Valiokunnan lausunto
LiVL
48
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista (U 108/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
liikenneneuvos
Risto
Saari
liikenne- ja viestintäministeriö
kehityspäällikkö
Kaisa
Sainio
Liikenne- ja viestintävirasto
johtaja
Jonna
Juslin-Uotila
VR-Yhtymä Oy
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Ehdotuksen mukaisella asetuksella pyritään turvaamaan EU:n ja Ison-Britannian välinen kansainvälinen rautatieliikenne ja se, että rataverkon haltijoille EU:n ja Ison-Britannian välisellä rataverkolla myönnetyt turvallisuusluvat ovat voimassa siirtymäajan. Tämä siirtymäaika kestäisi kolme kuukautta asetuksen voimaantulosta. Tänä aikana Ison-Britannian ja sen EU:n jäsenvaltion (Ranskan ja Irlannin), jonka rataverkolla on yhteys Iso-Britannian rataverkolle pitäisi neuvotella kahdenvälinen sopimus Ison-Britannian ja EU:n jäsenvaltion välisen kansainvälisen liikenteen edellyttämistä rataverkon hallintaa koskevista järjestelyistä. Näihin Iso-Britannian ja EU:n jäsenvaltion sopimiin kahdenvälisiin sopimusjärjestelyihin sovelletaan rataverkon haltijan turvallisuuslupavaatimusten osalta yhteisön rautateiden turvallisuudesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (2004/49/EY ja (EU) 2016/798) mukaisia velvoitteita, jäljempänä rautatieturvallisuusdirektiivi. Siltä osin kuin Ison-Britannian rataverkkoa käytetään EU:n jäsenvaltioon ulottuvan kansainvälisen rautatieliikenteen harjoittamiseen, rataverkolla on noudatettava rautatieturvallisuusdirektiivin vaatimuksia ja sen nojalla annettuja turvallisuusstandardeja. Näin käytännössä Ison-Britannian rataverkon haltijalta edellytettäisiin jatkossakin turvallisuuslupaa, jos rataverkkoa käytetään EU:n jäsenvaltioon ulottuvan kansainvälisen rautatieliikenteen harjoittamiseen. 
Ehdotuksen mukainen asetus edellyttäisi myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (kansalliset turvallisuusviranomaiset) yhteistyötä Ison-Britannian toimivaltaisten viranomaisten kanssa asetuksen soveltamista varten. Lisäksi asetuksen soveltamisessa avustaa komissiota rautatieturvallisuusdirektiivin 51 artiklassa tarkoitettu komitea (ns. rautatieturvallisuus- ja yhteentoimivuuskomitea, RISC). 
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita ja pitää ehdotusta hyväksyttävänä. Ehdotetulla sääntelyllä ei ole suoria vaikutuksia Suomen rautatieliikennejärjestelyihin. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valtioneuvoston kirjelmästä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää valtioneuvoston kantaa tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 1.3.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 15:57