Valiokunnan lausunto
MmVL
2
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt) (U 12/2019 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Mirja
Kiviranta
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Sanna
Sihvola
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Pekka
Sandholm
maa- ja metsätalousministeriö
yksikönjohtaja
Esko
Leinonen
Ruokavirasto
tutkimuspäällikkö
Juha
Lappalainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
toiminnanjohtaja
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Elintarviketeollisuusliitto ry
Kauppapuutarhaliitto ry
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Asetusehdotus koskee rahoituskurimenettelyä varainhoitovuodesta 2021 lukien sekä joustavuutta pilareiden välillä vuonna 2020. Ehdotus muuttaa sekä horisontaaliasetusta (EU) N:o 1306/2013 että suorien tukien asetusta (EU) N:o 1307/2013. Asetusehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa YMP:n tukien jatkuminen vuonna 2020, joka vastaa varainhoitovuotta 2021.  
Ehdotetut muutokset ovat yhdenmukaisia voimassa olevan horisontaaliasetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja suorien tukien asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kanssa.  
Asetusehdotus tulisi hyväksyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Kiireellisen aikataulun vuoksi puheenjohtajavaltio Suomi pyysi 25.11.2019 maatalouden erityiskomiteassa neuvostoa hyväksymään asetusehdotuksen ilman muutoksia. Maatalouden erityiskomitea antoi puheenjohtajavaltiolle yksimielisesti valtuutuksen lähettää Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajalle kirjeen, jossa todetaan, että asetusehdotus voidaan hyväksyä ilman muutoksia ensimmäisessä käsittelyssä, jos myös parlamentti hyväksyy komission ehdotuksen muuttamattomana. Euroopan parlamentin hyväksymisen jälkeen tarvitaan vielä lopullinen hyväksyminen neuvostossa.  
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto voi hyväksyä asetusehdotukset. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää välttämättömänä siirtymäkauden säädösten nopeaa käsittelyä erityisesti toimeenpanon keskeytymättömyyden näkökulmasta. Valiokunta katsoo, että siirtymäkauden lainsäädäntöä ei tule säätää vuodeksi kerrallaan, vaan tarpeellisen ajan voimassa olevaksi. Toteutuessaan komission ehdotuksen mukaisesti, jolloin sitä joudutaan todennäköisesti jatkamaan, sillä olisi kielteisiä vaikutuksia ainakin hallinnon työmäärään, toimeenpanon jatkuvuuteen ja maatalousyrittäjien tulevaisuuden luottamukseen. Käytännössä tämä lyhytjännitteisyys siirtymäkaudessa näkyisi maakunnissa myös esimerkiksi hanketoiminnassa. 
Suomen kannalta keskeistä on Etelä-Suomen kansallisen tuen jatkumisen turvaavan säädöskohdan ottaminen säännöksiin. Toinen Suomen kannalta erittäin tärkeä asiakohta on varmistaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toiminnan keskeytyksetön jatkuminen. Lainsäädäntöön on sisällytettävä säädöspohja, jolla turvataan kokonaisrahoituksen jatkuminen vuositasolla kuluvan ohjelmakauden laajuudessa ilman, että tästä aiheutuu uhkaa ohjelman rahoitukselle uuden ohjelmakauden lopussa. Nykyiset tukitasot tulee säilyttää kaikissa tuissa siirtymäkauden aikana.  
Valiokunta painottaa sitä, että maatalousyrittäjän näkökulmasta olennaista on eri tukijärjestelmien ja ohjelmien keskeytyksetön jatkuminen sekä ennustettavuus, myös investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukien osalta. Ei ole alalle, eikä myöskään valtiontaloudelle eduksi, jos esimerkiksi maatalouden investointitukien myöntö ja samalla maatalouden rakentamisinvestoinnit keskeytyisivät kokonaan siirtymäkaudella. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Maa- ja metsätalousvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 14.2.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 13.12