Valiokunnan lausunto
StVL
13
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintävaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikön johtaja
Maija
Ahokas
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos
Eija
Maunu
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos
Anne
Koskela
sosiaali- ja terveysministeriö
terveyspoliittinen asiantuntija
Mervi
Kattelus
Suomen Lääkäriliitto ry
järjestöpäällikkö
Tarja
Leinonen
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
kehittämispäällikkö
Kirsi
Markkanen
Tehy ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä ajoterveyteen liittyvien säännösten osalta. Valiokunta pitää kannatettavana uudistuksella tavoiteltavaa sääntelyn selkeyttämistä ja keventämistä. Sääntelyn keventämisen tulee kuitenkin valiokunnan näkemyksen mukaan tapahtua liikenneturvallisuutta vaarantamatta. 
Ajoterveyden arviointi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilain 10 §:ää siten, että ensimmäistä ryhmään 1 kuuluvaa ajokorttia haettaessa lääkärinlausunto korvattaisiin ajokortin hakijan vakuutuksella terveysvaatimusten täyttymisestä. Ellei vakuutusta pystyttäisi antamaan siitä syystä, että hakijan kohdalla täyttyy jokin ajoterveyteen vaikuttavista hakemuslomakkeen kohdista, olisi hakemukseen hallituksen esityksen mukaan liitettävä lääkärinlausunto. Vakuutuksen käyttöönoton yhteydessä nuorison terveystodistuksen käytöstä ajokorttia haettaessa luovutaan. Valiokunta pitää kyseisiä muutoksia perusteltuina, koska ensimmäistä ajokorttia haettaessa ajoterveystarkastuksessa tulee harvoin esiin sellainen ajokykyyn vaikuttava sairaus, joka ei olisi jo aikaisemmin ajokortin hakijan tiedossa. Näin ollen muutos purkaa perustellulla tavalla sääntelyä ja vähentää osaltaan terveyspalvelujärjestelmän kuormitusta.  
Ryhmän 1 ajokortin uudistamisen tilanteissa lääkärinlausunnon vaatimusta koskevaa ikärajaa ehdotetaan nostettavan. Nykyisen ajokorttilain 27 §:n mukaan lääkärinlausunto vaaditaan 1 ryhmän ajokortin hakijoilta silloin, kun ajokortin uudistamista hakeva on täyttänyt 70 vuotta tai täyttää mainitun iän uudistettavan ajokortin voimassaolon aikana. Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi maininta lääkärinlausunnon vaatimisesta, jos 70 vuoden ikä täyttyisi uudistettavan ajokortin voimassaollessa. Näin ollen muita kuin raskaan kaluston kuljettamiseen oikeuttavia ajokortteja uudistettaessa lääkärinlausunto vaaditaan esityksen mukaan vasta hakijan täytettyä 70 vuotta. Ajokortti on voimassa 70 ikävuoden jälkeen viisi vuotta kerrallaan. Ehdotettu lakimuutos tarkoittaa siten sitä, että lääkärinlausunto vaaditaan käytännössä noin 75-vuotiaana, jos ajokortti on uudistettu ennen 70 vuoden täyttymistä viideksi vuodeksi. 
Ehdotettua muutosta on pidetty hallituksen esityksessä perusteltuna, koska onnettomuusriskin on katsottu hallituksen esityksen mukaan kasvavan vasta noin 75-vuotiaana. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että erityisesti tältä osin esityksen vaikutuksia on syytä seurata aktiivisesti. Väestön ikääntymisen sekä ajokykyyn vaikuttavia sairauksia, kuten esimerkiksi muistisairauksia, sairastavien määrän lisääntymisen vuoksi kyseisen muutoksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen on tarpeen seurata uudistuksen voimaantulosta lähtien huolella ja arvioida sääntelyn sisältöä liikenneturvallisuuden näkökulmasta uudelleen seurantatiedon karttuessa.  
Seurannan lisäksi tulee valiokunnan näkemyksen mukaan edistää lääkärikunnan ja muiden tahojen tietoisuutta siitä, että poliisin on mahdollista määrätä lain 19 §:n mukaan henkilö toimittamaan ajonäyte lääkärinlausunnosta ilmenevin terveysperusteisin syin. Valiokunta toteaa, että tätä mahdollisuutta tulisi tarvittaessa käyttää nykyistä aktiivisemmin, koska ajokyvyn arviointi voi vaatia muutakin ammatillista osaamista kuin mitä lääkärinlausunnon antamisen yhteydessä on mahdollista selvittää. 
Valiokunta korostaa, että ehdotettujen lakimuutosten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmään tulee seurata myös laajemmin liittyen muun muassa ajokorttivaatimusten keventämiseen. 
Ilmoitukset poliisille
Ajokorttilain 21 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaanhoitajalla ja terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa poliisille, ettei henkilö enää täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön takia. Laissa jo oleva lääkärin ilmoitusvelvollisuus poliisille ajoterveysvaatimusten täyttymättä jäämisestä säilyy edelleen laissa. Lääkärin ilmoitusvelvollisuutta on käytetty nykyisin varsin vähän. Hallituksen esityksen mukaan Turun poliisiaseman alueella tehtiin vuonna 2015 erillisselvitys, jonka mukaan kyseisenä vuonna tehtiin 195 ilmoitusta. Ilmoitukset tulivat pääasiassa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, ja käytännössä 70 % kaikista ilmoituksista oli kymmenen lääkärin tekemiä. Yli puolet ilmoituksista tuli silmälääkäreiltä. 
Valiokunta pitää perusteltuna, että poliisille tehtävää ilmoitusta laajennetaan päihteiden käyttöön liittyen sairaanhoitajiin ja terveydenhoitajiin. Hoitajien osalta ilmoituksen on valiokunnan näkemyksen mukaan kuitenkin syytä olla oikeus eikä velvollisuus, koska hoitajan voi olla vaikea arvioida ilmoituskynnyksen täyttymistä ja ilmoitusten tekeminen lähtökohtaisesti murentaa hoitosuhteen luottamuksellisuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että ilmoitusvelvollisuuden toteutusta ohjeistetaan tarkemmin.  
Valiokunnan näkemyksen mukaan ajokorttilain 21 §:n 1 momentin sanamuoto voidaan ymmärtää väärin siten, ettei lääkärillä olisi ilmoitusvelvollisuutta silloin, kun hakija ei täytä lain 17 ja 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden väärinkäytön takia. Myös pykälässä käytetty sanamuoto päihteiden väärinkäyttö on jossain määrin epäselvä ilmaus. Valiokunnan näkemyksen mukaan sen sijaan tulee käyttää ilmaisua, jonka mukaan terveysvaatimukset eivät täyty jatkuvan päihteiden käytön takia. Näin ollen valiokunta ehdottaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle, että esityksen 21 §:n 1 ja 2 momentin sanamuotoa muutetaan seuraavasti: 
21 §:n 1 ja 2 momentti: 
Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän toteaa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen (poist.) takia. 
Sen estämättä mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, sairaanhoitajalla ja terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa poliisille, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden (poist.) käytön takia. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,
että liikenne- ja viestintävaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 17.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 3.2.2018 19.39