Valiokunnan lausunto
LiVL
1
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta (E 129/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Katariina
Vuorela
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Petteri
Jokela
Liikenne- ja viestintävirasto
lakiasioiden päällikkö
Marko
Lahtinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
VALTIONEUVOSTON SELVITYS
Ehdotus
Komissio antoi ehdotuksen neuvoston päätökseksi 4.3.2019 (KOM(2019) 117 final). Komission ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että maailman radioviestintäkonferenssin (WRC) asialistan kohtien 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.16, 9.1.1, 9.1.5 ja 10) osalta päätetään etukäteen unionin puolesta konferenssissa esitettävistä kannoista. Asian käsittely neuvoston teletyöryhmässä alkoi 5.3.2019. Komission tavoitteena on päätöksen antaminen kevään aikana. 
Valtioneuvoston kanta
Edellisiin konferensseihin valmistauduttaessa ja periaatteen tasolla Suomi on suhtautunut varauksellisesti tarpeeseen antaa sitovia päätöksiä EU:n yhteisestä kannasta konferenssissa. Suomen näkemyksen mukaan käytäntö, jossa jäsenvaltiot päättävät yhdessä teknisistä kannoistaan Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelin CEPT:ssä, minkä jälkeen ne neuvottelevat yhteiseurooppalaisten kantojen pohjalta muun maailman kanssa, on toiminut hyvin. Jäsenvaltioita sitovat EU:n perussopimusten ja unionin säännöstön velvoitteet. 
Suomi kiinnittää huomiota siihen, että konferenssin aikana voi olla tarpeen neuvottelutaktisista syistä muuttaa kantoja. Näin ollen Suomi pitäisi hyvänä, että mahdollinen neuvoston päätös pitäisi sisällään myös mahdollisuuden tarvittaessa ja koordinoidusti muuttaa ennalta sovittuja kantoja. Tällä hetkellä komission ehdotus sisältää tällaisen mahdollisuuden ainoastaan täysin uusien ehdotusten osalta. Suurin osa komission ehdotuksista on sisällöllisesti Suomen hyväksyttävissä. Suomen näkemyksen mukaan neuvoston mahdollisessa päätöksessä olisi tärkeää huomioida ainoastaan poliittisesti merkittävät asiat. Sen tulisi lisäksi olla mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen. 
Suomi toimii EU:n puheenjohtajana 1.7.—31.12.2019 eli myös WRC-19 konferenssin aikana. Suomi vie puheenjohtajakaudellaan EU:n asialistaa eteenpäin tehokkaasti toimien, aikatauluja kunnioittaen ja puolueettomana välittäjänä kompromisseja hakien. Puheenjohtaja ei esitä omia kansallisia tavoitteita, vaan yhteisiä ratkaisuja (E 107/2018 vp). Näin ollen Suomi voi tarvittaessa joustaa kannoistaan. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara, jolla on huomattava taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Valiokunta on aiemmin suhtautunut pidättyvästi maailman radioviestintäkonferenssia (WRC) koskevien jäsenvaltioita sitovien EU:n yhteisiä kantoja koskevien päätösten antamiseen. Valiokunta pitää kuitenkin varsin todennäköisenä, että jatkossa kannat joudutaan antamaan sitovina päätöksinä, koska Euroopan unionin tuomioistuin kumosi edellistä radioviestintäkonferenssia koskevat päätelmät niiden oikeusperustan epäselvyyden vuoksi. 
Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa, että radioviestintäkonferenssissa jäsenvaltioiden kantoja sitovien päätösten tulee sisältää vain olennaisia ja EU:n jäsenvaltioiden välillä selkeästi yhtenäisyyttä vaativia kysymyksiä. Valiokunta painottaa myös riittävän joustavuuden tarvetta tilannekohtaisen kannanmuodostuksen mahdollistamiseksi neuvottelujen aikana. 
Lisäksi valiokunta korostaa seuraavan radioviestintäkonferenssin asialistasta päättämisen merkitystä. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityisesti matkaviestinteknologian käyttöön osoitetaan riittävästi taajuusalueita tulevaisuuden lisääntyvien tarpeiden mukaisesti.  
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 28.5.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Janne
Heikkinen
kok
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Heidi
Viljanen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 3.6.2019 12.09