Viimeksi julkaistu 10.5.2021 15.04

Valiokunnan lausunto LiVL 9/2021 vp U 19/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (U 19/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela 
    liikenne- ja viestintäministeriö
  • lakimies Sari Tujunen 
    Liikenne- ja viestintävirasto
  • lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen 
    Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Komission ehdotuksessa esitetään voimassa olevan verkkovierailuasetuksen sääntelyn voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella kesään 2032 asti. Koska asetusta on muutettu useita kertoja, komissio ehdottaa, että asetus laadittaisiin uudelleen. Ehdotuksen mukaan nykyinen verkkovierailusääntely säilyisi pääpiirteiltään samankaltaisena kuin aiemmin. Ehdotuksen mukaan verkkovierailun enimmäistukkuhintoja kuitenkin laskettaisiin. Lisäksi ehdotus sisältää uusia avoimuutta, palvelun laatua ja hätäviestinnän käyttömahdollisuutta koskevia säännöksiä.  

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa monelta osin sähköistä viestintää koskevan erityissääntelyn keventämistä. Valtioneuvosto kuitenkin pitää verkkovierailumarkkinoiden tukkutason yksityiskohtaisen sääntelyn jatkamista välttämättömänä ottaen huomioon vallitsevan markkinatilanteen sekä asetuksella (EU) 2015/2120 säädetyn kesällä 2017 toteutuneen uudistuksen, jossa kuluttajien ja muiden verkkovierailuasiakkaiden kotimaanhintainen matkapuhelimen verkkovierailukäyttö mahdollistettiin laajasti Euroopassa. Verkkovierailun tukkuhinnoilla, jotka sovitaan vähittäisliittymän tarjoavan teleyrityksen ja kohdemaan teleyritysten välillä, on merkittävä vaikutus verkkovierailupalvelujen vähittäishinnoittelulle ja siten eurooppalaisille kuluttajille. 

Valtioneuvosto katsoo asioissa U 74/2013 vp ja U 33/2016 vp linjatun mukaisesti, ettei verkkovierailua koskeva sääntelykehys saa johtaa matkaviestinnän kotimaisten hintojen nousuun. Valtioneuvosto arvioi, että liian korkeaksi säännelty tukkuhintojen enimmäistaso voi johtaa matkaviestinpalvelujen kotimaisten hintojen korotuspaineisiin tai muihin muutoksiin, joista olisi merkittävää haittaa niin suomalaisille käyttäjille kuin laajemmin kotimaiselle ja eurooppalaiselle tietoyhteiskuntakehitykselle. 

Valtioneuvosto pitää komission esitystä tukkuhintojen merkittävästä alentamisesta oikeasuuntaisena. Valtioneuvosto myös katsoo yleisellä tasolla, että komission esityksen perusteluissa on vaikutustenarviointien perusteella kuvattu asianmukaisesti verkkovierailumarkkinoiden tilannetta ja tarvetta riittävän tiukalle tukkuhintojen sääntelylle verkkovierailumarkkinoiden kestävyyden turvaamiseksi. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että säänneltyjen tukkuhintojen tulisi heijastaa todellisia kustannuksia ja huomioida käytetyn datan määrän merkittävä vuosittainen kasvu, joten neuvotteluissa tulisi huolellisesti arvioida, tulisiko hintojen olla vielä esitettyä matalampia ja aleta esitettyä nopeammalla aikataululla. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota sääntelyn verrattain pitkään kestoon nopeasti kehittyvällä markkinalla ja pitää tärkeänä, että enimmäistukkuhintojen alentamisella pystytään riittävän joustavasti vastaamaan markkinoiden kehitykseen. 

Valtioneuvosto suhtautuu varauksella komission ehdotukseen siirtää toimivalta tukkuhintojen enimmäistason asettamisen komission delegoidulla säädöksellä. Toimivallan siirrolla voi olla huomattavia vaikutuksia, sillä tukkuhintojen enimmäistaso vaikuttaa keskeisesti verkkovierailumarkkinoiden ja sitä kautta myös laajemmin eurooppalaisten viestintämarkkinoiden tulevaisuuteen. Valtioneuvoston mielestä toimivaltaa siirrettäessä tulee varmistaa, että sen tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto on määritelty tarkkarajaisesti ja täsmällisesti eikä delegoiduilla säädöksillä voisi muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia. Neuvotteluissa tulisi tarkasti arvioida, mikä on sopiva lainsäädäntöväline tukkuhintojen asettamiseen.  

Valtioneuvosto katsoo, että laitteiden väliseen eli niin sanottuihin M2M-palveluihin liittyvään pitkäaikaiseen verkkovierailuun liittyviä haasteita ei ole huomioitu ehdotuksessa riittävällä tasolla. Lähtökohtaisesti verkkovierailusääntely on tarkoitettu lyhytaikaiseen kotimaan ulkopuolella tapahtuvaan henkilöiden väliseen viestintään, joka poikkeaa luonteeltaan merkittävästi laitteiden välisestä verkkovierailusta. Valtioneuvosto katsoo, että verkkovierailupalvelujen tarjoajilla tulisi olla riittävät ja asianmukaiset keinot puuttua pitkäaikaiseen M2M-verkkovierailuun. 

Valtioneuvosto kannattaa esityksen tavoitteita parantaa kuluttajien asemaa näiden käyttäessä verkkovierailupalveluja. Näin ollen valtioneuvosto kannattaa ehdotusta, jolla parannettaisiin kuluttajien ja muiden verkkovierailuasiakkaiden mahdollisuutta nauttia saman laatuisista verkkovierailupalveluista kuin jos niitä kulutettaisiin kotimaassa, mutta katsoo, ettei säännöksillä tulisi rajoittaa teleyrityksen mahdollisuuksia tehdä kaupallisesti kannattavia verkkovierailusopimuksia. Lisäksi valtioneuvosto kannattaa säännöksiä, joiden tavoitteena on varmistaa kuluttajien mahdollisuus käyttää hätäpalveluita maksutta myös verkkovierailun yhteydessä. Valtioneuvosto kannattaa myös esitettyjä avoimuusvelvollisuuksia, jotka liittyvät verkkovierailupalveluiden laatuun, lisäarvopalveluiden maksullisuuteen ja hätäpalvelujen käyttöön ja maksuttomuuteen. Erityisesti sellaiset toimenpiteet, joilla edistetään väestön turvallisuutta, ovat merkityksellisiä. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että ehdotettujen muutosten implementointi hätäpalvelujärjestelmiin voi olla aikaa vievää, joten niitä koskeville säännöksille tulee varata riittävä aika täytäntöönpanolle.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta kannattaa yleisesti sähköistä viestintää koskevan sääntelyn keventämistavoitteita. Valiokunta kuitenkin pitää verkkovierailun tukkutason sääntelyn jatkamista tarpeellisena kotimaanhintaisen matkapuhelimen verkkovierailukäytön mahdollistamiseksi. Kyseisen sääntelyn jatkaminen on tärkeää sekä palvelujen käyttäjien että suomalaisten teleyritysten kannalta. 

Valiokunta on jo aiemmin (LiVL 22/2016 vpU 33/2016 vp) kiinnittänyt huomiota siihen, että tukkuhintojen enimmäistasoa koskeva sääntely ei saa johtaa matkaviestinnän kotimaisten hintojen korotuspaineisiin. Tästä syystä valiokunta painottaa, että asian jatkovalmistelussa ja neuvotteluissa tulee pyrkiä siihen, että tukkuhintojen enimmäistasot määritellään vielä selkeästi komission ehdottamaa matalammalle tasolle. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 22.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula