Valiokunnan lausunto
SiVL
4
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Perustuslakivaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 11/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Käsiteltävänä olevassa 31.3.2020 annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään valmiuslain (1552/2011) 8 §:n nojalla valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Vastaavasta toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu asetus (125/2020) on voimassa 13.4.2020 asti. 
Sivistysvaliokunnan toimialaa koskien nyt käsiteltävänä olevan asetuksen 3 §:ssä säädetään kunnan oikeudesta luopua mm. varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen päivähoidon järjestämistä koskevista tehtävistä. Asetuksen 6 §:ssä säädetään, että valmiuslain 109 §:n 1 momentissa tarkoitettu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus- ja muu toiminta voidaan keskeyttää tai sitä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella ja että opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää opetus- ja muuta toimintaa sekä ateria-, kuljetus-, ja majoitusetuuksia voidaan valmiuslain 109 §:n 2 momentin mukaisesti rajoittaa koko valtakunnan alueella. 
Perustelumuistiosta ilmenevistä syistä sivistysvaliokunta puoltaa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien määräajan jatkamista käsiteltävänä olevan asetuksen mukaisesti. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sivistysvaliokunta esittää,
että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 2.4.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 27.4.2020 8.45