Viimeksi julkaistu 9.5.2021 17.34

Valiokunnan lausunto PeVL 13/2015 vp HE 92/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta (HE 92/2015 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen 
  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • hallintoneuvos Eija Siitari 
  korkein hallinto-oikeus
 • lakimies Leena Brotherus 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • professori Leena Halila 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • professori Olli Mäenpää 

HALLITUKSEN ESITYS

Mielenterveyslakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyn oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamisesta tai hoidon lopettamisesta tilanteessa, joissa mielenterveyslaissa säädetty hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva kuuden kuukauden määräaika on jostain poikkeuksellisesta syystä ylittynyt. Ehdotetuilla säännöksillä määritellään tilanteessa toimivaltainen viranomainen sekä menettely oikeuspsykiatrisen potilaan tutkimisesta.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.  

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tuodaan esille, että ehdotettavat säännökset ovat merkityksellisiä perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn julkisen vallankäytön lakisidonnaisuuden sekä perustuslain 118 §:n virkavastuun kannalta. Ehdotettuja mielenterveyslain muutoksia tarkastellaan lisäksi perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta koskevan oikeuden, 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädetyn terveyspalvelujen turvaamisvelvoitteen sekä 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan säännöksen näkökulmasta. Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Ehdotuksesta on kuitenkin hallituksen näkemyksen mukaan perusteltua hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esitetyllä lainmuutoksella on tarkoitus lisätä mielenterveyslakiin säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta ja asianmukaisesta menettelystä tilanteissa, joissa oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva määräaika on ylittynyt. Tältä osin tilanne on sääntelemätön. 

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2014:10 katsonut, että mielenterveyslain säännöksistä ei suoraan ilmene, miten on meneteltävä, kun ylilääkäri ei määräajassa tee päätöstä hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta. Yleensä kysymys on siitä, että säädetty määräaika ylitetään sairaalan virheen vuoksi, mutta syynä voi olla myös esimerkiksi potilaan karkaaminen (ks. myös KHO 2014:11, KHO 2011:70 ja KHO 1993-A-32). Myös laillisuusvalvontakäytännössä on kiinnitetty huomiota viranomaisten epäyhtenäiseen menettelyyn toimivaltakysymyksissä (EOA 10.6.2015, dnro 1305/4/14). 

Julkisen vallan käytön tulee perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan perustua lakiin. Tämä edellyttää perustuslakiuudistuksen perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 74) mukaan sitä, että julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperuste. Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomio-istuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Valiokunta katsoo, että ehdotettu sääntely turvaa mielenterveyslaissa tarkoitetun oikeuspsykiatrisen potilaan perustuslaillisen oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn ja selkeyttää etenkin toimivaltasääntelyn osalta aukollista lainsäädäntöä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Helsingissä 2.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Simon Elo ps 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä ps 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Ville Niinistö vihr 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Petri Helander