Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LiVL 48/2018 vp

Viimeksi julkaistu 5.3.2019 15.57

Valiokunnan lausunto LiVL 48/2018 vp U 108/2018 vp  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista (U 108/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • liikenneneuvosRistoSaari
    liikenne- ja viestintäministeriö
  • kehityspäällikköKaisaSainio
    Liikenne- ja viestintävirasto
  • johtajaJonnaJuslin-Uotila
    VR-Yhtymä Oy

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Ehdotuksen mukaisella asetuksella pyritään turvaamaan EU:n ja Ison-Britannian välinen kansainvälinen rautatieliikenne ja se, että rataverkon haltijoille EU:n ja Ison-Britannian välisellä rataverkolla myönnetyt turvallisuusluvat ovat voimassa siirtymäajan. Tämä siirtymäaika kestäisi kolme kuukautta asetuksen voimaantulosta. Tänä aikana Ison-Britannian ja sen EU:n jäsenvaltion (Ranskan ja Irlannin), jonka rataverkolla on yhteys Iso-Britannian rataverkolle pitäisi neuvotella kahdenvälinen sopimus Ison-Britannian ja EU:n jäsenvaltion välisen kansainvälisen liikenteen edellyttämistä rataverkon hallintaa koskevista järjestelyistä. Näihin Iso-Britannian ja EU:n jäsenvaltion sopimiin kahdenvälisiin sopimusjärjestelyihin sovelletaan rataverkon haltijan turvallisuuslupavaatimusten osalta yhteisön rautateiden turvallisuudesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (2004/49/EY ja (EU) 2016/798) mukaisia velvoitteita, jäljempänä rautatieturvallisuusdirektiivi. Siltä osin kuin Ison-Britannian rataverkkoa käytetään EU:n jäsenvaltioon ulottuvan kansainvälisen rautatieliikenteen harjoittamiseen, rataverkolla on noudatettava rautatieturvallisuusdirektiivin vaatimuksia ja sen nojalla annettuja turvallisuusstandardeja. Näin käytännössä Ison-Britannian rataverkon haltijalta edellytettäisiin jatkossakin turvallisuuslupaa, jos rataverkkoa käytetään EU:n jäsenvaltioon ulottuvan kansainvälisen rautatieliikenteen harjoittamiseen. 

Ehdotuksen mukainen asetus edellyttäisi myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (kansalliset turvallisuusviranomaiset) yhteistyötä Ison-Britannian toimivaltaisten viranomaisten kanssa asetuksen soveltamista varten. Lisäksi asetuksen soveltamisessa avustaa komissiota rautatieturvallisuusdirektiivin 51 artiklassa tarkoitettu komitea (ns. rautatieturvallisuus- ja yhteentoimivuuskomitea, RISC). 

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita ja pitää ehdotusta hyväksyttävänä. Ehdotetulla sääntelyllä ei ole suoria vaikutuksia Suomen rautatieliikennejärjestelyihin. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtioneuvoston kirjelmästä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää valtioneuvoston kantaa tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 1.3.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonensin
varapuheenjohtaja
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
MikkoAlatalokesk
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
MiaLaihokok
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
JariRonkainenps
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk
jäsen
SofiaVikmankok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MikaBoedeker