Valiokunnan lausunto
PeVL
45
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (U 94/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Heini
Huotarinen
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
professori
Sakari
Melander
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Valtioneuvoston U-kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014, 22.10.2014, muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (COM(2018) 636 final/2). Asetusmuutoksella pyritään varmistamaan, että taloudellisia seuraamuksia voidaan määrätä Euroopan tason poliittisille puolueille tai säätiöille, jotka hyödyntävät tietosuojasääntöjen rikkomuksia tarkoituksenaan vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen. Lisäksi ehdotetaan asetuksen vastuuviranomaiselle omaa henkilöstöä, jonka nimittäisi vastuuviranomaisen johtaja.  
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto kannattaa muutoksen tavoitetta parantaa vaalikampanjoinnin läpinäkyvyyttä ja vähentää riskiä henkilötietojen väärinkäyttöön.  
Valtioneuvosto pitää perusteltuna ehdotusta siitä, että asetuksen vastuuviranomaiselle osoitetaan omaa henkilöstöä. Muutos parantaa vastuuviranomaisen toimintaedellytyksiä ja riippumattomuutta.  
Valtioneuvosto pitää ymmärrettävänä tavoitetta Euroopan tason poliittisten puolueiden saattamisesta vastuuseen mahdollisten tietosuojalainsäädännön rikkomusten hyödyntämisestä vaalitulokseen vaikuttamisessa. Ehdotuksen taloudellisia seuraamuksia ja niiden yhteensopivuutta tietosuojalainsäädäntöön sisältyvien sanktioiden kanssa on kuitenkin vielä tarkemmin selvitettävä neuvottelujen kuluessa. Ehdotus vaikuttaa tältä osin ongelmalliselta suhteessa niihin vaatimuksiin, joita rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten määräämiselle on EU-oikeudessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä asetettu.  
Valtioneuvosto kiinnittää komission lailla huomiota siihen, että vaaleihin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen on vakavasti otettava uhka, joka toteutuessaan aiheuttaa epäluottamusta vaalijärjestelmää ja koko demokratian toimivuutta kohtaan. Uhan torjuntaan tarvitaan muitakin kuin lainsäädäntötoimia. Valtioneuvosto kannattaa eurooppalaisen yhteistyön lisäämistä, jotta vaalivaikuttamiseen voidaan paremmin varautua ja täten turvata vaalien sujuvuus.  
Valtioneuvosto kiinnittää yleisesti huomiota vaikutusarvioinnin ja avoimen kuulemisen merkitykseen lainvalmistelussa. Komissio ei ole toteuttanut muutosehdotuksesta vaikutusten arviointia.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä koskevaa asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta) ehdotetaan muutettavaksi muun muassa niin, että Euroopan tason poliittiselle puolueelle ja säätiölle, joka on vaikuttanut tai pyrkinyt vaikuttamaan Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä tietosuojasääntöjen rikkomuksia, voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.  
Valtioneuvosto kannattaa muutoksen tavoitetta parantaa vaalikampanjoinnin läpinäkyvyyttä ja vähentää riskiä henkilötietojen väärinkäyttöön ja kiinnittää huomiota siihen, että vaaleihin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen on vakavasti otettava uhka, joka toteutuessaan aiheuttaa epäluottamusta vaalijärjestelmää ja koko demokratian toimivuutta kohtaan. Myös perustuslakivaliokunta pitää näitä näkökohtia tärkeinä.  
Ehdotettu taloudellisten seuraamusten määräämistä koskeva järjestelmä on varsin monimutkainen ja jossakin määrin erikoislaatuinen. Perustuslakivaliokunta pitää valtioneuvoston tavoin tarpeellisena, että taloudellisia seuraamuksia ja niiden yhteensopivuutta tietosuojalainsäädäntöön sisältyvien sanktioiden kanssa selvitetään vielä tarkemmin. Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen valtioneuvoston kannassakin mainittuun seikkaan, että ehdotus vaikuttaa osin ongelmalliselta suhteessa niihin vaatimuksiin, joita rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten määräämiselle on EU-oikeudessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä asetettu. Valiokunnan mielestä asetusehdotuksen valmistelussa tulisi varmistua seuraamusten määräämisedellytysten, määräämismenettelyn ja oikeussuojakeinojen asianmukaisuudesta. Asianmukaisuuden arvioinnissa merkitystä on myös sääntelyn liittymillä eurooppalaisen tason demokratian toimivuuteen. 
Valtioneuvosto on kiinnittänyt kirjelmässä yleisesti huomiota vaikutusarvioinnin ja avoimen kuulemisen merkitykseen lainvalmistelussa. Komissio ei ole toteuttanut muutosehdotuksesta vaikutusten arviointia. Ottaen huomioon ehdotuksen tavoitteet ja liittymät unionin tason demokratiaan ja kansalaisten oikeuksien toteutumiseen perustuslakivaliokunta korostaa vaikutusten asianmukaista arviointia. Valmistelussa tulisi varmistaa, etteivät ehdotetut muutokset haittaa demokraattisia toimintamahdollisuuksia (ks. myös PeVL 58/2017 vp, s. 3). 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Perustuslakivaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 5.12.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Kaj
Turunen
kok
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
varajäsen
Mats
Löfström
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 20.12.2018 17:40