Valiokunnan lausunto
PeVL
8
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallintovaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jani
Heikkinen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Denis
Galkin
valtiovarainministeriö
kehityspäällikkö
Mikko
Mehtonen
Suomen Kuntaliitto
professori
Juha
Lavapuro
apulaisprofessori
Pauli
Rautiainen
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia ja valtiokonttorista annettua lakia sekä kuutta muuta lakia. Kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tietojen tuottamisesta ja taloustietojen raportoinnista. Kunnat ja kuntayhtymät velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnostaan Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan kunnallisen itsehallinnon, lainsäädäntövallan delegoinnin ja henkilötietojen suojan sekä julkisuuden kannalta. Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Koska esitykseen sisältyy henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä, perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytäminen esityksestä on kuitenkin perusteltua. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta Valtiokonttorille. Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa kuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja. 
Hallituksen esityksen (s. 29) mukaan raportointivelvoitteita koskevasta ehdotuksesta aiheutuu kunnille lyhyellä aikavälillä kertaluontoisia kustannuksia, mutta se mahdollistaa myös kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä. Esityksen perustelujen (s. 32) mukaan lakiehdotuksen mukaisen toimintatavan hyötyjen perusteella valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan leikattavaksi vuosina 2022—2024 yhteensä 600 000 euroa. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että kuntien ja kuntayhtymien pysyvät kustannushyödyt olisivat leikkausta suurempia. 
Kunnille annettavista tehtävistä säädetään perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään korostanut, että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava rahoitusperiaatteen mukaisesti kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan (ks. esim. PeVL 34/2013 vp, s. 2/I, PeVL 30/2013 vp, s. 5/II, PeVL 12/2011 vp, s. 2/II). Rahoitusperiaate sisältyy myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 (2) artiklaan, jonka mukaan paikallisviranomaisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muissa laeissa. Perustuslakivaliokunnalla ei rahoitusperiaatteen kannalta ole sinänsä huomautettavaa esityksen lähtökohtiin. Valiokunta kuitenkin korostaa, että ehdotetun uudistuksen kustannusvaikutuksia niin kertaluonteisten kustannusten kuin pysyvien kustannussäästöjen osalta on seurattava tarkoin ja ryhdyttävä tarvittaessa rahoitusperiaatteen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Perustuslakivaliokunta esittää,
että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
Helsingissä 15.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 25.11.2019 14.03