Viimeksi julkaistu 27.6.2022 11.54

Valiokunnan lausunto LiVL 19/2022 vp HE 41/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hankepäällikkö Emilia Sormunen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Sakari Jarva 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • suunnittelija Roosa Patrakka 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Susanna Metsälampi 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • erityisasiantuntija Mattias Lindroth 
  Suomen Kuntaliitto
 • saavutettavuusasiantuntija Tapio Haanperä 
  Kehitysvammaliitto ry
 • toimitusjohtaja Elina Ussa 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • puheenjohtaja Sari Kokko 
  Vammaisfoorumi ry
 • asiantuntija Sami Virtanen 
  Vammaisfoorumi ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • Posti Group Oyj
 • Telia Finland Oyj
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Invalidiliitto ry
 • Kuuloliitto ry
 • Medialiitto ry
 • Näkövammaisten liitto ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää esteettömyyden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien edistämistä erittäin tärkeänä. 

(2) Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen liikennevälineiden kiinteiksi osiksi ajoneuvoa käyttöön otettaessa asennetut päätteet, kuten linja-autojen reittitietoja koskevat näytöt, tulisi sisällyttää esteettömyysvaatimusten soveltamisalaan. Saadun selvityksen mukaan lähtökohtana hallituksen esityksessä on kuitenkin ollut tässä vaiheessa pitäytyminen esteettömyysdirektiivin soveltamisalassa, jolloin voidaan myös välttää mahdolliset kansallisten poikkeamien aiheuttamat esteet sisämarkkinoilla. 

(3) Valiokunta korostaa, että Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetut uudet valvontatehtävät vaativat uusia resursseja ja uudenlaisen osaamisen hankkimista. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että viraston jatkuvasti lisääntyneet tehtävät otetaan huomioon myös viraston määrärahoista päätettäessä. 

(4) Valiokunta painottaa, että tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevan sääntelyn läheinen yhteys edellyttää erityisesti eri valvontaviranomaisten yhteistyön toimivuutta ja velvoitteita koskevan viranomaisneuvonnan järjestämistä alan toimijoille. Ennen uusien velvoitteiden soveltamisen alkamista valvontaviranomaisten työ painottuu tiedottamiseen, neuvontaan ja standardoimistyöhön osallistumiseen. Valiokunta painottaa, että mikäli jatkossa pohditaan eri lakien valvontatehtävien keskittämistä, on erityisen tärkeää varmistaa valvontaviranomaisen resurssien riittävyys. 

(5) Asiantuntijakuulemisessa on korostettu rakennetun ympäristön esteettömyyden keskeistä merkitystä ja tuotu esille, että esityksessä ei ehdoteta nyt voimaan saatettavan direktiivin tätä koskevaa sääntelyä. Saadun selvityksen mukaan kyseistä asiakokonaisuutta ja sen sääntelytarpeita on tarkoitus selvittää ja arvioida erikseen. Valiokunta pitää aihekokonaisuutta hyvin tärkeänä ja kiirehtii asian selvittämistyötä. 

(6) Asiantuntijakuulemisessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että esityksen mikroyrityksiä koskevat rajaukset jättävät lukumääräisesti valtaosan suomalaisista yrityksistä kyseisen sääntelyn ulkopuolelle. Huomioon ottaen sisämarkkinoiden toimivuuden valiokunta pitää kuitenkin perusteltuna, että esityksessä on noudatettu voimaan saatettavan direktiivin mikroyrityksen määritelmää. 

(7) Asiantuntijakuulemisessa on myös tuotu esille, että esityksen sähköistä kirjaa koskeva määritelmä jättää ulkopuolelle merkittävän osan sähköisistä kirjoista. Valiokunta pitää tärkeänä, että asiaa seurataan ja arvioidaan jatkossa sääntelyn kehittämistarpeita. 

(8) Valiokunnan näkemyksen mukaan erilaisten tuotteiden esteettömyys kehittyy monilta osin merkittävästi esityksen myötä. Valiokunta kuitenkin korostaa, että esteettömyyden edistäminen vaatii jatkossa edelleen aktiivista jatkokehittämistä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 11.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula