Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.38

Valiokunnan lausunto LiVL 1/2020 vp HE 1/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio 
  oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • poliisitarkastaja Sami Rusanen 
  Poliisihallitus
 • apulaisturvapäällikkö Timo Pesonen 
  Finavia Oyj
 • asiantuntija Tomi Tervo 
  Suomen Lentäjäliitto ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Tarkistusten piirissä olevat henkilöryhmät

Täytäntöönpanoasetuksella muutetaan ilmailualan henkilöstön taustan tarkistuksia koskevia säännöksiä. Jatkossa perustason taustan tarkistukseen on kuuluttava vähintään henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta, rikosrekisterit kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta sekä työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta. Laajennettuun taustan tarkistukseen on kuuluttava lisäksi tiedustelutiedot ja mahdolliset muut olennaiset tiedot, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla ja joiden nämä katsovat mahdollisesti olevan olennaisia arvioitaessa henkilön soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään. Laajennettu taustan tarkistus on tehtävä lentoaseman turvavalvotulla alueella työskentelevistä henkilöistä. 

Taustan tarkistuksen piiriin tulisivat uutena henkilöryhmänä sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät lentoasemalle tavaroita ja tarvikkeita toimittavissa yrityksissä. Heistä tulee tehdä joko laajennettu tai perustason taustan tarkistus.  

Turvallisuusselvityslain 21 §:ää muutettaisiin siten, että siinä sallitaan suppean turvallisuusselvityksen tekeminen henkilöistä, jotka tekevät turvavalvontatoimenpiteitä muualla kuin lentoaseman turvavalvotulla alueella tai joilla on itsenäinen pääsy lentorahtiin, lentopostiin, lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiin ja materiaaleihin tai lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin tai lentoasematarvikkeisiin sen jälkeen, kun niihin on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kyse on isoista määristä tarkistuksia. Laajenettujen turvatarkistusten piirissä on arviolta 15 000—20 000 henkilöä, ja joko laajennetun tai perustasoisten tarkistusten piirissä heitä arvioidaan olevan 9 500. 

Tarkistusten suuresta määrästä johtuen tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuusselvitysten laatuun ja siihen, koska tarvitaan suppeaa selvitystä, koska perusselvitystä ja koska laajaa selvitystä. Erityisesti tulee seurata nyt säädettävän lainsäädännön toimivuutta ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 

Tarvittavat resurssit

Taustan tarkistusten toteuttaminen turvallisuusselvitysmenettelyllä aiheuttaa alan yrityksille kustannuksia. Suojelupoliisi veloittaa turvallisuusselvityksestä valtion maksuperustelain mukaisen maksun, ja tämä kustannus siirtyy yritysten maksettavaksi. Lisäksi yrityksille aiheutuu hallinnollisia kustannuksia turvallisuusselvitysten hakemisesta. 

Taustan tarkistusten toteuttamisesta seuraa suojelupoliisille 12—22 henkilötyövuoden lisätarve, jonka kustannukset katetaan edellä mainituilla maksuilla. Muille turvallisuusalan viranomaisille aiheutuu yhteensä noin 4—6 henkilötyövuoden lisätarve. Valiokunta pitää tärkeänä, että toiminta pyritään järjestämään hallinnollisesti mahdollisimman kevyesti ja että lisätarpeelle turvataan vaadittavat määrärahat ja resurssit. 

Liikenne- ja viestintävaliokunta on lausunnossaan LiVL 34/2018 vpE 90/2018 vp pitänyt turvallisuustilanteen yleisestä kehityksestä johtuen nyt täytäntöönpanoasetukseen esitettyjä muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Tämän vuoksi valiokunta kannatti ehdotusta mahdollisesti nousevista kustannuksista huolimatta. 

Järjestelmien toimivuus

Viranomaistoiminta.

Valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota järjestelmän toimivuuteen ja tietojen ajantasaisuuteen. Tarkistuksissa on kyse tietojen yhteensovittamisesta eri lähteistä, eivätkä kaikki tiedot päivity ajantasaisesti. Tietojen ja niitä koskevien muutosten tulee myös siirtyä mahdollisimman nopeasti päättävälle taholle sekä tarkistuksia tehtäessä että tilanteiden muuttuessa. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että järjestelmien toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin niiden paremman toimivuuden turvaamiseksi. 

Erityiset henkilöryhmät.

Asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille, että lakiesitys sisältää epävarmuutta ulkomailla työskennelleiden Suomeen palaavien lentäjien osalta. Heitä koskevia tiedustelutietoja saattaa maasta riippuen olla vaikea saada. Merkittävimmät työllistymismahdollisuudet liikennelentäjille sijaitsevat tällä hetkellä Kiinassa sekä Persianlahden valtioissa, joiden lentoyhtiöihin Suomesta lähteneet liikennelentäjät ovatkin pääasiassa työllistyneet. Tiedustelutietojen saaminen varsinkaan näistä maista ei ole itsestäänselvyys. 

Nyt käsiteltävänä olevasta kokonaisuudesta ei käy ilmi, miten tällaiseen tilanteeseen suhtaudutaan. Asiantuntijakuulemisessa on korostettu EU:n jäsenvaltioissa ja muissa valtioissa luotuja menettelyjä, joilla on mahdollistettu puuttuvien rekisteritietojen korvaaminen ja viranomaisen tapauskohtainen harkinta nojautuen muihin tietolähteisiin. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa puuttuvia tietoja voidaan korvata tapauskohtaisesti muun muassa vertaamalla lentäjän lentopäiväkirjan tietoja työnantajan sekä lennonjohdon rekistereihin sekä muutamin muin keinoin. 

Valiokunnan saaman tiedon mukaan Suomessa ei ongelmia ole syntynyt, mutta valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että on pyrittävä löytämään menettelyjä tai tulkintoja, joilla voidaan välttää henkilöille heistä itsestään riippumattomista syistä mahdollisesti koituvia kohtuuttomia seuraamuksia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 6.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Ano Turtiainen ps 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker