Viimeksi julkaistu 9.6.2022 11.00

Valiokunnan lausunto PeVL 25/2022 vp HE 34/2022 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2022 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa 
    työ- ja elinkeinoministeriö
  • professori Olli Mäenpää 
  • professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia, yhteistoimintalakia ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Hallituksen esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia arvioidaan erityisesti 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen koskemattomuuden, 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 124 §:ssä säädetyn hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle koskevan sääntelyn kannalta. 

Hallitus katsoo, että esityksessä ei ehdoteta sellaista sääntelyä, jonka vuoksi lakiesitystä ei voitaisi käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Esityksessä kuvattujen työntekijän yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen sekä perustuslain 124 §:ään liittyvien näkökulmien vuoksi hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esityksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Arvioinnin lähtökohtia

(1) Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityösopimuslakia, yhteistoimintalakia ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia. Merityösopimuslakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä suorittamaan puhalluskoe sen selvittämiseksi, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelystä puhalluskokeiden yhteydessä. Ehdotettuja säännöksiä sovelletaan myös losseilla tehtävään työhön. 

(2) Esityksen tavoitteena on hallituksen esityksen perustelujen (s. 16) mukaan mahdollistaa miehistön alkoholinkäytöstä johtuvien aluksen, sen miehistön, matkustajien ja ympäristön turvallisuutta sekä työturvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi välttämättömät alusten miehistöön kuuluvien puhalluskokeet aluksilla. Vastaavasti tavoitteena on mahdollistaa puhalluskokeet losseilla. Lisäksi esityksen tavoitteena on sen perustelujen mukaan turvata aluksen päällikön mahdollisuudet lakisääteisten turvallisuuteen liittyvien velvoitteidensa hoitamiseen siltä osin kuin kyse on alkoholinkäytön aiheuttamista turvallisuusriskeistä ja selkeyttää työsuhteen osapuolten asemaa sekä varmistaa asianmukaisten menettelytapojen käyttäminen puhalluskokeiden yhteydessä. 

(3) Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia arvioidaan asianmukaisesti perustuslain kannalta. Perustuslakivaliokunta voi pääosin yhtyä hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa esitettyyn. 

Puhalluskokeeseen velvoittaminen

(4) Merityösopimuslaissa ehdotetaan säädettäväksi puhalluskokeiden edellytyksistä. Työnantaja voi 1. lakiehdotuksen 19 a §:n 1 momentin mukaan velvoittaa ne työntekijät, jotka työskentelevät tehtävissä, joissa päihtyneenä työskentely voi vaarantaa muiden aluksella olevien henkilöiden hengen, terveyden tai työturvallisuuden taikka aluksen tai ympäristön turvallisuutta, yleiseen työnantajan määrittämänä ajankohtana suoritettavaan puhalluskokeeseen sen selvittämiseksi, ovatko työntekijät alkoholin vaikutuksen alaisina työajalla. Saman 1 momentin mukaan työnantaja voi kuitenkin velvoittaa yksittäisen työntekijän tämän työtehtävästä riippumatta puhalluskokeeseen, jos on perusteltua aihetta epäillä työntekijän olevan alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. 

(5) Perustuslakivaliokunta on arvioinut aikaisemmin päihdetestausta koskevaa sääntelyä (esim. PeVL 38/2013 vp, PeVL 28/2004 vp, PeVL 12/2006 vp, PeVL 10/2004 vp). Valiokunta on katsonut päihdetestausta koskevan sääntelyn olevan merkityksellistä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattujen yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan kannalta. Lisäksi valiokunta on katsonut sillä puututtavan myös perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja rajoitettavan henkilön itsemääräämisoikeutta. 

(6) Nyt ehdotettavan puhalluskoetta koskevan sääntelyn tarkoituksena on ennaltaehkäistä miehistön alkoholinkäytöstä johtuvia aluksen, sen miehistön, matkustajien ja ympäristön turvallisuutta sekä työturvallisuutta vaarantavia tilanteita. Ehdotetulle sääntelylle voidaan katsoa olevan perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

(7) Perustuslakivaliokunta on yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia koskevassa lausunnossaan (PeVL 10/2004 vp, s. 6) katsonut, että työnantajan oikeudesta tehdä työntekijälle puhalluskoe tulee säätää riittävän täsmällisesti lailla, joka täyttää myös muut perusoikeuksien rajoittamisen yleiset edellytykset. Tuolloin ehdotettu sääntely työnantajan mahdollisuudesta velvoittaa työntekijä esittämään todistus huumausainetestistä oli valiokunnan mukaan sääntelyn täsmällisen kohdentamisen ja oikeasuhtaisuuden näkökulmista ongelmallinen, sillä se kohdistui erotuksetta missä tahansa tehtävässä olevaan työntekijään. Työnantajan mahdollisuus velvoittaa työntekijä esittämään todistus huumausainetestistä oli esityksen mukaan perusteltua siksi, että työskentelyyn huumeiden vaikutuksen alaisena liittyy usein riskejä. Valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että säännöksen perusteella työnantajalta ei kuitenkaan olisi edellytetty minkäänlaista riskiarviota, vaan riittävää testiin velvoittamiseksi olisi ollut, että työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä työntekijän olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Todistuksen esittämisvelvollisuuden edellytyksenä ei myöskään ollut, että se olisi välttämätöntä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Velvoittamismahdollisuus oli valiokunnan mukaan säännöksessä sidottava esityksen perusteluissa tarkoitettuihin riskeihin esimerkiksi niin, että testaaminen on työntekijän työtehtävistä johtuvien erityisten vaatimusten vuoksi välttämätöntä hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi, mitä pidettiin säätämisjärjestyskysymyksenä (PeVL 10/2004 vp, s. 3, ks. myös PeVL 39/2001 vp, s. 2).  

(8) Nyt säädettäväksi ehdotettu sääntely täyttää täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen osalta perustuslakivaliokunnan käytännössä asetetut edellytykset. Säännöksen soveltamisala on rajattu tehtäviin, joissa päihtyneenä työskentely voi vaarantaa muiden aluksella olevien henkilöiden hengen, terveyden tai työturvallisuuden taikka aluksen tai ympäristön turvallisuutta. Sääntely täyttää siten merityön erityiset olosuhteet huomioiden myös välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
Helsingissä 5.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
varajäsen 
Johannes Koskinen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos 
Johannes Heikkonen  
 
valiokuntaneuvos 
Mikael Koillinen