Viimeksi julkaistu 9.5.2021 17.36

Valiokunnan lausunto HaVL 5/2015 vp E 18/2015 vp Hallintovaliokunta Valtioneuvoston selvitys: OSA; komission ehdotukset EU:n sisäisten siirtojen ja uudelleensijoittamisen toteuttamiseksi

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston selvitys: OSA; komission ehdotukset EU:n sisäisten siirtojen ja uudelleensijoittamisen toteuttamiseksi (E 18/2015 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • sisäministeri Petteri Orpo 
 • ylijohtaja, kansainvälisten asioiden yksikkö Laura Yli-Vakkuri 
  sisäministeriö
 • maahanmuuttojohtaja, maahanmuutto-osasto Tuomo Kurri 
  sisäministeriö
 • rajaturvallisuusasiantuntija, evl, rajavartio-osasto Mika Rytkönen 
  sisäministeriö
 • yksikön päällikkö Nina Nordström 
  ulkoasiainministeriö
 • avustaja Sebastian Gahnström 
  ulkoasiainministeriö
 • hallitusneuvos Olli Sorainen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • Senior Specialist Tuomas Koljonen 
  Maahanmuuttovirasto.

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö, poliisiosasto
 • Pakolaisneuvonta ry.

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

Ehdotus

Sisäisiä siirtoja koskeva päätösehdotus

EU:n sisäisiä siirtoja koskeva päätösehdotus (COM(2015) 286 final) koskee yhteensä 40 000 Italiassa ja Kreikassa turvapaikkahakemuksen jättänyttä henkilöä seuraavien kahden vuoden aikana. Komission perustelu esitykselle on helpottaa huomattavaa turvapaikanhakijapainetta Italiassa ja Kreikassa.  

Turvapaikanhakijoita tuli viime vuonna Kreikkaan 9 430 ja Italiaan 64 625. Ehdotuksen perusteluissa on kerrottu myös laittomasti tulleiden määrät, joka luku mahdollisesti sisältää kansainvälistä suojelua hakeneet. Vuonna 2014 Italiaan saapui laittomasti yli 170 000 kolmansien maiden kansalaista ja Kreikkaan yli 50 000 tällaista henkilöä. Johdannon mukaan Kreikassa oli viime vuonna 30 505 syyrialaista laittomasti.  

Komission ehdotuksen mukaan Italian ja Kreikan hätätilanteen vaatimien EU:n sisäisten siirtojen yhteydessä sovellettaisiin ensimmäisen kerran Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kolmansien maiden kansalaisten äkilliseen joukoittaiseen maahantuloon liittyvää hätätilannemekanismia. Ehdotuksen mukaan näitä olisivat sellaisista alkuperämaista tulevat hakijat, joiden kansainvälisen suojelun hakemusten hyväksymisprosentti EU:ssa on yli 75 prosenttia.  

Väliaikaiseksi tarkoitettua järjestelyä sovellettaisiin käytännössä kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin, jotka ovat saapuneet Italiaan tai Kreikkaan 15.4.2015 jälkeen tai saapuvat näihin maihin järjestelmän käynnistämisen jälkeen. Komissio ehdottaa alustavaa hakemusten käsittelyä (initial processing) ennen siirtopäätöksen tekemistä. Sisäiset siirrot toteutettaisiin käytännössä jäsenmaiden nimeämien kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) kautta Euroopan unionin säännösten sekä kunkin jäsenmaan kansallisen lainsäädännön ja toimintamallien mukaisesti.  

Henkilömäärä jaettaisiin jäsenmaiden kesken väkilukuun, bruttokansantuotteeseen, turvapaikkahakemusten ja uudelleensijoitettujen pakolaisten määrään sekä työttömyysasteeseen suhteutetun jakoperusteen (distribution key) mukaisesti. Italiaa koskevan jakoperusteen mukaan Suomelle osoitettaisiin 475 henkilöä eli 1,98 prosenttia yhteensä 24 000 siirrettävästä henkilöstä. Kreikkaa koskevan jakoperusteen mukaan Suomelle osoitettaisiin 317 henkilöä eli samoin 1,98 prosenttia yhteensä 16 000 siirrettävästä henkilöstä. Suomelle osoitettavien siirtojen kokonaismäärä olisi näin ollen 792 henkilöä. Vastaanottaville jäsenvaltioille annettaisiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kautta kertaluontoinen 6 000 euron tuki kutakin niiden alueelle siirrettyä henkilöä kohden neuvoston ja parlamentin asetuksen 516/2014 mukaisesti.  

Jäsenvaltiot nimeäisivät kontaktipisteet. Lisäksi ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus lähettää yhteysvirkamies Roomaan ja Ateenaan. Siinä todetaan, että nämä auttaisivat tiedonvaihdossa ja ehdokkaiden nimeämisessä. Italia tai Kreikka tekisi siirtopäätöksen. Artiklan 6.5 mukaan laittomasti edelleen liikkunutta kehotetaan palaamaan välittömästi oikeaan jäsenmaahan paluudirektiivin nojalla. Johdannon 30 kappaleen mukaan asianomaisella olisi periaatteessa oikeus kansainvälisen suojeluaseman mukaisiin etuihin ja oikeuksiin vain siinä valtiossa, johon hänet on siirretty.  

Johdannon 28 kohdassa viitataan Dublin-asetuksen mukaiseen oikeudellisiin ja menettelyllisiin takeisiin. Siinä sanotaan myös, että oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan siirtopäätöksen osalta olisi vain perusoikeuksien turvaamisen osalta. Perusteluiden perusoikeuksia koskevassa kappaleessa puolestaan puhutaan palautuskiellosta ja siitä että henkilö pääsisi asianmukaisen vastaanoton piiriin. Artiklan 6.4 mukaan asianomaiselle annetaan tiedoksi kirjallinen päätös siirtämisestä määrättyyn maahan.  

Jäsenvaltio voisi kieltäytyä vastaanottamasta henkilöä vain kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen perusteella.  

Ehdotuksen mainitaan aiheuttavan EU:n talousarvioon yhteensä 240 000 000 euron lisäkustannukset. Komissio huomauttaa mahdollisuudesta käyttää ehdotettua järjestelmää myös muiden jäsenvaltioiden kohdalla Italian ja Kreikan kaltaisen maahantulotilanteen kohdatessa niitä.  

Uudelleensijoittamista koskeva suositus

Uudelleensijoittamista koskeva suositus (C(2015) 3560/2) koskisi yhteensä 20 000 EU:n ulkopuolella oleskelevaa UNHCR:n määritelmän mukaisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä seuraavien kahden vuoden aikana. EU:n sisäisten siirtojen tapaan myös nämä henkilöt osoitettaisiin eri jäsenmaille edellä mainittujen kriteereiden mukaan suhteutetun jakoperusteen mukaisesti.  

Suomen osuus olisi ehdotuksen mukaan 293 henkilöä eli 1,46 prosenttia jäsenmaiden vastaanottamasta kokonaismäärästä. Assosioituneiden maiden mahdollisella osallistumisella uudelleensijoittamiseen olisi hienoinen vaikutus jäsenmaiden välisiin jako-osuuksiin. Ehdotuksen hyväksymisellä ei olisi suoraa vaikutusta eduskunnan valtion talousarvioesityksen yhteydessä vuosittain vahvistamaan kansalliseen pakolaiskiintiöön, vaan tähän sovittamista koskevat esitykset ja päätökset voidaan tehdä kansallisesti.  

Uudelleensijoittaminen tapahtuisi EU:n voimassa olevan ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kysymykseen tulevat henkilöt valittaisiin EU:n alueellisten suojelu- ja kehitysohjelmien (RDPP) toimeenpanoalueelta eli Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Afrikan sarven alueelta. Uudelleensijoittamisen toteutuksessa hyödynnettäisiin UNHCR:n kokemusta ja asiantuntemusta. Komission on määrä ohjata hankkeeseen 50 miljoonaa euroa neuvoston ja parlamentin asetuksessa 516/2014 määritellyn unionin uudelleensijoittamisohjelman mukaisesti. Lisäksi EASO antaisi toiminnallista tukea etenkin niille maille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta uudelleensijoittamisesta, ja seuraisi uudelleensijoittamisen toimeenpanoa.  

Valtioneuvoston kanta

Sisäisiä siirtoja koskeva päätösehdotus

Unionin on toimittava päättäväisesti Välimeren alueen laittomien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Turvapaikanhakijoiden EU:n sisäiset siirrot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen. Vaikka lähtökohta on, että jokainen valtio itse päättää sisäisistä siirroista, kolmansien maiden kansalaisten äkillisen joukoittaisen maahantulon aiheuttama hätätilanne voi kuitenkin edellyttää poikkeuksellisten ratkaisujen tekemistä ja perussopimuksessa tarkoitetun hätätilamekanismin käyttöönottamista määräajaksi. Italiaan ja Kreikkaan kohdistuva poikkeuksellinen maahanmuuttopaine aiheuttaa tällä hetkellä myös merkittävän paineen maiden maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmille, joka uhkaa omalta osaltaan unionin sisäistä turvallisuutta. Ehdotuksen käsittelyssä tulee ratkaista seuraavat kysymykset:  

Tulisi saada tarkemmat perustelut sille, miten perussopimuksen hätätilamekanismin kriteerit äkillisestä joukoittaisesta maahantulosta ja hätätilanteesta Italian ja Kreikan kohdalla täyttyvät ja onko siirrettäväksi ehdotettu turvapaikanhakijoiden määrä (40 000) oikeassa suhteessa tilanteeseen, jonka perusteella maiden hyväksi suoritettaisiin toimenpiteitä.  

Lähtökohtanamme on, että väliaikainen toimenpide koskisi turvapaikanhakijoiden siirtämistä kahden vuoden aikana.  

Kaikki sisäisiin siirtoihin liittyvät käsittelyt tulee hoitaa siten, että kansallisten viranomaisten toimivaltaa myöntää oleskeluoikeus ulkomaalaiselle ei neuvoston mahdollisella päätöksellä siirretä muiden jäsenmaiden viranomaisille.  

Kohderyhmän rajaus 15.4.2015 jälkeen tulleisiin ja järjestelmän käynnistämisen jälkeen tuleviin on merkittävä. Sitä tulisi tarkastella mahdollisen vetovaikutuksen kannalta. Kohderyhmän rajaus tulevien kahden vuoden aikana tuleviin merkinnee myös sitä, että ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin kansalaisuusryhmiin toimenpide kohdistuisi.  

Mahdollisen päätöksen tulee täyttää ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen vaatimukset. Sen vuoksi menettelyllisiä takeita ja oikeussuojakeinoja koskevat kysymyksiin tulee saada selkeät vastaukset. Keskeinen kysymys on, olisiko menettely sen kohteena oleville henkilöille vapaaehtoinen.  

Mahdollisten menettelyiden tulisi olla hyvin toimivia ja tarkoituksenmukaisia. Kansainvälisen suojelun määrittely koostuu kolmesta verrattain paljon voimavaroja vaativasta osasta: henkilöllisyyden selvittäminen, vastuuvaltion määrittäminen ja sisällöllinen kansainvälisen suojelun hakemuksen tutkiminen. Tulisi tietää, mitä ehdotuksen alustava käsittely tarkoittaa näihin nähden (ml. rahoituskysymykset) kansallisella ja EU-tasolla.  

Edelleen liikkumisen torjunta on iso haaste, jonka osalta ehdotukseen tulisi saada täydennystä. Tähän liittyvät kysymykset henkilölle annettavista eduista ja oikeuksista, jos hän ei noudata siirtopäätöstä, ja jäsenvaltioiden mahdollisuudet ja vastuut valvoa liikkumisen estämistä.  

On huomattava, että komissio pyrkii ehdotuksellaan myös edistämään Italian ja Kreikan omien järjestelmien kuntoon saamista (edellyttää tiekartan laatimista, raportointia) ja sormenjälkien ottamista (vain henkilöt, joilta on otettu sormenjäljet, voivat olla siirron kohteena). Näillä toimilla edesautetaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toimivuutta ja unionin turvallisuutta (tiedämme, keitä alueelle saapuu).  

Uudelleensijoittamista koskeva suositus

Suomen näkemyksen mukaan yksi keskeinen tapa auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia on uudelleensijoittaminen pakolaiskiintiössä. Uudelleensijoittaminen on kestävä tapa vaikuttaa globaalin pakolaistilanteen lievittämiseen, ja se tarjoaa kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville turvallisen mahdollisuuden saapua EU:n alueelle.  

Suomi kannattaa komission ehdottamaa suositusta ja sen tavoitetta lisätä EU:hun uudelleensijoitettavien määrää.  

Suomen osuus uudelleensijoitettavista kiintiöpakolaisista on ollut viime vuosina merkittävästi suurempi kuin jäsenmaiden keskimäärin. Ehdotetun suosituksen tulee johtaa uudelleensijoitettavien lukumäärän tasaisempaan jakautumiseen jäsenmaiden kesken.  

Vuosittaisen pakolaiskiintiön koko ja kohdentaminen tulee jatkossakin päättää kansallisesti. Suomi pitää tärkeänä UNHCR:n kokemuksen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä uudelleensijoittamisen yhteydessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Johdanto

Eurooppaan kohdistuu parhaillaan Välimeren yli mittava hallitsematon muuttoliike, joka vaikuttaa yhteiskuntiimme monin eri tavoin ja joka edellyttää myös monia erilaisia lähestymistapoja asiaan. Euroopan komissio onkin antanut 13.5.2015 tiedonannon Euroopan muuttoliikestrategiasta, johon on koottu toimia, joista komission mukaan osa unionin on toteutettava heti ja osa tulevina lähivuosina. Muuttoliikeagendalla pyritään luomaan yhtenäinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen hyötyjen maksimoimiseen ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (HaVL 6/2015 vp). 

Osana muuttoliikeagendan toimeenpanoa komissio on 27.5.2015 antanut neljä ehdotusta koskien EU:n sisäisiä siirtoja, uudelleensijoittamista, toimintasuunnitelmaa ihmissalakuljettajien torjumiseksi ja ohjeita sormenjälkien ottamiseksi. Tässä yhteydessä käsitellään EU:n sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista koskevia ehdotuksia. Muilta osin maahanmuuttoagendaa käsitellään hallintovaliokunnan lausunnossa HaVL 6/2015 vp (E 17/2015 vp).  

EU:n sisäisiä siirtoja koskeva päätösehdotus

Sisäisillä siirroilla tarkoitetaan muuttoliikeagendan liitteen mukaan selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien turvapaikanhakijoiden jakamista jäsenvaltioiden kesken.  

Komissio perustaa ehdotuksensa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohtaan. Neuvosto voi säännöksen nojalla komission ehdotuksesta hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä yhden tai useamman jäsenvaltion hyväksi, jos kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukottainen maahantulo aiheuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hätätilanteen.  

Valiokunta toteaa, että komission ehdotuksen hyväksyminen merkitsisi sitä, että Italiaan ja Kreikkaan saapuneita turvapaikanhakijoita siirrettäisiin turvapaikka-asian käsittelemistä varten johonkin toiseen jäsenvaltioon ja siten ensimmäistä kertaa sovellettaisiin kolmansien maiden kansalaisten alueelliseen joukottaiseen maahantuloon liittyvää hätätilamekanismia. On totta, että Italiaan ja Kreikkaan kohdistunut turvapaikanhakijoiden paine on viime aikoina entisestään lisääntynyt. Kysymys on ollut nimenomaan ihmishenkien pelastamisesta merellä. Komission mukaan tulijoita on niin paljon, että paikalliset resurssit heidän vastaanottamisekseen ja hakemustensa käsittelemiseksi on jo venytetty äärimmilleen. Tästä huolimatta valiokunnan mielestä tulisi saada tarkemmat perustelut sille, miten perussopimuksen hätätilamekanismin kriteerit äkillisestä joukottaisesta maahantulosta ja hätätilanteesta Italian ja Kreikan kohdalla täyttyvät ja onko siirrettäväksi ehdotettu turvapaikanhakijoiden määrä oikeassa suhteessa tilanteeseen, jonka perusteella maiden hyväksi suoritettaisiin toimenpiteitä.  

Valiokunta korostaa joka tapauksessa, että jo perussopimuksen 78 artiklan 3 kohdan perusteella kysymys voi olla vain väliaikaisesta hätätilatoimenpiteestä. Se on kuitenkin selvää, ettei turvapaikanhakijoiden siirtäminen toisiin jäsenmaihin ratkaise sitä ongelmaa, että eri syistä Välimeren yli pyrkii suuria ihmismääriä. Nämä syyt voivat koskea esimerkiksi poliittista sortoa, väkivaltaa ja sotaa, köyhyyttä ja elintasoa sekä yleensäkin toivoa paremmasta elämästä Euroopassa.  

Lähtömaiden oloihin on välttämätöntä vaikuttaa, jotta paine siirtyä muualle vähenee aivan ratkaisevalla tavalla. Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo, vaikka kaikkia olemassa olevia toimintatapoja ja ‑malleja sekä politiikkalohkoja hyödynnettäisiin täysimääräisesti. Lähtömaat saattavat olla esimerkiksi niin sekasortoisessa tilassa, ettei niiden kanssa ole mahdollista tehdä yhteistyötä eikä saada aikaan myönteistä kehitystä taikka solmia toimivia takaisinottosopimuksia. Kaikkien toimijoiden — EU:n jäsenvaltioiden, sen toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden — on joka tapauksessa tehtävä yhdessä työtä, jotta Euroopan yhteisestä muuttoliikepolitiikasta tulee totta ja sen tavoitteet saavutetaan. Muuttoliikeagendaa on myös jäsenmaiden yhdessä työstettävä ja konkretisoitava todellisten tulosten saavuttamiseksi. Vaikka nykyinen tilanne ei välttämättä anna aihetta optimismiin, ponnisteluja muuttoliikkeisiin liittyvien monitahoisten ongelmien ratkaisemiseksi on kaikin keinoin jatkettava.  

Valiokunta tähdentää tässä yhteydessä sitä periaatteellista lähtökohtaa, että turvapaikkahakemukset tulee käsitellä siinä EU-valtiossa, johon turvapaikanhakija unionin ulkopuolelta ensiksi saapuu. Tähän ajatukseen perustuu myös niin sanottu Dublin-järjestelmä. Turvapaikanhakijoiden siirtäminen toiseen jäsenvaltioon voisi siten perustua vain vastaanottavan maan vapaaehtoisuuteen. Tämä periaate on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Valiokunta painottaa, että Suomi on suhtautunut kielteisesti aiempiin esityksiin, joilla on pyritty luomaan pysyviä sisäisten siirtojen järjestelyjä, ja tästä linjasta on syytä pitää kiinni.  

Valiokunta suhtautuu kriittisesti neuvoston ehdotuksen myös siitä syystä, että turvapaikanhakijoiden siirtäminen voi vastoin muuttoliikkeiden hallinnan tavoitetta toimia vetovoimatekijänä. Muutoinkin unionimaiden mahdollisuudet ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ovat joka tapauksessa rajalliset.  

Valiokunta pitää myönteisenä seikkana sitä, että komissio pyrkii ehdotuksellaan edistämään Italian ja Kreikan turvapaikkamenettelyihin liittyvien järjestelmien kuntoon saattamista. Kansainvälisen suojelun määrittelyyn kuuluu muun muassa henkilöllisyyden selvittäminen ja sisällöllinen kansainvälisen suojelun hakemuksen tutkiminen. Henkilöllisyyden selvittämiseksi ja järjestelmien väärinkäytön estämiseksi on välttämätöntä ottaa jokaiselta hakijalta sormenjäljet. Olennaista on myös, että rajavalvonta on tehokasta ja vastaanottojärjestelyt ovat asianmukaiset. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittujen järjestelmien kuntoon saamisessa on kyseisissä jäsenmaissa paljon tehtävää.  

Olennaista on myös, etteivät Italia ja Kreikka asennoidu, jos neuvoston esitykset hyväksytään, välinpitämättömämmin maahanmuutto-ongelmaan. Asianmukaiseen vastuulliseen toimintaan kuuluu myös laittoman maahantulon estäminen ja sen estäminen, etteivät laittomasti maahan päässeet voi siirtyä muualle Eurooppaan ohi turvapaikkaprosessin.  

Valiokunta pitää myönteisenä kohderyhmän rajausta 15.4.2015 jälkeen tulleisiin ja järjestelmän käynnistämisen jälkeen tuleviin. Valiokunta katsoo, ettei siirrettävien henkilöiden enimmäismäärää ja maakohtaista kiintiötä voida ylittää. Selvyyden vuoksi valiokunta vielä toteaa erikseen, että neuvoston päätös on ainoastaan määräaikainen yksittäistapaus eikä siihen voida vedota muissa yhteyksissä. Tämä seikka on edellytys sille, että valiokunta voi edes harkita myönteistä suhtautumista neuvoston ehdotukseen. Väliaikaista järjestelyä sovellettaisiin saadun selvityksen perusteella kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin. Kohderyhmän rajaus kahden vuoden aikana tuleviin merkinnee myös sitä, että ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin kaikkiin kansalaisuusryhmiin toimenpide lopulta kohdistuisi.  

Neuvoston päätösehdotuksesta ilmenevä 40 000 turvapaikanhakijan kokonaismäärä jaettaisiin jäsenmaiden kesken väkilukuun, bruttokansantuotteeseen, turvapaikkahakemusten ja uudelleen sijoitettujen pakolaisten määrään sekä työttömyysasteeseen suhteutetun jakoperusteen mukaisesti. Näin muodostuvan jakoperusteen mukaisesti Suomeen osoitettaisiin mekanismin kaksivuotisen keston aikana Italiasta ja Kreikasta yhteensä 792 siirrettävää henkilöä. Vastaanottaville jäsenvaltioille annettaisiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kautta kertaluontoinen 6 000 euron tuki kutakin niiden alueelle siirrettyä henkilöä kohden neuvoston ja parlamentin asetuksen 516/2014 mukaisesti.  

Suomeen on arvioitu tulevan tänä vuonna noin 6 000 turvapaikanhakijaa. Turvapaikanhakijoiden siirtokiintiön perusteella on arvioitu, että noin 600 turvapaikanhakijaa voisi saada myönteisen päätöksen hakemukseensa. Komission ehdotuksen mukaan siirrettävien henkilöiden hakemukset käsitellään Italiassa ja Kreikassa alustavasti ennen siirtopäätöksen tekemistä. Tältä pohjalta lienee arvioitu, että kansainvälisen suojelun antamisen hyväksymisprosentti olisi yli 75 prosenttia siirretyistä turvapaikanhakijoista. Valiokunta painottaa, että siirrettäviä turvapaikanhakijoita vastaanottavassa maassa turvapaikkahakemukset tulee käsitellä asianmukaisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaan ilman ennakkoasennetta hakemuksen hyväksymisen tai hylkäämisen suhteen. Kaikki sisäisiin siirtoihin liittyvät käsittelyt tulee hoitaa siten, että kansallisten viranomaisten toimivaltaa ratkaista, myönnetäänkö turvapaikanhakijalle oleskeluoikeus, ei neuvoston mahdollisella päätöksellä siirretä muiden jäsenmaiden viranomaisille, vaan päätösvallan tulee säilyä kansallisena. Valiokunta tähdentää, että mahdollisten menettelyiden tulee olla hyvin toimivia ja tarkoituksenmukaisia. Tulisi myös tietää, mitä alustava käsittely Italiassa ja Kreikassa tarkemmin tarkoittaa koko turvapaikkaprosessin kannalta.  

Ehdotuksen mainitaan aiheuttavan EU:n talousarvioon yhteensä 240 miljoonan euron lisäkustannuksen. Valiokunnalle on esitetty arvio, jonka mukaan Suomelle syntyy kahden vuoden aikana alimmillaan noin 4,5 miljoonan euron kulut, mikäli siirrot tapahtuvat hallitusti ja henkilöresursointia hakemusten käsittelyyn vahvistetaan. Enimmillään turvapaikanhakijoiden hallitsemattomasta vastaanottamisesta ja enintään kahden vuoden käsittelyajoista arvioidaan syntyvän 24 miljoonan euron nettokustannukset.  

Uudelleensijoittamista koskeva suositus

Uudelleensijoittamista koskeva suositus koskee yhteensä 20 000:ta EU:n ulkopuolella olevaa UNHCR:n määritelmän mukaisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä seuraavan kahden vuoden aikana. EU:n sisäisten siirtojen tapaan myös nämä henkilöt on tarkoitus osoittaa eri jäsenmaille edellä mainittujen kriteereiden mukaan suhteutetun jakoperusteen mukaisesti. Suomen osuus olisi ehdotuksen mukaan 293 henkilöä mainitusta jäsenmaiden vastaanottamasta 20 000 henkilön kokonaismäärästä. Johtuen Suomen suhteellisen aktiivisesta roolista kiintiöpakolaisten vastaanotossa on maamme uudelleensijoitettavien absoluuttinen määräkin pienempi kuin naapurimaamme Viron osuus 326 henkilöä.  

Valiokunta katsoo, että uudelleensijoittaminen pakolaiskiintiössä on yksi toimiva tapa auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Suositus voi myös johtaa uudelleensijoitettavien lukumäärän tasaisempaan jakautumiseen jäsenmaiden kesken. Valiokunta pitää tärkeänä, että vuosittaisen pakolaiskiintiön koko ja kohdentaminen tulee jatkossakin päättää kansallisesti. UNHCR:n kokemuksen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen uudelleensijoittamisen yhteydessä on myös tärkeää.  

Komission on määrä ohjata hankkeeseen 50 miljoonaa euroa neuvoston ja parlamentin asetuksessa 516/2014 määritellyn unionin uudelleensijoittamisohjelman mukaisesti. Komission esityksen mukainen 293 kiintiöpakolaisen vastaanotto tarkoittaa vuositasolla noin 3,5 miljoonan euron lisämenoa kunnille maksettavina kuntakorvauksina. Valiokunta tähdentää, että ehdotuksen vaikutukset kotouttamiskustannuksiin ja viranomaisten hallinnollisiin kustannuksiin tulee vielä selvittää tarkemmin. Lisäksi on selvitettävä ehdotuksen suhde vuosittaiseen pakolaiskiintiöön, jonka eduskunta päättää vuosittain valtion talousarviossa. Viime vuosina on otettu 750—1 050 kiintiöpakolaista vuosittain ja vuodelle 2015 on budjetoitu kiintiöpakolaisten enimmäismääräksi 1 050 henkilöä, mikä mahdollistaa kuluvana vuonna sijoitettavien ottamisen kiintiön puitteissa. Tarvittaessa siten jää myös taloudellista liikkumavaraa, jota voidaan hyödyntää sisäisten siirtojen talouspaineiden helpottamiseksi.  

Yhteenveto

Valiokunta on edellä tarkastellut turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja koskevaa komission ehdotusta eri näkökulmista. Asiassa on ilmennyt perusteltuja argumentteja sekä neuvoston pää-tösehdotusta vastaan että sen puolesta. Esiin nousseet seikat ovat varsin monitahoisia, mutta valiokunta on tarkastellut niitä käyttäen tiivistettyä ilmaisutapaa.  

Valiokunta on saanut ennen tämän lausunnon hyväksymistä tiedon valtioneuvoston aamulla 12.6.2015 tarkentamasta kannasta. Tässä lausunnossa on otettu valtioneuvoston tarkennettu kanta huomioon.  

Ennen kuin valiokunta lausuu johtopäätöksensä sisäisten siirtojen osalta, on syytä mainita ennakkotietojen perusteella olevan ilmeistä, että komission ehdotus tulee hyväksytyksi neuvoston käsittelyssä. Tämä on vähintäänkin hyvä tiedostaa, vaikka sen ei annettaisi vaikuttaa lopulliseen johtopäätökseen.  

Neuvoston ehdotus liittyy merihädässä olevien pelastamiseen. Tämäntyyppinen aivan poikkeuksellinen yksittäinen EU:n laajuinen solidaarisuuden osoitus on osoitus niistä yhteisistä ponnisteluista, joihin syntyneen humanitäärisen hädän vuoksi unionin jäsenmaat ovat valmiita tässä yksittäistapauksessa ryhtymään. Valiokunta tiedostaa, että jonakin päivänä Suomikin saattaa joutua joukottaisen maahanmuuton kohteeksi, jolloin itsekin saatamme joutua turvautumaan muiden solidaarisuuteen. Mahdollisuus tällaisten poikkeuksellisten hätätilamekanismien käyttöön on olemassa kaikkien jäsenmaiden hätätilanteiden varalta.  

Lopputulemanaan valiokunta katsoo, että Suomen tulee korostaa kaikissa vaiheissa vapaaehtoisuutta, kun neuvosto käsitelee komission esitystä.  

Jos neuvosto kuitenkin määräenemmistöllä päättää sisäisiä siirtoja koskevan hätätilamekanismin käyttöönotosta, Suomi sopeuttaa itseään koskevat henkilömäärät omaan kiintiöpakolaismääräänsä niin, että vuosittainen kiintiöpakolaisten sekä oleskeluluvan saaneiden sisäisesti siirrettyjen turvapaikanhakijoiden yhteinen kokonaismäärä säilyy viime vuosien kiintiöpakolaismäärän tasolla. Näin toimittaessa nyt tehtävät päätökset eivät aiheuta Suomelle merkittäviä lisäkustannuksia.  

Valiokunta katsoo omalta osaltaan, että näillä edellytyksillä ja näistä lähtökohdista Suomi on valmis käsittelemään komission esitystä neuvoston päätökseksi Italiaa ja Kreikkaa koskevista väliaikaisista toimenpiteistä. Ehdotuksen käsittelyssä tulee samalla ratkaista myös valtioneuvoston tarkistetusta kannasta ilmenevät kysymykset.  

Valiokunta katsoo lisäksi valtioneuvoston tavoin ja painottaa, että Suomi määrittelee oman kantansa ja toimintatapansa mahdollisessa äänestyksessä maan kokonaisedun pohjalta, kun neuvosto aikanaan tekee ratkaisuaan neuvotteluissa muokatusta päätösehdotuksesta.  

Lisäksi valiokunta puoltaa uudelleensijoittamista koskevan suosituksen hyväksymistä.  

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Hallintovaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa edellä esitetyin huomautuksin valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 12.6.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Pirkko Mattila ps 
 
jäsen 
Thomas Blomqvist 
 
jäsen 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Mika Kari sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
varajäsen 
Ilkka Kantola sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ossi Lantto  
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE 1

Perustelut

Hallitusohjelman mukaan turvapaikanhakijoiden EU:n sisäisten siirtojen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Hallintovaliokunta pitää tältä osin Suomen kantaa epäselvänä. Sen seurauksena hallintovaliokunta edellyttää, että hallitusohjelman kirjauksesta pidetään kiinni ja näin ollen Suomi omalta osaltaan vastustaa komission nyt tekemää esitystä sisäisistä siirroista ja äänestää esitystä vastaan neuvostossa. Suomi on suhtautunut varauksellisesti aiempiinkin esityksiin, joilla on pyritty luomaan pysyviä sisäisten siirtojen järjestelyjä. Hallintovaliokunnan käsityksen mukaan hallitusohjelmakirjaus on tehty siltä varalta, että tämänkaltaisia sisäisiä siirtoja tullaan komission toimesta esittämään. Hallitusohjelmakirjauksessa ei ole mitään varaumia koskien hätätilamenettelyä tai muita vastaavia perusteita, joten tarvetta Suomen tiukan kannan väljentämiseen ei ole. 

Neuvostolla on mahdollisuus kuitenkin perussopimuksen mukaan komission ehdotuksesta hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä jäsenvaltion hyväksi, jos kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen maahantulo aiheuttaa kyseisessä jäsenvaltiossa hätätilanteen. Onko syntyneessä tilanteessa kyse äkillisestä joukoittaisesta maahantulosta, on poliittiselle tulkinnalle altis käsite. Hallintovaliokunnan mielestä ei ole kyse äkillisestä joukoittaisesta maahantulosta, vaikka hallintovaliokunta tunnustaakin, että Etelä-Eurooppaan on kohdistunut maahantulopainetta laittomien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden muodossa. 

Nyt komissio on tehnyt ehdotuksen sisäisistä siirroista liittyen Italian ja Kreikan tilanteeseen. Komission ehdottama neuvoston päätös tehdään määräenemmistöllä (perussopimuksen 78(3) artikla). 

Siinäkin tapauksessa, että neuvostossa komission esitys saisi taakseen määräenemmistön, hallintovaliokunta edellyttää, että tällaiset perussopimuksen mahdollistamat väliaikaiset toimenpiteet ovat poikkeuksellisia, ajallisesti ja määrällisesti rajattuja sekä selkeästi perusteltuja, varsinkin hätätilanteen määrittelyn osalta.  

Kukin jäsenmaa on ensisijaisesti itse vastuussa maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmiensä kehittämisestä siten, että järjestelmät ovat toimintakykyisiä myös lisääntyneiden maahanmuuttopaineiden alla. Käyttöön otettaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin tulee kuulua myös sellaisia Italiaan ja Kreikkaan kohdistuvia velvoitteita, joilla voidaan varmistaa se, että maat saattavat maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmänsä toimiviksi. 

Kun neuvosto käsittelee esitystä, Suomen tulee korostaa kaikissa vaiheissa vapaaehtoisuutta pääperiaatteena. Jos neuvosto kuitenkin määräenemmistöllä Suomen mahdollisissa äänestyksissäkin ilmaisemasta vastustuksesta ja hallintovaliokunnan edellyttämästä kielteisestä kannasta huolimatta äänestyksen jälkeen päättää sisäisiä siirtoja koskevan hätätilamekanismin käyttöönotosta, tulee hallintovaliokunnan mielestä Suomen sopeuttaa itseään koskevat henkilömäärät omaan kiintiöpakolaismääräänsä niin, että vuosittainen kiintiöpakolaisten sekä oleskeluluvan saaneiden sisäisesti siirrettyjen turvapaikanhakijoiden yhteinen kokonaismäärä säilyy viime vuosien kiintiöpakolaismäärän tasolla. Nyt tehtävät päätökset eivät saa aiheuttaa Suomelle merkittäviä lisäkustannuksia. 

Hallintovaliokunnan olisi tullut muistuttaa, että Suomi kantaa jo vastuuta pakolaispolitiikassa, koska Suomi ottaa kiintiöpakolaisia ja suhtautuu neutraalisti pakolaisten uudelleensijoittamiseen nykyisen pakolaiskiintiönsä puitteissa, jolloin pakolaiskiintiömme kokonaismäärä pysyy nykytasolla. 

Hallintovaliokunnan olisi ollut syytä painokkaammin korostaa, että sisäisiä siirtoja koskevan ehdotuksen käsittelyssä tulee ratkaista joka tapauksessa seuraavat kysymykset: 

Tulisi saada tarkemmat perustelut sille, miten perussopimuksen hätätilamekanismin kriteerit äkillisestä joukoittaisesta maahantulosta ja hätätilanteesta Italian ja Kreikan kohdalla täyttyvät ja onko siirrettäväksi ehdotettu turvapaikanhakijoiden määrä (40 000) oikeassa suhteessa tilanteeseen, jonka perusteella maiden hyväksi suoritettaisiin toimenpiteitä. 

Koskeeko toimenpide turvapaikanhakijoiden siirtämistä varmasti vain kahden vuoden aikana vai onko tilanne käytännössä se, että hätätila ja perusteet sisäisten siirtojen järjestelmälle voivat säilyä, mikäli olosuhteet Etelä-Eurooppaan kohdistuvien maahanmuuttopaineiden osalta eivät hellitä? 

Kansallista toimivaltaa ei saa valiokunnan mielestä siirtää: Kaikki sisäisiin siirtoihin liittyvät käsittelyt tulee hoitaa siten, että kansallisten viranomaisten toimivaltaa myöntää oleskeluoikeus ulkomaalaiselle ei neuvoston mahdollisella päätöksellä siirretä muiden jäsenmaiden viranomaisille. 

Valiokunta korostaa vetotekijöiden huomioimista. Kohderyhmän rajaus 15.4.2015 jälkeen tulleisiin ja järjestelmän käynnistämisen jälkeen tuleviin on merkittävä. Sitä tulisi tarkastella mahdollisen vetovaikutuksen kannalta. Kohderyhmän rajaus tulevien kahden vuoden aikana tuleviin merkinnee myös sitä, että ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin kansalaisuusryhmiin toimenpide kohdistuisi. 

Mahdollisen päätöksen tulee täyttää ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen vaatimukset. Sen vuoksi menettelyllisiä takeita ja oikeussuojakeinoja koskeviin kysymyksiin tulee saada selkeät vastaukset. Yksi keskeinen kysymys on, olisiko menettely sen kohteena oleville henkilöille vapaaehtoinen. 

Mahdollisten menettelyiden tulisi olla hyvin toimivia ja tarkoituksenmukaisia. Kansainvälisen suojelun määrittely koostuu kolmesta verrattain paljon voimavaroja vaativasta osasta: henkilöllisyyden selvittäminen, vastuuvaltion määrittäminen ja sisällöllinen kansainvälisen suojelun hakemuksen tutkiminen. Tulisi tietää, mitä ehdotuksen alustava käsittely tarkoittaa näihin nähden kansallisella ja EU-tasolla rahoituskysymykset mukaan lukien. 

Edelleen liikkumisen torjunta on iso haaste, jonka osalta ehdotukseen tulisi saada tarkennusta. Tähän liittyvät kysymykset henkilölle annettavista eduista ja oikeuksista, jos hän ei noudata siirtopäätöstä, ja jäsenvaltioiden mahdollisuudet ja vastuut valvoa liikkumisen estämistä. 

Lopuksi hallintovaliokunnan olisi pitänyt painottaa, että hätätilamenettely ja sisäiset siirrot eivät saa muodostua yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän keskeiseksi elementiksi. Yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä ei ole lopullisia päätöksiä, eli sen valmistelu on yhä kesken ja esitys sisäisistä siirroista on omiaan heikentämään neuvottelutuloksen saavuttamista tämän kokonaisuuden osalta. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitän

että edellä olevan perusteella asiassa ei yhdytä valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 12.6.2015
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE 2

Perustelut

EU:hun kohdistuu tällä hetkellä poikkeuksellisen kova pakolaispaine. Vastaavaa tilannetta ei ole erikseen koettu. Komission tavoite lievittää akuuttia pakolaistilannetta ja parantaa EU:n sisäistä taakanjakoa hätätilanteen hoitamisessa on tässä tilanteessa kannatettava. Hyvin toteutettu uudelleensijoittaminen helpottaa Euroopasta turvaa hakevien ihmisten elämää ja heidän integroitumistaan eri yhteiskuntiin sekä tasaa inhimillisen hädän lievittämiseen liittyviä kustannuksia ja haasteita jäsenmaiden kesken. Nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa on perusteltua tarkastella uudelleen myös aiempia periaatteita, kuten uudelleensijoittamisen perustumista vastaanottavan maan vapaaehtoisuuteen. 

Yhteiset selkeät pelisäännöt ja käytännöt myös vähentävät eri jäsenmaiden houkutusta sysätä vastuuta muiden harteille. Puhtaasti vapaaehtoisuuteen perustuva taakanjakojärjestely ei erittäin todennäköisesti johtaisi Suomen, EU:n tai pakolaisten kannalta tasapainoiseen lopputulokseen. On myös Suomen pitkän aikavälin edun mukaista, että yleisenä periaatteena on pyrkiä jakamaan taakkaa hätätilanteissa tasaisesti. 

Asia on tärkeä myös inhimillisesti. Suomi ei voi suhtautua välinpitämättömästi ihmishenkien menetyksiin Välimerellä. Tasaisempi taakanjako ja Suomen humanitäärisen vastuun mukainen lopputulos edellyttäisi myös joko pakolaiskiintiön hallittua kasvattamista tai sitä, että kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden sisäisesti siirrettyjen turvapaikanhakijoiden kokonaismäärää ei rajoiteta valtioneuvoston esittämällä tavalla viime vuosien pakolaiskiintiön tasolle. 

Käytännössä komission esittämä väliaikainen taakanjako lisäisi mm. Itä-Euroopan maiden vastuuta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta nykyiseen verrattuna. Hallitut sisäiset siirrot myös helpottaisivat painetta sellaiseen hallitsemattomampaan liikkumiseen jäsenmaiden välillä, joka tulee selvästi kalliimmaksi sekä ihmisille itselleen että jäsenmaille. Erittäin hyvä asia on, että komission ehdotuksissa Italia ja Kreikka joutuisivat kehittämään omia turvapaikkajärjestelmiään yhteisiä käytäntöjä vastaaviksi. 

Suomen olisikin perusteltua lähtökohtaisesti tukea komission ehdotusta väliaikaiseksi menettelyksi. Pitkällä aikavälillä pakolaishaasteen hoitaminen edellyttää kuitenkin kestävämpiä ratkaisuja ja parempia reittejä hallittuun, turvalliseen ja lailliseen maahantuloon ja edelleen maahantulijoiden integroitumiseen yhteiskuntaan. Lisäksi EU:n ja Suomen politiikan tavoitteena tulee olla ongelman syihin puuttuminen ja paikallisten olosuhteiden parantaminen niin, että paine pakolaisuudelle vähenee. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitän

että asiassa ei yhdytä valtioneuvoston kantaan, vaan 1. tuetaan komission ehdotusta edellä sanottu huomioiden 2. korostetaan, että vastaanottavan maan vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä ei johda tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kokonaisuuden kannalta hyvään lopputulokseen, ja hätätilamekanismia käytettäessä tulee vapaaehtoisuuden periaatteesta voida poikkeustilanteissa poiketa 3. pidetään tarpeellisena, että Suomi kasvattaa nykyistä pakolaiskiintiötään hallitusti tai että hätätilamekanismin perusteella vastaanotettavia henkilöitä ei lueta pakolaiskiintiötä vähentäviksi.. 
Helsingissä 12.6.2015
Olli-Poika Parviainen vihr 
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE 3

Perustelut

Välimeren pakolaiskriisissä ei näy parantumisen merkkejä. YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n mukaan tänä vuonna jo yli satatuhatta pakolaista ja siirtolaista on tullut Välimeren yli Eurooppaan. Lähes 2 000 on kuollut matkalla Eurooppaan. Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen humanitäärinen kriisi, jollaista emme ole aikaisemmin kokeneet.  

Myös EU:n kannalta tilanne on hyvin erityinen ja poikkeuksellinen. On kyse EU:n sisäisen vastuun jakamisesta, kun joidenkin jäsenmaiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu ennennäkemätön paine.  

Katson, että Suomen tulee tukea komission ehdotusta ja aktiivisesti vaikuttaa muita jäsenmaita kohtaan, jotta myös ne omaksuisivat myönteisen kannan komission ehdotukseen. Tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa, että ei ole aivan mahdoton ajatus, että myös Suomi jonain päivänä voisi olla EU maiden solidaarisen vastuun jakamisen tarpeessa. 

Valtioneuvosto ja hallintovaliokunnan enemmistö katsoo, että jos neuvosto määräenemmistöllä päättää sisäisiä siirtoja koskevan hätätilamekanismin käyttöönotosta, Suomi sopeuttaa itseään koskevat henkilömäärät omaan kiintiöpakolaismääräänsä niin, että vuosittainen kiintiöpakolaisten sekä oleskeluluvan saaneiden sisäisesti siirrettyjen turvapaikanhakijoiden yhteinen kokonaismäärä säilyy viime vuosien kiintiöpakolaismäärän tasolla. 

En yhdy valiokunnan enemmistön kantaan. Suomea koskevaa henkilömäärää ei tule sisällyttää Suomen olemassa olevaan pakolaiskiintiöön. EU:n sisäisen siirron ei tule vaikuttaa Suomen olemassa olevaan pakolaiskiintiön, vaan Suomelle osoitetut 792 henkilö tulee vastaanottaa Suomen olemassa olevan pakolaiskiintiön lisäksi. 

Suomen on kannettava kansainvälinen humanitäärinen vastuunsa. Tämä tarkoitta myös vastuunkantoa YK:n pakolaisjärjestön osoittamista pakolaisista. Tämä tapahtuu vuosittaista pakolaiskiintiötä nostamalla, koska ei ole näköpiirissä, että muuten turvanpaikanhakijoiden määrä Suomessa tulisi nousemaan. Huomionarvoista on, että EU:n sisäisten siirtojen osalta on kyse täysin erillisestä asiasta. 

Suomi ei voi vain hiljaa seurata sivusta samalla, kun ihmiset hukkuvat Välimerellä. Suomen on nyt osoitettava inhimillisyyttä, tässä erittäin vaikeassa tilanteessa. Tässä yhteydessä on syytä todeta ääneen, että Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle 800 hädässä olevan ihmisen vastaanottaminen on loppujen lopuksi hyvin vaatimaton luku, jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitän

että asiassa ei yhdytä valtioneuvoston kantaan, vaan tuetaan komission ehdotusta edellä sanottu huomioiden. 
Helsingissä 12.6.2015
Thomas Blomqvist