Valiokunnan lausunto
LiVL
47
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi (U 107/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Ilmastonmuutos edellyttää toimia kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta. Kansainvälisen laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen osuuden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä arvioidaan olevan noin 2—3 prosenttia, joka on enemmän kuin minkään yksittäisen EU-valtion päästöt. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) arvion mukaan Euroopassa meriliikenteen osuus kaikista liikennesektorin kasvihuonekaasuista on yli 13 prosenttia. Suomessa vesiliikenteen päästöt, joihin lasketaan myös sisävesiliikenteen päästöt, ovat arviolta neljä prosenttia kansallisista kokonaispäästöistä. Tulevaisuudessa kauppamerenkulun oletetaan lisääntyvän, minkä seurauksena myös päästöt kasvavat, ellei vähentämistoimiin ryhdytä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization, jäljempänä IMO) arvioi vuonna 2014 kansainvälisen meriliikenteen päästöjen kasvavan 50—250 prosentilla ilman päästövähennystoimia. Tällöin ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta.  
Komissio antoi 4 päivänä helmikuuta 2019 ehdotuksen (COM(2019) 38 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi. Komission ehdotuksella pyritään vähentämään niiden alusten hallinnollista taakkaa, jotka kuuluvat sekä EU:n MRV-asetuksen että IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan kansainvälisen tietojenkeruujärjestelmän soveltamisalaan. 
Ehdotus sisältää seuraavat muutokset:  
MRV-asetuksen käsitteiden määritelmiä yhdenmukaistettaisiin IMOn tiedonkeruujärjestelmän määritelmien kanssa. 
Tiedon kerääminen alusten kuljettaman lastin määrästä muuttuisi vapaaehtoiseksi. EU:n MRV-asetus on tähän asti edellyttänyt aluksia tarkkailemaan todellista lastimäärää, jotta yksittäisen aluksen energiatehokkuudesta saadaan tarkkaa tietoa. IMOn tiedonkeruujärjestelmä pohjautuu sen sijaan tietoon alusten lastikapasiteetista. Nyt komission asetusehdotuksessa EU:n tiedonkeruun esitetään perustuvan lastikapasiteettiin, tarkan lastimäärätiedon sijaan. 
Alusten tarkkailusuunnitelmien vaatimuksia kevennetään vastaamaan IMOn vastaavia vaatimuksia. EU:n MRV-asetuksessa päästöistä raportoidaan tarkkailusuunnitelman (Monitoring Plan, MP) avulla. IMOssa vastaava tarkkailusuunnitelma on osa laajempaa energiatehokkuuden hallintasuunnitelmaa (Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP). Komission ehdotuksessa poistetaan tiedonkeruun vaatimuksista esimerkiksi polttoainetyyppien päästökertoimet tai vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta päästökertoimien määrittämiseen käytettävät menetelmät sekä menettelyt, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöluettelon ajantasaistamiseen. 
EU:n MRV-asetusehdotuksessa ei esitetä muutoksia seuraaviin kohtiin, jotka eivät ole yhdenmukaisia IMOn tiedonkeruujärjestelmän kanssa:  
MRV-asetusta sovelletaan kaikkiin aluksiin, jotka kuljettavat lastia, ja joiden bruttovetoisuus on yli 5 000. IMOn tiedonkeruujärjestelmä koskee kaikkia aluksia, joiden bruttovetoisuus on yli 5 000 riippumatta siitä, kuljettavatko ne lastia.  
MRV-asetuksen mukaan alusten hiilidioksidipäästöjä on tarkkailtava ja niistä on raportoitava erikseen aluksen ollessa unionin satamissa sekä kotimaan vesiliikenteessä. 
MRV-asetuksen mukaan akkreditoidun kolmannen osapuolet on todennettava raportoidut tiedot. 
Yksittäisten alusten CO2–päästötiedot julkaistaan. 
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto pitää EU:n ja kansainvälisen tason toimia meriliikenteen päästövähennysten toteuttamiseksi tärkeinä. Valtioneuvosto katsoo, että EU:n MRV-asetuksen ja IMOn tiedonkeruujärjestelmän avulla saadaan kerätyksi luotettavaa tietoa meriliikenteen päästöistä päätöksenteon tueksi. 
Valtioneuvosto katsoo, että EU:n ja IMOn järjestelmien yhdenmukaistaminen on lähtökohtaisesti kannatettavaa. 
MRV-asetuksen jatkovalmistelussa olisi varmistettava, että järjestelmien yhdenmukaistaminen ei heikennä EU:n edellytyksiä saavuttaa sen ilmastotavoitteita taikka tiedon hyödyntämisen edellytyksiä.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää valtioneuvoston kantaa perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. EU:n MRV-asetuksen ja IMOn tiedonkeruujärjestelmän yhdenmukaistaminen on valiokunnan näkemyksen mukaan kannatettavaa. Tämä parantaa mahdollisuuksia myös yhdenmukaistaa kilpailun edellytyksiä. Samalla on syytä pyrkiä edelleen vähentämään varustamoiden hallinnollista taakkaa lähentämällä EU-järjestelmää ja kansainvälistä IMO-järjestelmää. 
Valiokunta kantaa huolta siitä, että päästöjen valvontaa ei ole riittävästi. On tarvetta myös kansainvälisille toimille valvonnan tehostamiseksi.  
Valiokunta katsoo, että uusien puhtaiden teknologioiden kehittäminen luo myös uusia mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Suomen tuleekin pyrkiä hyödyntämään uuden teknologian luomia kaupallisia mahdollisuuksia. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa edellä esitetyin vähäisin täsmennyksin valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 28.2.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 15.54