Valiokunnan lausunto
SiVL
16
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen) (U 54/2017 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Satu
Paasilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja
Riina
Vuorento
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Helsingin yliopisto
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä avoimeen eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortio EU-OPENSCREEN ERIC:iin. Se tarjoaa uusien bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen tarvittavaa erityisosaamista ja teknologioita. EU-OPENSCREEN ERIC on tarkoitus perustaa komission päätöksellä. Sen isäntämaa on Saksa. EU-OPENSCREEN ERIC:n ovat alkuvaiheessa isäntämaan lisäksi liittymässä Espanja, Latvia, Norja, Puola ja Tsekki sekä Suomi.  
Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea on suosittanut 31.1.2017 Suomen liittymistä EU-OPENSCREEN ERIC:iin ja sitoutunut maksamaan Suomen jäsenmaksun, mikäli se on enintään 100 000 euroa vuodessa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Jäsenmaksusta vastaa Suomen Akatemia. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisestä ja tuotettavista palveluista aiheutuvista kustannuksista vastaavat Suomen Akatemia ja osallistuvat tutkimusorganisaatiot Suomen Akatemian edellyttämällä tavalla. Jäsenyydestä aiheutuvien kustannusten rahoitus on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2 taloudelliset vaikutukset.  
Osallistumisesta Suomelle aiheutuvat kulut koostuvat perussäännön mukaisesta jäsenmaksusta, kansallisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisestä sekä tuotettavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista.  
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto katsoo, että Suomen liittyminen EU-OPENSCREEN ERIC:iin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. 
Suomen liittyminen EU-OPENSCREEN ERIC:iin on Suomen edun mukaista. Valtioneuvosto esittää, että Suomi liittyisi EU-OPENSCREEN ERIC:in jäseneksi sillä ehdolla, että Suomen vuotuinen jäsenmaksu on korkeintaan 100 000 euroa vuodessa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009) avulla on pyritty luomaan yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen kehys usean maan yhteisille tutkimusinfrastruktuureille. ERIC-muotoiseen tutkimusinfrastruktuuriin osallistuvat jäsenvaltiot neuvottelevat tutkimusalaansa soveltuvan perussäännön ja hakevat sen perusteella komissiolta päätöstä ERICin perustamisesta. Eurooppalainen avoin kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortio EU-OPENSCREEN ERIC on tarkoitus perustaa komission päätöksellä syksyn 2017 aikana. 
EU-OPENSCREEN ERIC edistää biotieteellistä tutkimusta tarjoamalla uusien bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen tarvittavaa erityisosaamista ja teknologioita sekä yhteisen yhdistekirjaston. EU-OPENSCREENin mahdollistama bioaktiivisten pienmolekyylien tutkimus luo pohjan esimerkiksi uusien lääkkeiden, maatalouskemikaalien ja muiden kaupallisesti merkittävien bioaktiivisten aineiden kehittämiselle. Lisäksi EU-OPENSCREENin palvelut ja tuki edistävät biologista perustutkimusta. EU-OPENSCREENin yhdistekirjasto, palvelut, tuotettu tieto ja kehitetyt bioaktiiviset molekyylit tulevat laajasti tutkijoiden ja koko yhteiskunnan hyödynnettäviksi. 
Saadun asiantuntijalausunnon mukaan jäsenyys EU OPENSCREEN ERIC -konsortiossa tarjoaisi suomalaisille toimijoille pääsyn muun muassa ainutlaatuiseen yli 140 000 yhdisteen molekyylikirjastoon sekä siihen liittyvään avoimeen tietokantaan. Se tukisi Suomen korkeatasoista tehoseulonta- ja kemiallisbiologista tutkimusta ja osaamista mahdollistaen pääsyn infrastruktuuripalveluihin, joita pelkästään kotimaisin voimin ei olisi mahdollista rakentaa. 
EU-OPENSCREEN ERICin perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat EU-OPENSCREEN ERICin yleiskokoukseen sekä kansallisen koordinaatioyksikön. Kansalliseksi koordinaatioyksiköksi on tarkoitus nimetä Helsingin yliopisto. Saadun asiantuntijalausunnon mukaan EU-OPENSCREEN on priorisoitu korkealle Helsingin yliopistossa ja se liittyy kiinteästi yliopiston Life Sciences -alojen tutkimukseen. EU-OPENSCREEN on tärkeässä asemassa yliopiston profiloidessa toimintaansa näillä aloilla. Kansallisessa EU-OPENSCREEN ERIC -konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopistosta farmasian tiedekunta ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.  
EU-OPENSCREEN ERICin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Suomen Akatemia on sitoutunut maksamaan Suomen vuosittaiset jäsenmaksukustannukset 100 000 euroon saakka ensimmäisen viiden jäsenyysvuoden aikana. Nykytiedon valossa Suomen jäsenmaksu asettuisi alkuvaiheessa 86 000 - 100 000 euron välille. Lisäksi kansallisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisestä ja tuotettavista palveluista aiheutuvista kustannuksista vastaavat Suomen Akatemia ja osallistuvat tutkimusorganisaatiot Suomen Akatemian edellyttämällä tavalla. 
Sivistysvaliokunta katsoo, että Suomen liittyminen EU-OPENSCREEN ERICiin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia alan kehitykseen sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. Suomen liittyminen EU-OPENSCREEN ERICiin on valiokunnan arvion mukaan Suomen edun mukaista. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Sivistysvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 5.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 12:40