Valiokunnan lausunto
LaVL
10
2016 vp
Lakivaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS) (U 13/2016 vp): Lakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 12/2016 vp — U 13/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Innanen
oikeusministeriö
ylitarkastaja, poliisiosasto
Virpi
Koivu
sisäministeriö
rekisteripäällikkö
Teemu
Mikkola
Oikeusrekisterikeskus
ylitarkastaja
Heikki
Huhtiniemi
tietosuojavaltuutetun toimisto
ylitarkastaja
Jenni
Juslén
Poliisihallitus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Viitetiedot
Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta lausunnon LaVL 4/2016 vp
VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ
Ehdotus
Euroopan komissio on 19 päivänä tammikuuta 2016 tehnyt ehdotuksen (KOM (2016) 7 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta. Direktiiviehdotuksen pääasiallinen sisältö ilmenee valtioneuvoston kirjelmästä (U 13/2016 vp). 
Direktiiviehdotusta on käsitelty useissa työryhmäkokouksissa kevään 2016 aikana. Kesäkuun oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa asiaa käsitellään edistymisraporttina. Tämän lisäksi neuvostossa mahdollisesti linjataan järjestelmän teknistä toteuttamistapaa. Valtioneuvoston jatkokirjelmä koskee järjestelmän teknisiin toteuttamisvaihtoehtoihin liittyen valintaa hajautettujen järjestelmien (1 ja 2) ja keskitettyjen ratkaisujen (3 ja 4) välillä. Toteuttamisvaihtoehtojen tarkempi sisältö ilmenee jatkokirjelmästä ja sen liitteenä olevasta perusmuistiosta. 
Valtioneuvoston kanta
Suomi katsoo, että komission esittämistä teknisistä vaihtoehdoista hyväksyttäviä ovat hajautettujen järjestelmien (1 ja 2) lisäksi myös keskitetyt ratkaisut (3 ja 4), joissa perustettaisiin EU-tasoinen kolmannen maan kansalaisia koskeva sormenjälkirekisteri tai EU-tasoinen rekisteri, jossa ovat sekä sormenjälkitiedot että henkilöllisyyttä määrittävät alfanumeeriset tiedot. Vaihtoehtoa koskeva valinta tulisi perustaa kokonaisarviointiin. Tämän hetkisten arvioiden mukaan toteutettavuuden ja kokonaiskulujen kannalta tarkoituksenmukaisimpia ovat keskitetyt ratkaisut, joten Suomi kannattaa tällaisen ratkaisun hyväksymistä. 
Puheenjohtaja on ilmoittanut, että keskitetty järjestelmä otetaan jatkotyön pohjaksi. Suomi katsoo, että myös keskitetyn järjestelmän osalta direktiiviehdotuksen jatkovalmistelussa tulee pyrkiä varmistamaan, että direktiiviehdotuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat säännökset ovat asianmukaiset. Keskitettyyn rekisteriin Suomesta toimitettavien tietojen osalta neuvotteluissa tulisi pyrkiä siihen, että noudatettaisiin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä esimerkiksi sen osalta, minkä ajan kuluessa tiedot on poistettava rekisteristä. Suomi lisäksi katsoo, että neuvotteluissa tulee pyrkiä siihen, että päätös rikosrekisteritietojen luovuttamisesta tulee tehdä siinä jäsenvaltiossa, jonka rikosrekisteritiedoista on kyse, myös siinä tapauksessa, että sormenjälkien vertailun verifiointi tehtäisiin EU-tasolla. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on täydentää EU:n jäsenvaltioiden välillä rikosrekisteritietojen vaihtoon sovellettavaa ECRIS-tietojärjestelmää kolmansien maiden kansalaisia koskevalla järjestelmällä, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat tarkistaa, missä jäsenvaltioissa on kolmansien maiden kansalaisia koskevia tuomioita, ja kohdentaa yksittäiset pyyntönsä näihin jäsenvaltioihin. 
Direktiiviehdotuksen keskeisin velvoite on, että jäsenvaltio, jossa annetaan kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, velvoitetaan tallettamaan kansallisiin järjestelmiin direktiivissä luetellut tiedot, jotka sisältävät muun ohella henkilön sormenjälkiä koskevat tiedot. 
Kyseessä on valtioneuvoston ensimmäinen jatkokirjelmä, jossa informoidaan eduskuntaa järjestelmän teknisiin toteuttamisvaihtoehtoihin liittyen valinnasta hajautettujen järjestelmien (1 ja 2) ja keskitettyjen ratkaisujen (3 ja 4) välillä. Saadun selvityksen mukaan direktiiviehdotuksessa tarkoitetun järjestelmän teknistä toteuttamistapaa ollaan neuvottelujen kuluessa merkittävällä tavalla muuttamassa siten, että järjestelmät, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat tarkistaa, missä jäsenvaltioissa kolmansien maiden kansalaisia koskevia tuomioita on, eivät sijaitsisikaan hajautetusti jäsenvaltioissa vaan keskitetysti EU-tasolla. 
Lakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota jatkokirjelmässä selostettuun järjestelmän tekniseen toteutustapaan. Muilta osin valiokunta viittaa aiempaan lausuntoonsa (LaVL 4/2016 vp). Lakivaliokunta on aiemmassa lausunnossaan suhtautunut direktiiviehdotuksen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta korostanut muun muassa sitä, että henkilötietojen käsittelylle asetetut vaatimukset edellyttävät, että kolmansien maiden kansalaisia koskevien tietojen tallettamisvelvollisuuden tulee olla oikeasuhtaista, hyväksyttävää ja tarpeellista. 
Direktiiviehdotuksesta ja sen teknisestä toteuttamistavasta on käyty keskusteluja kevään aikana. Kolmannen maan kansalaisten sormenjälkitietojen sisältyminen direktiiviehdotukseen on aiheuttanut tarpeen selvittää erilaisia teknisiä toteuttamistapoja ja niihin liittyviä kuluja. Komissio on antanut tätä koskevan selvityksen, jota on selostettu valioneuvoston jatkokirjelmässä. Saadun selvityksen mukaan keskitetyn sormenjälkirekisterin perustamiskulut olisivat merkittävästi pienemmät kuin hajautetun järjestelmän, jossa kaikkien jäsenvaltioiden tulisi erikseen perustaa uusi sormenjälkivertailujärjestelmä. Myös ylläpitokulut ovat pienemmät keskitetyssä sormenjälkirekisterissä kuin hajautetussa järjestelmässä. Keskitetyissä vaihtoehdoissa kulut jakaantuvat tasaisemmin jäsenvaltioiden ja EU:n välillä kuin hajautetuissa järjestelmissä. 
Lakivaliokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että teknistä toteuttamisvaihtoehtoa koskevan valinnan tulee perustua kokonaisarviointiin. Valiokunta on aiemmassa lausunnossaan (LaVL 4/2016 vp) kiinnittänyt muiden seikkojen ohella huomiota myös direktiiviehdotuksen mukaisten IT-järjestelmämuutosten aiheuttamiin merkittäviin kuluihin. Tämänhetkisten arvioiden mukaan toteutettavuuden ja kokonaiskulujen kannalta tarkoituksenmukaisimpia ovat keskitetyt ratkaisut. Näin ollen lakivaliokunta katsoo, että keskitettyjen ratkaisujen hyväksymistä voidaan kannattaa. 
Suureen keskitettyyn rekisteriin, joka sisältää biometrisiä sormenjälkitietoja, liittyy kuitenkin tietoturvaan ja väärinkäyttöön liittyviä riskejä. Muun muassa tämän vuoksi lakivaliokunta korostaa valtioneuvoston kannassakin esiin tuotua tavoitetta siitä, että myös keskitetyn järjestelmän osalta jatkovalmistelussa tulee erityisesti pyrkiä varmistamaan, että direktiiviehdotuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat säännökset ovat asianmukaiset. Suomesta keskitettyyn rekisteriin toimitettavien tietojen osalta on tärkeää myös pyrkiä siihen, että järjestelyssä noudatetaan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä esimerkiksi sen osalta, minkä ajan kuluessa tiedot on poistettava rekisteristä. Neuvotteluissa on tärkeää pyrkiä myös siihen, että päätös rikosrekisteritietojen luovuttamisesta tulee tehdä siinä jäsenvaltiossa, jonka rikosrekisteritiedoista on kyse, myös siinä tapauksessa, että sormenjälkien vertailu tehdään EU-tasolla. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Lakivaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 1.6.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ville
Tavio
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 7.6.2016 10:20