Valiokunnan lausunto
PeVL
3
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallintovaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Hanna-Mari
Kotivuori
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Niklas
Vainio
oikeusministeriö
OTT, yliopistonlehtori
Anu
Mutanen
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
professori
Janne
Salminen
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuusselvityslakia ja ilmailulakia. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, eräät säännökset kuitenkin vasta 31.12.2020.  
Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan kannalta.  
Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen mukaan lentoasemalla työskentelevistä henkilöistä, joista aiemmin on voitu tehdä suppea henkilöturvallisuusselvitys, voitaisiin tehdä jatkossa perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys. Lisäksi uutena suppeasti turvallisuusselvittävien henkilöiden ryhmänä turvallisuusselvityslakiin lisättäisiin henkilöt, jotka työskentelevät lentoasemalle toimitettavan rahdin ja tarvikkeiden tai niiden turvaamisen kanssa. Lakiin otettaisiin sääntely, joka pääosin on tarpeen Euroopan komission antaman ilmailun turvaamista koskevan täytäntöönpanoasetuksen täydentämiseksi. Esitykseen sisältyy tietojen luovuttamista koskevaa sääntelyä. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta.  
Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotuksilla on hyväksyttävä EU-oikeuden toimeenpanoon liittyvä peruste. Ehdotettuja säännöksiä on arvioitu pääsääntöisesti asianmukaisesti säätämisjärjestysperusteluissa. Ehdotetut säännökset vastaavat toimeenpantava EU-lainsäädäntö huomioon ottaen valiokunnan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevaa käytäntöä. Valiokunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen sisältyvistä lakiehdotuksista.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Perustuslakivaliokunta esittää,
että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Helsingissä 4.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 9.3.2020 14:30