Valiokunnan lausunto
MmVL
10
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Perustuslakivaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta (O 35/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleistä
Perustuslakivaliokunta on aloittanut omana asianaan (O 35) selvityksen eduskunnan kattavan tiedonsaantioikeuden perustuslainmukaisesta toteutumisesta. Perustuslakivaliokunnan asiaa koskevissa perusteluissa on otettu esille myös EU-asiat. Maa- ja metsätalousvaliokunta kiinnittää jäljempänä huomiota valiokunnassa kehitettyyn menettelyyn saada tietoa valiokunnan toimialalla vireillä olevista EU-asioista. Menettely, joka on tiettävästi ainutlaatuinen EU-maiden parlamenteissa, on vuosien kuluessa osoittautunut tarpeelliseksi ja hyödylliseksi valiokunnan tiedonsaannin kannalta. Lopuksi valiokunta käsittelee hallituksen esityksiin liittyvää erityiskysymystä koskien asetuksenantovaltuutusta. 
EU-asiat
Kun Suomesta tuli EU:n jäsen vuonna 1995 kansallisen maatalouspolitiikan tilalle tuli kertaheitolla EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. Myös kalastuspolitiikasta tuli yhteinen. Tämä asetti valiokunnan uuteen tilanteeseen: miten pysyä ajan tasalla EU:n päätöksenteossa. Tuolloin eduskuntaan luotiin EU-asioihin oma päätöksentekojärjestelmänsä, jossa suurelle valiokunnalle tuli keskeinen asema. Erikoisvaliokunnat, mukaan lukien maa- ja metsätalousvaliokunta, tulivat päätöksentekojärjestelmään mukaan siten, että ne antavat lausuntoja suurelle valiokunnalle oman toimialansa osalta. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa pidettiin kuitenkin heti jäsenyyden alusta alkaen tärkeänä, että valiokunta saa lausuntomenettelyn ohella maa- ja metsätalousministeriöltä myös suoraan tietoa päätöksentekotilanteista ja asioiden etenemisestä. Tuolloin oli lisäksi keskeistä, että tiedonsaantiin liittyvään kuulemiseen tuli valiokunnan jäsenille myös mahdollisuus esittää laajasti kysymyksiä ja vaatia lisäselvityksiä. 
Edellä mainituilla perusteilla valiokunnassa päädyttiin ratkaisuun, jossa maa- ja metsätalousminiteriön virkamiehiä kuultaisiin omana asiana viikoittain perjantaisin valiokunnassa otsakkeella ”Maa- ja metsätalousministeriön toimialalla vireillä olevat EU-asiat”. Tärkeää oli alusta alkaen, että kuuleminen olisi pääsäännön mukaan joka perjantai, jolloin valiokunnan jäsenille aina tulisi tilaisuus esittää kysymyksiä, vaikka ministeriöllä ei aina olisi mitään erityistä tiedotettavaa. Säännöllisyys varmistaisi myös omalta osaltaan sen, että valiokunnalle annettaisiin aina kattavasti tietoja kaikista asioista, koska jo seuraavassa kokouksessa voitaisiin ottaa esille kysymys, oliko edellisellä viikolla annettu tietoa kaikista asioista, joista olisi ollut tarpeen. 
Jotta valiokunnan jäsenille tuli tilaisuus tutustua jo etukäteen kokouksessa esille tuleviin asioihin, valiokunta päätti, että ministeriö toimittaa jo torstaina eduskuntaan valiokunnan jäsenille maatalous- ja kalastusneuvoston raportit sekä erityiskomiteoiden perusmuistiot. Aluksi ne jaettiin edustajille ”kaappiin” jo torstai-iltana, mutta nykyisin ne ovat saatavilla valiokunnan työtilassa. Asiat kiinnostivat jo heti alussa niin paljon, että silloinen valiokunnan jäsen kansanedustaja Erkki Pulliainen saapui eduskuntaan jo varhain aamulla ehtiäkseen tutustua ennalta toimitettuihin asiakirjoihin ennen samana aamuna alkavaa valiokunnan kokousta. Tämä mahdollisti hänelle hyvin yksityiskohtaisten kysymysten esittämisen kokouksessa, mikä puolestaan johti siihen, että kuultavat virkamiehetkin tulivat hyvin valmistautuneina kuulemiseen. 
Myöhemmin kuultavien piiriä on laajennettu siten, että kuultaviksi voidaan kutsua myös muita kuin maatalous- ja kalastusasioiden asiantuntijoita sikäli kuin asiat koskettavat valiokunnan toimialaa. Lisäksi Euroopan parlamentin suomalaisille jäsenille on tarjottu mahdollisuus kertoa parlamentissa vireillä olevista valiokunnan toimialaan kuuluvista asioista. Tältä osin kuulemisen merkitys on korostunut EU-parlamentin tultua Euroopan unionin neuvoston kanssa tasavertaiseksi lainsäätäjäksi. 
Edellä tarkoitetulla valiokunnan kuulemisella, jonka pääasiallisena tarkoituksena on valiokunnan tiedonsaannin turvaamien, on myös tärkeä merkitys uusien kansanedustajien perehdyttämisessä EU:n päätöksentekoprosesseihin. Kun toistuvasti seurataan asioiden etenemistä EU:n päätöksentekoelimissä, edustajille muodostuu vähitellen kokonaisvaltainen kuva EU:n päätöksentekojärjestelmästä. 
Kuulemiset diarioidaan heti vaalikauden alussa omana asiana, ns. O-asiana. Kuultavien jättämät selvitykset liitetään asian asiakirja-aktiin. 
Lopuksi
Yleisenä huomiona hallitusten esitysten käsittelyyn liittyen valiokunta korostaa, että runsaan asetustasoisen sääntelyn johdosta eduskunnalle tulee tuoda esiin kaikki relevantti aineisto liittyen paitsi hallituksen esitykseen sisältyvien laintasoisten säännösehdotusten perusteisiin myös alemman asteiseen sääntelyyn sekä käytännön olennaisiin ominaispiirteisiin. Asetusluonnoksen ja luonnoksen sen perustelumuistioksi tulisi pääsääntöisesti olla valiokunnan käytettävissä sen käsitellessä hallituksen esitystä, jotta valiokunta voi muodostaa sääntelytarpeesta riittävän kokonaiskuvan. Hallituksen esityksen laatimisohjeet edellyttävä tätä, mutta toisinaan asetusluonnosta ei ole aikataulusyihin vedoten toimitettu valiokunnalle. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Maa- ja metsäalousvaliokunta esittää,
että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.5.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 14.12