Valiokunnan lausunto
PeVL
13
2015 vp
Perustuslakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta (HE 92/2015 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
hallintoneuvos
Eija
Siitari
korkein hallinto-oikeus
lakimies
Leena
Brotherus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Leena
Halila
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
professori
Olli
Mäenpää
HALLITUKSEN ESITYS
Mielenterveyslakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyn oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamisesta tai hoidon lopettamisesta tilanteessa, joissa mielenterveyslaissa säädetty hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva kuuden kuukauden määräaika on jostain poikkeuksellisesta syystä ylittynyt. Ehdotetuilla säännöksillä määritellään tilanteessa toimivaltainen viranomainen sekä menettely oikeuspsykiatrisen potilaan tutkimisesta.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.  
Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tuodaan esille, että ehdotettavat säännökset ovat merkityksellisiä perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn julkisen vallankäytön lakisidonnaisuuden sekä perustuslain 118 §:n virkavastuun kannalta. Ehdotettuja mielenterveyslain muutoksia tarkastellaan lisäksi perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta koskevan oikeuden, 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädetyn terveyspalvelujen turvaamisvelvoitteen sekä 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan säännöksen näkökulmasta. Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Ehdotuksesta on kuitenkin hallituksen näkemyksen mukaan perusteltua hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esitetyllä lainmuutoksella on tarkoitus lisätä mielenterveyslakiin säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta ja asianmukaisesta menettelystä tilanteissa, joissa oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva määräaika on ylittynyt. Tältä osin tilanne on sääntelemätön. 
Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2014:10 katsonut, että mielenterveyslain säännöksistä ei suoraan ilmene, miten on meneteltävä, kun ylilääkäri ei määräajassa tee päätöstä hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta. Yleensä kysymys on siitä, että säädetty määräaika ylitetään sairaalan virheen vuoksi, mutta syynä voi olla myös esimerkiksi potilaan karkaaminen (ks. myös KHO 2014:11, KHO 2011:70 ja KHO 1993-A-32). Myös laillisuusvalvontakäytännössä on kiinnitetty huomiota viranomaisten epäyhtenäiseen menettelyyn toimivaltakysymyksissä (EOA 10.6.2015, dnro 1305/4/14). 
Julkisen vallan käytön tulee perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan perustua lakiin. Tämä edellyttää perustuslakiuudistuksen perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 74) mukaan sitä, että julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperuste. Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomio-istuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 
Valiokunta katsoo, että ehdotettu sääntely turvaa mielenterveyslaissa tarkoitetun oikeuspsykiatrisen potilaan perustuslaillisen oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn ja selkeyttää etenkin toimivaltasääntelyn osalta aukollista lainsäädäntöä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Perustuslakivaliokunta esittää,
että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Helsingissä 2.12.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Simon
Elo
ps
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Ville
Niinistö
vihr
jäsen
Wille
Rydman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Petri
Helander
Viimeksi julkaistu 4.12.2015 10:04