Viimeksi julkaistu 19.7.2021 10.37

Valiokunnan lausunto PeVL 23/2021 vp O 4/2021 vp Perustuslakivaliokunta Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito (O 4/2021 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten TJ 38 § 2 momentin perusteella. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • professori Mikael Hidén 
  • professori Olli Mäenpää 
  • professori Veli-Pekka Viljanen 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa on vireillä omana asiana Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito (O 4/2021 vp). Tarkastusvaliokunta on päättänyt eduskunnan työjärjestyksen 31 a §:n mukaisesti laatia asiasta mietinnön täysistunnolle. Tarkastusvaliokunta on pyytänyt 28.4.2021 perustuslakivaliokunnalta lausuntoa eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin perusteella, koska lausuntopyynnön mukaan tarkastusvaliokunnassa on epäselvyyttä valmisteilla olevan asian perustuslainmukaisuudesta. Tarkastusvaliokunta pyytää perustuslakivaliokunnan antavan lausunnossaan ratkaisun siihen, kuuluuko tarkastusvaliokunnan toimialaan perustuslain mukaan pääjohtajan irtisanomismenettelyyn liittyviä tehtäviä, mitkä ovat asiassa eduskunnan eri elimien väliset toimivaltasuhteet sekä miten pääjohtajan irtisanomismenettely saatetaan vireille eduskunnassa (TrVP 8/2021 vp, 28.4.2021). 

(2) Perustuslain 74 §:n mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaan, jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta. Säännös täydentää perustuslain 74 §:n säännöstä (PNE 1/1999 vp, s. 23).  

(3) Perustuslakivaliokunnan harjoittama perustuslainmukaisuuden valvonta kohdistuu pääasiassa lakiehdotuksiin. Valiokunnan arvioitavaksi voi kuitenkin tulla muitakin asioita, joiden perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin sen tulee antaa lausunto. Tällaisia säännöksessä tarkoitettuja muita asioita voivat olla esimerkiksi talousarvion käsittelyyn liittyvät kysymykset ja 96 §:ssä tarkoitetut Euroopan unionia koskevat asiat (HE 1/1998 vp, s. 126). 

(4) Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentti on kiinteässä yhteydessä perustuslakivaliokunnan perustuslain 74 §:ssä säädettyyn perustuslainmukaisuuden valvontatehtävään. Työjärjestyksen säännöksessä säädetään eduskunnan muiden valiokuntien velvollisuudeksi saattaa asia perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi, jos valiokunnan käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta on epäselvyyttä. Mainitussa työjärjestyksen säännöksessä ei kuitenkaan laajenneta perustuslakivaliokunnan tehtäviä verrattuna perustuslain 74 §:ään.  

(5) Perustuslakivaliokunnan perustuslain 74 §:n ja eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukainen lausuntotehtävä liittyy valiokunnan käsittelyyn tuleviin lakiehdotuksiin ja muihin asioihin, joista perustuslain esitöissä on esimerkkeinä mainittu edellä sanotut talousarvion käsittelyyn liittyvät kysymykset ja perustuslain 96 §:ssä tarkoitetut Euroopan unionin asiat. Perustuslakivaliokunnan mukaan valiokunnan perustuslain 74 §:n mukaisiin tehtäviin ei kuulu ennakoivan arvion tekeminen esimerkiksi jonkin tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin (PeVL 20/2013 vp, s. 4). 

(6) Tarkastusvaliokunnan lausuntopyynnössä pyydetään perustuslakivaliokunnan kannanottoa kysymyksiin, jotka koskevat yleisesti eduskunnan toimielinten toimivaltajakoa ja asioiden vireillepanomenettelyä eduskunnan täysistunnossa. Lausuntopyyntö ei kohdistu tarkastusvaliokunnan ehdotuksen tai mietintöluonnoksen perustuslainmukaisuuteen. Lausuntopyynnön ala kattaa myös muita kuin välittömästi perustuslakiin palautuvia kysymyksiä, kuten eduskunnan virkamiehistä annetun lain tulkintaa. Perustuslakivaliokunnan perustuslain 74 §:ssä ja eduskunnan työjärjestyksen 38 §:ssä säädettyihin tehtäviin ei valiokunnan mielestä kuulu eduskunnan toimielinten toimivallan tai eduskunnan täysistunnon vireillepanomenettelyjen yleinen arviointi valtiosääntöoikeudellisestakaan näkökulmasta.  

(7) Perustuslakivaliokunta painottaa, että perustuslain 42 §:n mukaan perustuslainmukaisuuden valvonta täysistunnossa on osoitettu eduskunnan puhemiehen tehtäväksi. Perustuslain 42 §:n 1 momentin mukaan puhemies valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia. Puhemiehen perustuslaissa säädettyyn valvontatehtävään sisältyy sen valvominen, että asia on saatettu vireille täysistunnossa perustuslain mukaisessa järjestyksessä. Siten perustuslain mukaan puhemiehen tehtävänä on ensi kädessä ratkaista, millä tavoin jokin eduskunnan toimivaltaan kuuluva asia voidaan saattaa vireille täysistunnossa. 

(8) Perustuslain 42 §:n 2 momentin mukaan puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.  

(9) Perustuslakivaliokunnan arvioitavana ei ole nyt tällaista kieltäytymistä. Valiokunnan mielestä perustuslakivaliokunnan perustuslain 74 §:ssä ja eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentissa säädettyihin tehtäviin ei kuulu arvioida yleisellä tasolla eduskunnan toimielinten toimivaltasuhteita tai asioiden oikeaa vireillepanotapaa koskevia kysymyksiä. Valiokunta ei käsittele sanottuja kysymyksiä tässä eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisen lausuntopyynnön johdosta antamassaan perustuslain 74 §:ssä tarkoitetussa lausunnossa. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Perustuslakivaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.  
Helsingissä 3.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Johannes Koskinen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen 
 
valiokuntaneuvos Mikael Koillinen 
 
valiokuntaneuvos Liisa Vanhala