvottelutavoitteita, joilla on pyritty varmistamaan muun muassa asetusehdotuksen hyväksyttävyys henkilötietojen suojan kannalta. Valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että Suomen tavoitteena tulee myös jatkoneuvotteluissa olla oikeusvarmuuden takia sen varmistaminen, että perusoikeuskirja ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi. 

Asiassa saadun selvityksen perusteella valiokunta kuitenkin katsoo kokonaisarvionaan, että neuvoston yleisnäkemys voidaan hyväksyä parlamentin kanssa käytävien trilogineuvottelujen pohjaksi. Suomen tulee kuitenkin jatkaa vaikuttamista, jotta neuvottelutuloksessa huomioitaisiin Suomelle tärkeät erityiskysymykset. Lopullinen kanta asetukseen voidaan esittää trilogineuvottelujen jälkeen, kun neuvosto hyväksyy asetusehdotuksen. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Hallintovaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 2.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JuhoEerolaps
varapuheenjohtaja
Timo V.Korhonenkesk
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
MikaKarisd
jäsen
ElsiKatainenkesk
jäsen
AnttiKurvinenkesk
jäsen
SirpaPaaterosd
jäsen
WilleRydmankok
jäsen
JoonaRäsänensd
jäsen
Vesa-MattiSaarakkalaps
jäsen
MattiSemivas
jäsen
KariTolvanenkok
varajäsen
JariRonkainenps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
Minna-LiisaRinne