Valiokunnan lausunto
SiVL
15
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen) (U 53/2017 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Satu
Paasilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja
Riina
Vuorento
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Tampereen yliopisto
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortio CESSDA ERICiin (Consortium of European Social Science Data Archives - European Research Infrastructure Consortium). CESSDA ERIC tarjoaa hajautetun tutkimusaineistoinfrastruktuurin yhteiskuntatieteille. 
CESSDA ERIC on perustettu komission päätöksellä (EU/2017/995, 9.6.2017). Sen isäntämaa on Norja ja siihen ovat liittyneet jäseninä Alankomaat, Belgia, Itävalta, Kreikka, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä Sveitsi tarkkailijana. 
CESSDA ERICin perussääntö (EUVL C 220, 8.7.2017, s. 1) sisältää määräykset muun muassa jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista, kansallisten palveluntarjoajien tehtävistä ja velvoitteista, tietojen saatavuudesta, immateriaalioikeuksista, vastuista ja vakuutuksista, hankinnoista, verovapautuksista, sovellettavasta lainsäädännöstä ja riitojen ratkaisusta. 
CESSDA tutkimusinfrastruktuuri on priorisoitu niin Euroopan tasolla kuin Suomessa. CESSDA sisältyy eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurien (ESFRI) tiekartalle ja Suomen kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2014—2020. 
Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä on suosittanut 22.4.2013 Suomen liittymistä CESSDA ERICiin ja sitä, että Suomen Akatemia varautuu rahoittamaan tutkimusinfrastruktuurimomentilta (29.40.22) hankkeen Suomen jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. 
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto katsoo, että Suomen liittyminen CESSDA ERICiin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia alan kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä.  
Suomen liittyminen CESSDA ERICiin on Suomen edun mukaista. Valtioneuvosto esittää, että Suomi liittyisi CESSDA ERICin jäseneksi.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009) avulla on pyritty luomaan yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen kehys usean maan yhteisille tutkimusinfrastruktuureille. CESSDA ERIC -konsortion tavoitteena on tarjota kattava, hajautettu ja yhteinen yhteiskuntatieteiden tutkimusaineistoinfrastruktuuri, jonka yhteisen verkkopalvelun kautta tutkijat pääsevät etsimään ja lataamaan tutkimusaineistoja riippumatta siitä, missä tutkija on ja minkä kansallisen palveluntuottajan hallussa aineistot ovat. Jäsenmaiden tutkijat tallentavat aineistot ensisijaisesti kotimaansa tietoarkistoon, joka huolehtii aineiston jatkokäyttökelpoisen version ja yhteisten käytäntöjen mukaisten kuvailutietojen tuottamisesta. Konsortion aineistot ovat saatavilla ensisijaisesti avoimen saatavuuden periaatteiden mukaisesti. 
Saadun asiantuntijalausunnon mukaan jäsenyys CESSDA ERIC -konsortiossa tarjoaisi tiedeyhteisöille avoimen, Euroopan laajuisen yhteiskunta- ja ihmistieteiden tutkimusaineistojen kokoelman. CESSDA ERIC -konsortio tehostaa tutkimusaineistojen arkistointia, avointa saatavuutta ja jatkokäyttöä. Sen yhteinen datainfrastruktuuri helpottaa ja tukee korkeatasoista tutkimusta ja opetusta Euroopassa, ja aineiston avulla suomalaiset tutkijat ovat julkaisseet vuosina 2014—2016 yli 800 artikkelia.  
CESSDA ERIC -konsortion perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat konsortion yleiskokoukseen sekä kansallisen palveluntarjoajan. Kansalliseksi palveluntarjoajaksi olisi tarkoitus nimetä Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.  
CESSDA ERIC -konsortion toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Suomen vuosittainen jäsenmaksu olisi noin 10 000 euroa, josta vastaa Suomen Akatemia. Lisäksi kansallisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisesta ja palvelujen tuottamisesta aiheutuu vuosittain noin 500 000 euron kustannukset, joista Suomen Akatemian rahoitusosuus on noin 350 000 euroa ja loppuosasta vastaa Tampereen yliopisto. 
CESSDA ERIC -tutkimusinfrastruktuuri on priorisoituna sisällytetty sekä eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle että Suomen kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Sivistysvaliokunta korostaa, että ERIC-tyyppiset kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit ovat luonteeltaan suuria kokonaisuuksia, joiden tehokas käyttö ja hallinnointi edellyttävät hyvää yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ne mahdollistavat myös pienille maille mahdollisuuden käyttää tutkimuksessa hyväkseen kansainvälisesti merkittäviä tutkimusinfrastruktuureja.  
Sivistysvaliokunta katsoo, että Suomen liittyminen CESSDA ERIC -konsortioon vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia alan kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. Suomen liittyminen CESSDA ERIC -konsortioon on siten Suomen edun mukaista. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Sivistysvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 5.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 12:38