Valiokunnan lausunto
MmVL
15
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2019
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 
Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 
Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp —EV 151/2012 vp) 
Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 
Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 
Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 
Tenojoen kalastussääntöä koskeva sopimus (HE 239/2016 vp — EV 16/2017 vp) 
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (VNS 2/2017 vp — EK 21/2017 vp) 
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen (HE 170/2017 vp — EV 173/2017 vp) 
Huoneistotietojärjestelmän uudistuksen siirtymäjärjestelyn toimivuus (HE 127/2018 vp — EV 168/2018 vp) 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp — EV 300/2018 vp) 
Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 
Satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuvero (He 143/2013 vp — EV 196/2013 vp) 
Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvät lausumat (HE 140/2014 vp — EV 229/2014 vp) 
Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttaminen (HE 142/2015 vp — EV 32/2016 vp) 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 17.6.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Joakim
Strand
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 13.51