Valiokunnan lausunto
SiVL
14
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC -konsortioon liittyminen)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC -konsortioon liittyminen) (U 52/2017 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Satu
Paasilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja
Riina
Vuorento
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Turun yliopisto
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä eurooppalaiseen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortio ESS ERICiin (European Social Survey European Research Infrastructure Consortium). ESS ERIC toteuttaa tieteellisistä lähtökohdista kyselytutkimuksia, joilla kartoitetaan eurooppalaisten asenteita ja uskomuksia. 
ESS ERIC on perustettu komission päätöksellä (EU/700/2013, 23.11.2013). Sen isäntämaa on Yhdistynyt kuningaskunta ja jäseninä Alankomaat, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Liettua, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro sekä Sveitsi tarkkailijana. 
ESS ERICin perussääntö (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 45) sisältää määräykset muun muassa jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista, tietojen saatavuudesta, immateriaalioikeuksista, vastuista ja vakuutuksista, hankinnoista, verovapautuksista, sovellettavasta lainsäädännöstä ja riitojen ratkaisusta. 
Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä on suosittanut 21.10.2013 Suomen liittymistä ESS ERICiin ja sitä, että Suomen Akatemia varautuu rahoittamaan tutkimusinfrastruktuurimomentilta (29.40.22) hankkeen Suomen jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. 
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto katsoo, että Suomen liittyminen ESS ERICiin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia alan kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. 
Suomen liittyminen ESS ERICiin on Suomen edun mukaista. Valtioneuvosto esittää, että Suomi liittyisi ESS ERICin jäseneksi. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009) avulla on pyritty luomaan yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen kehys usean maan yhteisille tutkimusinfrastruktuureille. ESS ERIC toteuttaa kahden vuoden välein tieteellisiin lähtökohtiin pohjautuvan kyselytutkimuksen, jolla kartoitetaan eurooppalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä yli kolmessakymmenessä maassa. ESS ERIC kehittää lisäksi vertailevan yhteiskuntatutkimuksen menetelmiä sekä lisää yhteiskuntatieteellisten aineistojen näkyvyyttä ja saatavuutta. 
ESS ERICin kyselytutkimus on saadun selvityksen mukaan arvokas tutkimusaineisto suomalaisille yhteiskuntatieteilijöille ja sitä käytetään laajasti myös opetusmateriaalina. Suomi on ollut mukana ESS-hankkeessa alusta asti, mutta vain vierailijana. Suomi on kuitenkin ollut varsin aktiivinen, ja lähes 2 500 suomalaista tutkijaa ja opiskelijaa kaikissa Suomen yliopistoissa ja alan tutkimuslaitoksissa käyttää ESS-aineistoa. Liittyminen hankkeeseen vahvistaisi saadun asiantuntijalausunnon mukaan entisestään Suomen roolia hankkeessa ja edesauttaisi merkittävästi suomalaisen yhteiskuntatieteen ja lähitieteiden kehitystä. 
ESS ERICin perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat ESS ERICin yleiskokoukseen sekä kansallisen koordinaatioyksikön. Kansalliseksi koordinaatioyksiköksi on tarkoitus nimetä Turun yliopisto, joka on käytännössä ollut koordinoijana mukana hankkeessa sen alusta asti. 
ESS ERICin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Suomen vuosittainen jäsenmaksu olisi noin 50 000 euroa, josta vastaa Suomen Akatemia. Lisäksi kansallisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisesta ja palvelujen tuottamisesta aiheutuu vuosittain noin 550 000 euron kustannukset, joista Suomen Akatemian rahoitusosuus on noin 400 000 euroa ja loppuosasta vastaa Turun yliopisto. 
ESS ERIC:in tutkimusinfrastruktuuri on priorisoituna sisällytetty sekä eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle että Suomen kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Sivistysvaliokunta korostaa, että ERIC-tyyppiset kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit ovat luonteeltaan suuria kokonaisuuksia, joiden tehokas käyttö ja hallinnointi edellyttävät hyvää yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ne mahdollistavat myös pienille maille mahdollisuuden käyttää tutkimuksessa hyväkseen kansainvälisesti merkittäviä tutkimusinfrastruktuureja. 
Valiokunta katsoo, että Suomen liittyminen ESS ERICiin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia alan kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. Suomen liittyminen ESS ERIC:iin on siten Suomen edun mukaista. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Sivistysvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 5.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 12:36