Valiokunnan lausunto
LaVL
13
2018 vp
Lakivaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylijohtaja
Sami
Manninen
oikeusministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Lakivaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät valiokunnan ehdotuksesta hyväksytyt eduskunnan lausumat. Lausumista pääosa koskee oikeusministeriön hallinnonalaa. Osa lausumista koskee myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa. 
Poistettavat lausumat
Seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä, tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi. 
Syyteneuvottelujärjestelmän seuranta HE 58/2013 vpEV 68/2014 vp 
Syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön (HE 58/2013 vp) käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti 18.6.2014, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa edellä todettujen periaatteellisten ongelmien ja järjestelmän uutuuden vuoksi ja antaa lakivaliokunnalle selvityksen lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä. 
Oikeusministeriö on 27.12.2017 toimittanut lakivaliokunnalle selvityksen syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. 
Rattijuopumuksen rangaistukset M 5/2014 vpEK 56/2014 vp 
Eduskunta on vuonna 2015 hylännyt rattijuopumuksen rangaistuksia koskevan kansalaisaloitteen (KAA 3/2014 vp). Asian käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi kuusi lausumaa. Lakivaliokunta on jo aiemmassa lausunnossaan (LaVL 8/2017 vp) katsonut, että lausumat 1. ja 6. voidaan poistaa. 
Edellä mainitun kansalaisaloitetta koskevan asian käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä (lausuma 2.) 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen HE 180/2017 vp tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotuksen mukaan poliisimies voi kieltää ja tarvittaessa estää alkoholia nauttinutta kuljettajaa jatkamasta ajoa, kunnes hänen elimistössään ei enää ole havaittavaa määrää alkoholia. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. 
Muut kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksytyt lausumat (3.—5.) tulee edelleen säilyttää. 
Kansainvälistä suojelua koskevien valitusten käsittelyn hajauttamisen vaikutuksetHE 234/2016 vpEV 218/2016 vp 
Turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyn hajauttamista koskevan lainsäädännön (HE 234/2016 vp) käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että käsittelyn hajauttamisen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan paitsi yleisesti myös siitä näkökulmasta, onko esityksen myötä kansainvälistä suojelua koskevia valitusasioita käsitteleviin hallinto-oikeuksiin saatu rekrytoitua riittävästi asiantuntevaa henkilökuntaa, ja että lakivaliokunnalle annetaan asiasta selvitys elokuun 2018 loppuun mennessä. 
Oikeusministeriö on 16.8.2018 toimittanut lakivaliokunnalle selvityksen kansainvälistä suojelua koskevien valitusten käsittelyn hajauttamisen vaikutuksista. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. Tästä huolimatta valiokunta korostaa, että riittävistä tuomariresursseista on huolehdittava. 
Säilytettävät lausumat
Muut lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Lakivaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 7.9.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ari
Jalonen
sin
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Kaj
Turunen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 11.9.2018 13:45