Viimeksi julkaistu 7.12.2021 9.12

Valiokunnan lausunto SiVL 20/2021 vp HE 135/2021 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Elina Rydman 
  sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jukka Tukia 
  sisäministeriö
 • ylijohtaja Riitta Kaivosoja 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Ossi Malmberg 
  Suomen Akatemia
 • varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski 
  Veikkaus Oy
 • pääsihteeri Rosa Meriläinen 
  Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • pääsihteeri Pekka Aula 
  Suomalainen Tiedeakatemia ry
 • vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen 
  Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Ilmari Nalbantoglu 
  Suomen Olympiakomitea ry
 • toiminnanjohtaja Tanja Risikko 
  Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • SOSTE ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas 
  Veikkauksen edunvälittäjien verkosto
 • puheenjohtaja Riku Keski-Rauska 
  Yksityiset keskusarkistot ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • European Gaming and Betting Association
 • Forum Artis ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Esityksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja tehostaa arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan torjuntaa. Sivistysvaliokunta on arvioinut hallituksen esitystä toimialansa kannalta. 

Sivistysvaliokunta kannattaa hallituksen esityksen pyrkimystä rahapelihaittojen aiheuttamien ongelmien estämiseksi ja lieventämiseksi ja pitää rahapelihaittojen vähentämistä tärkeänä yhteiskunnallisena tavoitteena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -raportin mukaan rahapeliongelma oli yleisin 18—24-vuotiailla (5,3 %). Valiokunta pitää tärkeänä, että peliongelmista kärsiville tarjotaan riittävästi tukea ongelmapelaamisen ehkäisyyn ja siitä eroon pääsemiseen. 

Esityksessä ehdotetaan tuettavaksi Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä mahdollistamalla Veikkaus Oy:n tytäryhtiölle yritysten välisen liiketoiminnan harjoittaminen valtioneuvoston kanslian myöntämällä luvalla. Tarkoituksena on, että Veikkaus Oy:n pelikehitysosaamista voidaan hyödyntää kaupallisesti myyden palveluja ja tuotteita ulkomaisille pelialan yhtiöille. Kyse ei ole rahapelipalveluiden tarjoamisesta kuluttajille ulkomailla. Uudesta liiketoiminnasta mahdollisesti kertyvä tuotto tilitetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin samoin perustein kuin rahapelitoimintojen tuotto nykyisin. Sivistysvaliokunta kannattaa ehdotettuja säännöksiä, joilla mahdollistetaan Veikkaus Oy:n uusi liiketoiminta. 

Rahapelitoiminnan tuotot

Voimassa olevien arpajaislain säännösten mukaan Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 53 % urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen (jäljempänä sivistyksen toimiala), 43 % terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Sivistyksen toimialaan kohdennettavasta tuotosta käytetään lain 17 a §:n perusteella 25 % urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 17,5 % tieteen edistämiseen, 38,5 % taiteen edistämiseen, 9 % nuorisotyön edistämiseen ja 10 % näihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla. 

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia tuoton käyttötarkoituksiin tai jako-osuuksiin, mutta ehdotetuilla säännöksillä on vaikutuksia rahapelitoiminnan tuottoihin ja sitä kautta edunsaajien rahoitukseen. 

Hallituksen esityksessä todetaan, että ehdotettujen lainsäädännöllisten toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnasta saatavaan tuottoon kahdensuuntaisesti. Esityksen vaikutuksia Veikkaus Oy:n tuottoon ei ole hallituksen esityksessä todetun mukaisesti mahdollista arvioida etukäteen täsmällisesti, koska tuoton kokonaismäärään vaikuttavat useat eri seikat. Rahapelituoton määrään vaikuttavat lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi useat muut tekijät, kuten esimerkiksi Veikkaus Oy:n omaehtoiset toimet rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, Manner-Suomen ulkopuolinen rahapelitarjonta, pelaamisessa yleisesti tapahtuvat muutokset ja erilaiset ennalta arvaamattomat seikat. 

Koronaviruspandemia ja eri toimet pelihaittojen ehkäisemiseksi ovat vaikuttaneet merkittävästi ja pysyväisluonteisesti Veikkaus Oy:n toimintaan ja siten myös rahapelitoiminnan tuottoihin. Veikkaus Oy on tilittänyt valtiolle vuoden 2019 tuottona n. 1 009 miljoonaa euroa ja v. 2020 noin 680 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 209/2021 vp) mukaan Veikkaus Oy:n vuoden 2021 tuottoennuste on alentunut aiemmin ilmoitetusta 740 milj. eurosta 700 milj. euroon. Vuoden 2021 talousarviossa rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen kompensoidaan täysimääräisesti, ja edunsaajille osoitetaan vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso. 

Hallitus on päättänyt peruuttaa vuodelle 2022 aiemmin suunnitellut rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisestä johtuvat rahoitusvähennykset. Hallituksen on tarkoitus antaa marraskuun aikana vuotta 2022 koskeva täydentävä talousarvioesitys, johon rahapelituottojen vähenemään liittyvien leikkausten peruuttamista koskevat esitykset sisällytetään. Leikkausten peruutukset toteutetaan siten, että rahapelituottojen lasku kompensoidaan vuonna 2022 täysimääräisesti toimijoiden määrärahatasoissa. 

Sivistysvaliokunta toteaa, että rahapelitoiminnan tuotot ovat oleellinen osa sivistyksen toimialan valtionrahoitusta, sillä ne muodostavat tieteen rahoituksesta noin 20 %, taiteen rahoituksesta vähän yli 50 %, urheilun ja liikuntakasvatuksen rahoituksesta yli 90 % ja nuorisotoiminnan rahoituksesta noin 70 %. Valiokunta korostaa näillä sektoreilla tehtävän työn yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta. Monilla edunsaajilla on merkittävä rooli esimerkiksi ennalta ehkäisevässä työssä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Valiokunta toteaa, että rahapelituotoista rahoitettaviksi on siirretty vuosien aikana useita ennen yleiskatteellisista budjettivaroista rahoitettuja kohteita ja että edunsaajatahojen toiminta on pitkälti valtionrahoituksesta riippuvaista. 

Valiokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että tieteen, taiteen, urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä nuorisotyön edistämiseen kohdennettava rahoitus on kytköksissä rahapelitoiminnasta saataviin tuottoihin. Mainittuihin toimiin kohdennettavan rahoituksen määrän tulee vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin ilman riippuvuussuhdetta rahapelituottoihin. 

Sivistysvaliokunta on useissa yhteyksissä (mm. SiVM 10/2020 vp) tuonut esille huolensa sivistyksen toimialan toimijoiden rahoituksen riittävyydestä ja ennakoitavuudesta.Valiokunta pitää tärkeänä, että tieteen, taiteen, urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä nuorisotyön edunsaajien toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa ja että niille kanavoitava rahoitus on paitsi riittävää myös pitkäjänteistä ja vakaata. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 17.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Ville Kaunisto kok 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maiju Tuominen