Viimeksi julkaistu 9.5.2021 20.36

Valiokunnan lausunto LiVL 23/2018 vp VNS 2/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko (VNS 2/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtaja Pentti Lähteenoja 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Kari-Pekka Karlsson 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Olli Lehtilä 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo 
  puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Aulikki Pakanen 
  puolustusministeriö
 • johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 
  sisäministeriö
 • pelastusylitarkastaja Rami Ruuska 
  sisäministeriö
 • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
  tietosuojavaltuutetun toimisto
 • yksikön päällikkö Reijo Prokkola 
  Liikennevirasto
 • yksikönpäällikkö Tommi Arola 
  Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • johtaja Jarkko Saarimäki 
  Viestintävirasto
 • toimialajohtaja Jouni Pulliainen 
  Ilmatieteen laitos
 • operatiivisen johtoryhmän jäsen Heikki Isomaa 
  Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
 • teknologiajohtaja Sami Pippuri 
  MaaS Global Oy
 • toiminnanjohtaja Juha Saarentaus 
  Finnish Location Information Cluster
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä 
  Linja-autoliitto
 • kehitysjohtaja Markus Lassheikki 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • johtava asiantuntija Ari Herrala 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • toiminnanjohtaja Marko Forsblom 
  Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • Posti Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Paikkatietojen hyödyntämisellä on jo tänä päivänä merkittävä rooli monissa yhteiskunnan toiminnoissa, kuten liikenteen ja logistiikan aloilla, viestintäverkkojen toiminnassa, rakentamisessa ja aluesuunnittelussa sekä muun muassa turvallisuussektorin toiminnassa. Saadun selvityksen mukaan paikkatiedot ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuna yleisesti ottaen laadukkaita ja Suomella on siten varsin hyvät lähtökohdat lähteä kehittämään paikkatietojen aiempaa monipuolisempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä.  

Teknologian, kuten tekoälyn ja automaation, lisääntyessä eri toimialoilla paikkatietojen merkitys todennäköisesti kasvaa entisestään. Paikkatietojen tehokkaammalla hyödyntämisellä on mahdollista kehittää uusia palveluita, edistää osaltaan yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä sekä tehostaa myös julkishallinnon toimintaa. Liikenteen ja myös joukkoliikenteen kehittämiseen paikkatiedot tarjoavat merkittäviä uusia mahdollisuuksia myös liikenteen turvallisuuden kehittämisen kannalta. Paikkatietoihin perustuva logistiikan optimointi voi tuoda huomattavia säästöjä ja edistää myös ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että paikkatietopoliittisella selonteolla pyritään edistämään näiden tietojen hyödynnettävyyttä muun muassa huolehtimalla paikkatietojen yhteiskäyttöisyydestä ja saatavuudesta.  

Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen

Valiokunta pitää osoitetietojen ja tähän liittyvien prosessien kuntoon saattamista erittäin tärkeänä muun muassa autonomisen liikenteen ja matkailun kehittymisen kannalta. Saadun selvityksen mukaan osoitetietojen ylläpidossa on huomattavaa vaihtelua myös alueellisesti, ja erityisesti tieliikenteen näkökulmasta kaavoituksen tai katujen rakentamisen tietoja ei ole useinkaan kattavasti ja helposti saatavilla. Selonteossa esille tuotu tietojen täydentäminen muun muassa rakennusten sisäänkäyntien osoitetiedolla voi tehostaa esimerkiksi turvallisuusviranomaisten toimintaa.  

Valiokunta katsoo osoitetietojen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä johtuen, että myös julkisilla viranomaisilla, kuten kunnilla, tulee olla velvoite ylläpitää ja tarjota laadukkaita ja ajantasaisia osoite- ja muita paikkatietoja edelleen hyödynnettäväksi.  

Tarkan paikannuksen tarjoaminen kaikkien käyttöön

Riittävän tarkka paikannus on välttämätön edellytys turvallisen liikenteen automaation kehittymiselle. Valiokunnan käsityksen mukaan autonomisen liikenteen vaatimukset sijaintitarkkuudesta, tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta ja tietojen laadukkuudesta ovat varsin vaativia, mikä tulee ottaa huomioon selonteon toimeenpanossa muun muassa paikkatietojen määrittelyssä. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että tarkka paikannus on hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Tämä vaatii saadun selvityksen mukaan myös satelliittipalveluihin panostamista erityisesti arktisilla alueilla. Satelliittinavigoinnilla ja sen kehittämisellä on keskeinen merkitys monien yhteiskunnan keskeisten toimintojen, kuten ilmailun, kannalta. Ilmailussa ja monella muullakin toimialalla myös paikkatiedon kolmiulotteisella ulottuvuudella on keskeinen merkitys näiden toimintojen kannalta. 

Lainsäädännön kehittäminen

Valiokunta painottaa sekä tietojen että tietoalustojen yhteentoimivuuden vaatimusten määrittelyn merkitystä. Selonteon mukaan julkishallinnon toimijat velvoitetaan tuottamaan, ylläpitämään ja tarjoamaan tuottamansa paikkatiedot säädösten, standardien ja suositusten mukaisina sekä yhtenäisesti mallinnettuina ja luokiteltuina. 

Valiokunta pitää näitä selonteon lähtökohtia hyvinä, päällekkäistä työtä vähentävinä ja tietojen saatavuutta edistävinä. Erityisesti uusien palvelujen kehittämisen kannalta valiokunta näkee hyvin tärkeänä, että paikkatiedot ovat yhteentoimivia siten, että tietoja voidaan yhdistää uusia käyttötarpeita varten. 

Valiokunta painottaa, että Suomessa on paikkatietoalalla paljon yksityisiä yrityksiä, joiden osaamista on tärkeää hyödyntää sekä säännösten valmistelussa että käytännön toimenpiteiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

Tietojen yhteiskäyttöisyyttä koskevat uudistukset saattavat olla käytännön toimeenpanon kannalta haasteellisia. Sääntelyn toimeenpanon tehokkuuden varmistamiseksi on keskeistä panostaa eri toimijoiden välisen yhteistyön toimivuuteen, tietojen käytön ehtojen määrittelyyn sekä kustannuskysymysten ratkaisemiseen.  

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja yksityisyyden suoja

Paikkatiedot ovat monissa tapauksissa yhdistettävissä myös luonnolliseen henkilöön. Valiokunta korostaa selonteon toimenpiteiden toteuttamisessa yksityisyyden suojan huomioon ottamista ja kansallisen sääntelyn sekä erityisesti suoraan kansallisesti sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) huomioon ottamisen tarvetta kaikissa vaiheissa. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että sähköisessä viestinnässä käytetty paikkatieto voi olla myös sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukainen välitystieto, joka kuuluu luottamuksellisen viestin suojan piiriin, ja näiden tietojen käsittelystä on säädetty varsin tarkkarajaisesti, rajaten käsittely vain tiettyihin tarkoituksiin. Valiokunta pitää myös kansalaisten oikeutta omaan dataansa keskeisenä lähtökohtana paikkatietojen hyödyntämisen kehittämisessä. 

Valiokunta korostaa, että paikkatietojen määrittelyssä, tallentamisessa ja luovuttamisessa tulee ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. Tietojen saataville saattamisessa on kaikissa tilanteissa otettava huomioon, että osa paikkatiedoista voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. Turvallisuusviranomaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että heidän tarvitsemiaan paikkatietoja ja niiden saatavuutta pyritään kehittämään, mutta kaikkia yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä tietoja ei tule saattaa avoimesti saataville ja kaikenlainen tietojen väärinkäyttö on kyettävä estämään. 

Valiokunta korostaa selonteon mukaan kehitettävän turvallisuusviranomaisten paikkatietoalustan tietoturvallisuuden huomioonottamisen merkitystä järjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Valiokunta painottaa myös yleisesti korkean tietoturvallisuuden tason merkitystä paikkatietojen käsittelyssä. Paikkatietojen hyödyntäminen jatkossa yhä enemmän erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa ja palveluissa asettaa korkeita vaatimuksia tietojen luotettavuudelle ja järjestelmien toiminnalle.  

Toimenpideohjelman jatkovalmistelu

Valiokunta pitää hyvänä, että selonteossa on asetettu paikkatietojen hyödyntämisen kehittämiselle kunnianhimoiset tavoitteet. Saadun selvityksen mukaan jo parhaillaan valmisteilla olevan toimenpideohjelman valmistelulla tulee kuitenkin olemaan keskeinen merkitys selonteon vaikuttavuuden kannalta. Valiokunta katsoo, että asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös kunnianhimoisia kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimia määritettäessä tulee kuitenkin arvioida tarkkaan myös niiden vaatimat resurssitarpeet ja samalla arvioida, miten nämä resurssit järjestetään. 

Valiokunta katsoo, että myös ajoneuvojen sekä ajoneuvojen toiminnasta että ympäristöstä keräämän tiedon jatkohyödyntämiseen tulisi etsiä jatkossa keinoja. Ajoneuvovalmistajilla on tällä hetkellä olemassa omia järjestelmiä, mutta jatkossa tulee löytää keinoja hyödyntää tätä tietomassaa myös laajemmin muihin tarkoituksiin. Saadun selvityksen mukaan lähitulevaisuudessa paikkatietojen avulla ja automaation lisäämisellä voi olla mahdollista vähentää merkittävästi liikenneonnettomuuksia ja liikennekuolemia. Valiokunta painottaa myös paikkatietoja koskevaan tutkimukseen panostamisen tärkeyttä jatkossa. Ilmatieteen laitoksen laajoja muun muassa säähän liittyviä tietoaineistoja on mahdollista hyödyntää liikenneturvallisuuden kehittämisessä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että liikenteen palveluista annetulla lailla (320/2017) pyritään avaamaan liikennealan toimijoiden tietorajapintoja uusien palvelujen kehittämisen mahdollistamiseksi. Osa näistä liikennettä koskevista tiedoista on myös paikkatietoja. Toimenpideohjelman valmistelussa onkin tärkeää varmistaa, ettei kehittämistyössä synny päällekkäisyyttä eri lakien ja toimenpideohjelman vaatimusten osalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 10.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula