Viimeksi julkaistu 9.5.2021 17.40

Valiokunnan lausunto SiVL 2/2015 vp U 5/2015 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC –konsortioon liittyminen)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC -konsortioon liittyminen) (U 5/2015 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • opetusneuvos Petteri Kauppinen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • tutkimushallinnon asiantuntija Marko Peura 
  Helsingin yliopisto
 • tutkimusjohtaja Krister Lindén 
  Helsingin yliopisto
 • erityisasiantuntija Toni Suutari 
  Kotimaisten kielten keskus
 • kehityspäällikkö Ville Savolainen 
  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä yhteisen kieliaineistojen ja -teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon CLARIN ERIC:iin. 

CLARIN ERIC on perustettu komission päätöksellä helmikuussa 2012 (2012/136/EU). Sen isäntämaana on Alankomaat sekä jäseninä Bulgaria, Itävalta, Liettua, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska, Tsekki, Viro ja Hollannin kielen unioni (Nederlandse Taalunie) sekä Norja tarkkailijajäsenenä. 

Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä on suosittanut 24.4.2013 Suomen liittymistä CLARIN ERIC:iin ja sitä, että Suomen Akatemia varautuu rahoittamaan tutkimusinfrastruktuurimomentilta (29.40.22) hankkeen Suomen jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia rahoitusosuutensa mukaisesti. 

CLARIN ERIC:in perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajan CLARIN ERIC:in yleiskokoukseen sekä kansallisen CLARIN ERIC:in koordinaatioyksikön. 

Kansalliseksi koordinaatioyksiköksi on tarkoitus nimetä Helsingin yliopisto, jonka tehtävänä olisi koordinoida kansallisen CLARIN- konsortion toimintaa ja vastata CLARIN ERIC jäsenyyden edellyttämästä toiminnasta yhdessä kansallisen konsortion kanssa. Kansallisessa CLARIN- konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Oulun yliopisto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus ja Kotimaisten kielten keskus (Kotus). 

Osallistumisesta Suomelle aiheutuvat kulut koostuvat perussäännön mukaisesta jäsenmaksusta, kansallisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisestä ja tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tuottamisesta CLARIN ERIC:lle.  

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto katsoo, että Suomen liittyminen CLARIN ERIC:iin vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta, luo uusia mahdollisuuksia kielitieteellisen aineistojen hyödyntämiselle tutkimustoiminnassa sekä tukee uusien innovaatioiden syntymistä. Suomen liittyminen CLARIN ERIC:iin on Suomen edun mukaista. 

Valtioneuvosto esittää, että Suomi liittyisi CLARIN ERIC:in jäseneksi. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää Suomen liittymistä CLARIN ERIC:iin erittäin kannatettavana. Suomi on aiemmin liittynyt translationaalisen lääketieteen EATRIS ERIC- (U 33/2013 vp), biopankkien ja biologisten aineistojen BBMRI ERIC- (U 62/2013 vp) ja merihavaintojen EURO-ARGO ERIC- (U 49/2013 vp) tutkimusinfrastruktuurikonsortioihin. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomi pienenä EU-maana osallistuu täysipainoisesti yhteiseurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin, joilla parhaimmillaan saavutetaan rajallisilla panostuksilla merkittävät edut tieteelliselle tutkimukselle. 

CLARIN ERIC edistää laajasti humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tarjoamalla tutkijoille tutkimusinfrastruktuurin, joka mahdollistaa pääsyn Euroopan tason kieliaineistoihin ja työkaluihin. Hanke edistää suomalaisten tutkimusaineistojen käyttöä ja käytettävyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, tuoden samalla lisää näkyvyyttä kansalliskielillemme. Se kokoaa laajasti Suomen yliopistot edistämään kielitieteiden tutkimusta ja kieliresurssien saatavuutta ja edistää osaltaan tähän liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta maassamme. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Sivistysvaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 25.9.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuomo Puumala kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Li Andersson vas 
 
jäsen 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Laura Huhtasaari ps 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä ps 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikaela Nylander 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Jani Toivola vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Kaj Laine