Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

HaVL 23/2016 vp

Viimeksi julkaistu 30.6.2016 13.50

Valiokunnan lausunto HaVL 23/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Hallintovaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtajaJormaVuorio
  sisäministeriö
 • poliisijohtajaSannaHeikinheimo
  sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Johdanto

Valiokunta on arvioinut jokaisen sen myötävaikutuksella syntyneen lausuman osalta tarvetta lausuman säilyttämiseen kertomuksessa. Säilytettävien lausumien osalta on kysymys muun muassa siitä, että lausuma liittyy johonkin vireillä olevaan asiaan (esimerkiksi sisäisen turvallisuuden selontekoon), lausuman johdosta on valmisteltavana lakiehdotus, lausumassa edellytettyjen toimenpiteiden suorittaminen on kesken, lausuman johdosta suoritettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta on vielä seurattava ja tarvittaessa erikseen arvioitava tai lausuma on muutoin ajankohtaisuutensa vuoksi perusteltua säilyttää. 

Kertomuksessa säilytettävät lausumat

Edellä lausuttua täydentäen valiokunta toteaa, että lausuman säilyttäminen hallituksen kertomuksessa on tarpeen esimerkiksi sen johdosta, että lainvalmistelutoimenpiteisiin ryhtyminen on mahdollista vasta, kun unionissa on hyväksytty asiakokonaisuuteen kuuluva sääntely (biometriset tunnisteet, EV 92/2006 vp; poliisin henkilötietolain kokonaisuudistus, EV 216/2013 vp; tietosuoja-asetus ja tietosuojadirektiivi on unionissa hyväksytty huhtikuussa 2016). Osaksi voi olla kysymys lausumien perusteella tehdyistä selvityksistä, joissa nähdään tarpeellisiksi sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joita ei ole vielä aloitettu. Tällainen lausuma voi liittyä myös valiokunnassa käsiteltävänä olevaan sisäisen turvallisuuden selontekoon VNS 5/2016 vp (poliisin osuuden vähentäminen päihtyneiden kiinniotossa, kuljettamisessa ja säilyttämisessä; EV 94/2006 vp). Mainittuun selontekoon liittyy itse asiassa useampia lausumia (EV 371/2010 vp, EV 77/2013 vp). Lausuma saattaa liittyä myös vaalikauden aikana annettavaan selontekoon (ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka; EV 239/2010 vp) tai selvitykseen (hallinnon turvallisuusverkkotoiminta; HaVM 35/2014 vp). Lausumaan perustuva selvitys voi olla lisäksi puuteellinen (EV 79/2014 vp). Muilta osin valiokunta viittaa alla mainittujen lausumien osalta selonteossa lausuttuun.  

Valiokunta katsoo, että seuraavat sen myötävaikutuksella syntyneet lausumat tulee edelleen säilyttää hallituksen toimintakertomuksessa: 

Biometriset tunnisteet, HE 25/2005 vp — EV 92/2006 vp 
Selviämisasematoiminnan ja muun akuutin päihdehuollon kehittäminen, HE 90/2005 vp — EV 94/2006 vp 
Ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan seuranta, HE 185/2010 vp — EV 239/2010 vp 
Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset, HE 101/2010 vp — EV 261/2010 vp 
Poliisin pitkän aikavälin tehtävä-, resurssi- ja rahoitussuunnitelma sekä poliisimiehen hätävarjelua koskevat säännökset, HE 224/2010 vp — EV 371/2010 vp 
Metropolialueen alueellinen eheys ja kilpailukyky, VNS 9/2010 vp — EV 48/2010 vp 
Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuus, HE 246/2010 vp — EV 331/2010 vp 
Poliisin henkilötietolain kokonaisuudistus, HE 66/2012 vp — EV 216/2013 vp 
Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpano ja kokonaisvaltainen selonteko sisäisen turvallisuuden tilasta, HE 15/2013 vp — EV 77/2013 vp 
Poliisin henkilötietojen käsittely, HE 57/2013 vp — EV 79/2014 vp 
Rahankeräyslain muuttaminen, HE 6/2014 vp — EV 69/2014 vp 
Hallinnon turvallisuusverkkotoiminta, HE 54/2013 vp — HaVM 35/2014 vp 
Kuntiin kohdistuvien uudistushankkeiden valmistelu, HE 268/2014 vp — EV 348/2014 vp 
Viranomaisyhteistyö uhkan arvioinnissa ja uhkaavan teon estämisessä, HE 333/2014 vp — EV 268/2014 vp 
Todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö, HE 65/2014 vp — EV 248/2014 vp 
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamistarpeet, HE 348/2014 vp — EV 334/2014 vp. 

Kertomuksesta poistettava lausuma

Poliisin erityisestä eroamisikäsääntelystä luopumisen vaikutukset, HE 64/2010 vp — EV 143/2012 vp. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Hallintovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 3.6.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
PirkkoMattilaps
varapuheenjohtaja
Timo V.Korhonenkesk
jäsen
ThomasBlomqvistr
jäsen
AnttiHäkkänenkok
jäsen
MikaKarisd
jäsen
ElsiKatainenkesk
jäsen
KariKulmalaps
jäsen
AnttiKurvinenkesk
jäsen
SirpaPaaterosd
jäsen
JuhaPylväskesk
jäsen
WilleRydmankok
jäsen
JoonaRäsänensd
jäsen
MattiSemivas
jäsen
Mari-LeenaTalvitiekok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
OssiLantto