Viimeksi julkaistu 18.3.2021 10.43

Valiokunnan lausunto LiVL 3/2021 vp HE 232/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 232/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • yksikön päällikköSariMäkelä
  ulkoministeriö
 • lainsäädäntöneuvosJanneKanerva
  oikeusministeriö
 • erityisasiantuntijaAntti-JussiLankinen
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntijaMattiTupamäki
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • apulaisturvapäällikköTimoPesonen
  Finavia Oyj
 • asiantuntijaTomiTervo
  Suomen Lentäjäliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Finnair Oyj

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevien perustelujen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää sopimuksia ja niihin tehtyjä muutoksia lähtökohtaisesti hyvinä ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä. 

Asiantuntijakuulemisessa hallituksen esitystä on pidetty tärkeänä ja tervetulleena, ja siinä on kannatettu kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehtyjen sopimusten ja niiden muutosten hyväksymistä ja voimaan saattamista. On pidetty tärkeänä, että sopimukset tulisivat voimaan myös globaalisti, ja katsottu, että Suomen voimaansaattamistoimet omalta osaltaan tukevat tätä. Nyt käsiteltävinä olevien sopimusten yhteisenä tavoitteena on pyrkimys parantaa ja tehostaa siviili-ilmailun turvallisuutta. Valiokunta toteaa, että Suomi on kansainvälisesti tunnustettu vahvan lentoturvallisuuden valtiona ja sopimuksiin sitoutumalla Suomi profiloituu modernina lentoturvallisuusvaltiona entistäkin vahvemmin. 

Sopimukset nähdään keinona lujittaa paremmin kansainvälisen yhteistyön oikeudellista kehystä. Asiantuntijakuulemisessa on suhtauduttu myönteisesti kaikkiin toimenpiteisiin, joilla on pyrkimys vahvistaa siviili-ilmailun turvallisuutta, edistää terrorismintorjuntaa sekä tehostaa rikosvastuun toteutumista. Kaikki toimet, joilla lisätään luottamusta lentoliikenteeseen turvallisena liikennemuotona, on nähty pelkästään positiivisena asiana. Valiokunta pitää hyvänä, että sopimuksissa on tunnistettu erilaisten muun muassa terrorismiin liittyvien uhkakuvien monipuolistuminen ja huomioitu asianmukaisesti mm. kemialliset ja biologiset aseet sekä kyberrikollisuuden mahdollisesti aiheuttamat ongelmatilanteet. Valiokunta näkee, että sopimusten myötä on mahdollista laajentaa kansainvälistä yhteistyötä. 

Valiokunta pitää tärkeänä Montrealin pöytäkirjan mukaista oikeutta luovuttaa ilma-aluksessa häiriköinyt henkilö laskeutumisvaltiossa päällikön subjektiivisen arvioinnin perusteella. Täten Montrealin pöytäkirjan kuvaama luovutusoikeus edistää lentoturvallisuutta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että lakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.2.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SunaKymäläinensd
varapuheenjohtaja
AriTorniainenkesk
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
SandraBergqvistr
jäsen
SeppoEskelinensd
jäsen
JanneHeikkinenkok
jäsen
JuhoKauttovas
jäsen
JouniKotiahops
jäsen
JohanKvarnströmsd
jäsen
JoonasKönttäkesk
jäsen
SheikkiLaaksops
jäsen
MirkaSoinikoskivihr
jäsen
KariTolvanenkok
jäsen
PaulaWerningsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MikaBoedeker