Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

StVL 2/2016 vp

Viimeksi julkaistu 27.6.2016 16.14

Valiokunnan lausunto StVL 2/2016 vp K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2015 (K 10/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • osastopäällikkö, ylijohtajaVeli-MikkoNiemi
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • kehitysjohtajaMarja-LiisaParjanne
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvosPekkaJärvinen
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvosEskoSalo
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamiesLiisaHeinämäki
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastajaOlliRetulainen
  sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö.

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta (yhteensä 22 kappaletta). Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset. 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavan lausuman johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi ja se voidaan poistaa: 

Maksujärjestelmän uudistaminen, HE 37/2008 vp, lausuma 4. 

Säilytettävät lausumat

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainittu lausuma ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. 

Vuosikertomuksen uudistamistarpeet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota vuosikertomuksen ja sen eduskuntakäsittelyn uudistamiseen. Aiemmin tarkastusvaliokunta on mietinnöissään käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen kehittämistarpeita (mm. TrVM 5/2015 vp). Myös valtiontalouden tarkastusvirasto on erilliskertomuksessaan tarkastellut vuosikertomusraportoinnin kattavuutta ja kehittämistä (K 15/2015 vp). Tarkastusvaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät vuosikertomusta yleisesti ottaen pitkänä ja sen tietosisältöä vähäisenä. Toimenpiteiden ja resurssikäytön luetteloinnin sijasta pitäisi asiantuntijoiden mukaan raportoida hallituksen politiikan aikaansaamia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutusten olemassaolo tulisi puolestaan perustella. Raportoinnissa tulisi kunakin vuonna keskittyä muutamaan juuri sinä vuonna keskeiseen politiikka-alueeseen. 

Eduskunta edellytti mietinnön käsittelyn yhteydessä, että hallitus edelleen kehittää vuosikertomusta ottaen huomioon mietinnössä esitetyt näkökohdat. Vuosikertomukseen sisältyvän aineiston tulee olla aiempaa lukijaystävällisempää ja informatiivisempaa sekä sisältää analysoitua tietoa toiminnan ja toimintamuutosten tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuosikertomuksesta tulee muodostua toimiva osa valtionhallinnon ja hallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää, mikä edellyttää muun muassa tavoitteiden selkeyttämistä budjettia laadittaessa. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, etteivät edellä todetut kehittämisehdotukset ole nykyisen hallituksen ensimmäisessä vuosikertomuksessa vielä riittävästi toteutuneet. Valiokunta pitää tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitettyjä ehdotuksia erityisesti hallituksen ja eduskunnan välisen vuoropuhelun kehittämisen kannalta tarpeellisina. Eduskunnan päätöksenteon kannalta on tärkeää, että hallituksen toimenpiteiden tosiasiallisia vaikutuksia käsitellään ja arvioidaan myös vuosikertomuksessa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 25.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TuulaHaatainensd
varapuheenjohtaja
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
Anna-MajaHenrikssonr
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NiiloKeränenkesk
AnneliKiljunensd
jäsen
SannaLauslahtikok
jäsen
AnneLouhelainenps
jäsen
JuhaPylväskesk
jäsen
SariRaassinakok
jäsen
AnnikaSaarikkokesk
jäsen
KristiinaSalonensd
jäsen
SariSarkomaakok
varajäsen
RitvaElomaaps
varajäsen
SariTanuskd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen