Viimeksi julkaistu 9.5.2021 19.58

Valiokunnan lausunto PuVL 12/2018 vp VNS 2/2018 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko (VNS 2/2018 vp) Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtaja Pentti Lähteenoja 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Kari-Pekka Karlsson 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • yksikön johtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo 
  puolustusministeriö
 • erityisasiantuntija Anu Sallinen 
  puolustusministeriö
 • insinöörieverstiluutnantti Matti Rantanen 
  Pääesikunta

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Valiokunta toteaa, että eduskuntaan annettu paikkatietopoliittinen selonteko (VNS 2/2018 vp) on ensimmäinen laatuaan. Paikkatietopoliittinen selonteko on merkittävä ohjausasiakirja, joka linjaa koko julkissektorin toimintaa tällä toimialalla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan selontekoa on valmisteltu poikkihallinnollisesti ja asiakirjaa valmisteltaessa on asianmukaisesti kuultu myös puolustushallinnon asiantuntijoita. 

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että selonteko laadittiin. Paikkatietoteknologia on kehittynyt nopeasti, ja paikkatietojen hyödyntäminen on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan merkittävä osa yhteiskunnan toiminnoista perustuu paikkatietovarantojen, paikannuksen ja niihin liittyvien palveluiden hyödyntämiseen. Esimerkkejä paikkatietojen käyttäjistä ovat turvallisuussektori, aluesuunnittelu, rakentaminen, liikenne ja logistiikka, ympäristönsuojelu ja tutkimus, metsätalous, energiasektori ja kaupan ala. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan puolustusvoimat, kuten myös turvallisuusviranomaiset, ovat pitkälti riippuvaisia paikkatietoaineistoista, paikannuspalveluista sekä niitä hyödyntävistä sovelluksista ja palveluista. Puolustusvoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten toiminnoissaan tarvitsemat paikkatiedot ovat suurelta osin samoja. Siksi paikkatietojen pitää olla mahdollisimman suurelta osin yhtenäisiä ja yhteensopivia. Esimerkiksi laajassa poikkeustilanteessa tarvitaan viranomaisten käyttöön yhteinen tilannekuva. 

Valiokunta keskittyy tässä lausunnossaan tarkastelemaan paikkatietojen merkitystä puolustushallinnon toimialalla ja läpikäymään niitä reunaehtoja, jotka jatkotyössä tulee huomioida kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Turvallisuusviranomaisten yhteinen paikkatietoalusta

Selonteon mukaan turvallisuusviranomaisilla (puolustushallinto, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos, pelastustoimi, poliisitoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi) sekä valtioneuvoston kanslialla on paikkatietoihin kohdistuvia erityistarpeita. Paikkatietojen tulisi olla turvallisuusviranomaisten saatavilla kaikissa tilanteissa ajantasaisina ja kaikille toimijoille yhtenäisinä. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan osana paikkatietojen saatavuuden parantamista turvallisuusviranomaisille luodaan yhteinen, suljetussa verkossa sijaitseva ja vahvaa tunnistautumista edellyttävä paikkatietoalusta, josta kaikki turvaviranomaiset saavat tarvitsemiaan ajantasaisia paikkatietoaineistoja myös poikkeustilanteissa. Lisäksi siellä voi olla erilaisia tarvittavia palveluita. Valiokunta pitää tällaisen yhteisen alustan luomista erittäin tarpeellisena.  

Jatkotyössä huomioitavia seikkoja puolustushallinnon osalta

Valiokunta pitää kansantaloudellisestikin tärkeänä, että yhä kattavammat paikkatiedot ovat laajasti saatavissa. Samaan aikaan on kuitenkin huomioitava, että paikkatiedoilla on myös merkittävä kansalliseen turvallisuuteen vaikuttava ulottuvuus ja paikkatietoja voidaan käyttää myös kansallista turvallisuutta heikentävällä tavalla. 

Turvallisuusviranomaisten käytössä olevan suljetun verkon ohella paikkatietoja tullaan jatkossa jakamaan yhä avoimemmin ja kattavammin, mikä ei kansallisen turvallisuuden näkökulmasta ole täysin ongelmatonta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että kun paikkatietoja avataan yleiseen käyttöön, prosessissa tulisi aina huomioida tietojen avaamisen merkitys kansallisen turvallisuuden kannalta. Menettely olisi valiokunnan mielestä verrattavissa taloudelliseen ja ympäristövaikutusarviointiin. 

Valiokunta huomauttaa lisäksi, että tiedon julkisuus tai salassa pidettävyys arvioidaan tietyllä hetkellä vallitsevien perusteiden mukaan. Paikkatiedon käyttäminen esimerkiksi rikollisiin tai kansallisen turvallisuuden kannalta vahingollisiin tarkoituksiin saattaa tulevaisuudessa olla mahdollista tavalla, jota ei vielä tunnisteta. Siksikin edellä mainittu kansallisen turvallisuuden tarkastelu paikkatietojen avaamisessa on välttämätöntä. 

Paikkatietojen saatavuudessa tulee lisäksi olla eri tasoja, ja kansallisen turvallisuuden kannalta kaikkein kriittisin paikkatieto olisi vain keskeisten turvallisuusviranomaisten käytössä, vahvan salausavaimen takana. Valiokunta pitää myös keskeisen tärkeänä, että tiedon tuottajilla on selkeät vastuut sen suhteen, millä kriteerein ja miten tietoja jaetaan. Esimerkiksi kolmiulotteisuuden tuominen paikkatietoihin on siviiliyhteiskunnan tarpeiden kannalta hyödyllistä, mutta turvallisuusviranomaisten käyttämien kiinteistöjen osalta tällaisen tiedon saatavuus voi vaarantaa kansallista turvallisuutta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Puolustusvaliokunta esittää,

että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.9.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ilkka Kanerva kok 
 
jäsen 
Thomas Blomqvist 
 
jäsen 
Marisanna Jarva kesk 
 
jäsen 
Seppo Kääriäinen kesk 
 
jäsen 
Markus Mustajärvi vas 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jaana Pelkonen kok 
 
jäsen 
Mika Raatikainen ps 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
varajäsen 
Eero Reijonen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Heikki Savola