Valiokunnan lausunto
StVL
6
2015 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallintovaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 37/2015 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Anne
Kumpula
sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämispäällikkö
Sanna
Lehtonen
Suomen Kuntaliitto.
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentiksi ehdotetaan 25,52. Talousarviota täydentävän esityksen mukaan valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksen vaikutusta vähennetään 44 miljoonalla erolla, jolloin valtionosuusprosentiksi ehdotetaan 25,47.  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus lisääntyy noin 528 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Euromääräisesti merkittävimmät muutokset ovat kustannustenjaon muutos 224,6 milj. euroa (269 milj. euroa), veromenetysten kompensaatio 262 milj. euroa ja määräytymisperusteiden muuttumisesta johtuva muutos 55 milj. euroa. Kunnallisveroperusteisiin tehtävien muutosten aiheuttama verotulojen muutos kompensoidaan lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta (48,15 euroa/asukas). Hallituksen esittämä indeksikorotusten jäädyttäminen vähentää kuntien valtionosuutta 34 milj. euroa.  
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pitkä taloudellinen taantuma, väestön ikääntymiseen liittyvät kustannuspaineet, kuntien tehtävien lisäykset ja tehdyt valtionosuusleikkaukset heikentävät kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin palvelutarpeisiin. Kuntien arvion mukaan kuntatalouden tilannekuva pysyy lähivuodet hyvin kireänä hallituksen käynnistämistä sopeutustoimista huolimatta. Kuntatalouden kannalta on perusteltua, että laajenevat ja uudet kuntien tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla.  
Hallituksen esityksessä eritellyistä valtionosuuksiin vaikuttavista muutoksista sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kohdistuu muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset. Saadun selvityksen mukaan erikoissairaanhoidon muutoksia on tarkoitus toteuttaa lakia alemmanasteisilla säädöksillä. Valiokunta toteaa lisäksi, että kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevan hallituksen esityksen käsittely on eduskunnassa kesken ja sen voimaantulo on siirtymässä vuoden 2016 alusta. 
Lastensuojelun ja lapsiperheiden kotiavun lisämäärärahalla tuetaan uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa (10 milj. euroa). Valiokunta pitää myönteisenä, että määrärahalla voidaan lisätä erityisesti kotiapua, jolloin palvelujen painopistettä voidaan siirtää kohti ennaltaehkäisevää toimintaa ja vähentää kalliiden, korjaavien toimien tarvetta. 
Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että lisäpanostusten vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta on tarpeen seurata nykyistä paremmin ja läpinäkyvämmin. Valmisteltavana olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja siirtää painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin. Uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta merkittävästi. Valiokunta katsoo, että jo uudistuksen valmisteluvaiheessa on myös kuntasektorilla välttämätöntä kehittää toimintaa uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,
että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Martti
Talja
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Eriävä mielipide
Perustelut
Peruspalveluiden laatu ja saatavuus on turvattava
Jaamme valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esitetyn huolen kuntien rahoitusaseman heikkenemisestä. Pitkään jatkunut hyvin vaikea taloudellinen tilanne maassamme ei tunnu hellittävän. Hallituksen vaatimattomat satsaukset työllisyyteen ja talouden kasvuun sekä ihmisten ostovoimaa heikentävät leikkaukset ja työntekijöiden tilannetta heikentävät pakkolait vaikeuttavat tilannetta entisestään. Tämä kaikki heijastuu yhä vahvemmin myös kuntatalouteen ja ihmisille tärkeiden arkisten peruspalveluiden saatavuuteen ja laatuun. Kuntien tehtäviä ja kustannuksia on tarkoitus karsia miljardiluokassa. Käytännössä se tarkoittaa kuntalaisten palveluiden heikentymistä. Yhtälöä vaikeuttaa erityisesti se, että samalla kunnan peruspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti mm. ikärakenteen muutoksen vuoksi.  
Hallitus satsaa kyllä lapsiperheiden kotiavun lisäämiseen, mutta tekee samalla rajuja leikkauksia lasten varhaiskasvatukseen. Hallitus suunnittelee satsausta omaishoitajien tilanteen parantamiseen, mutta samalla hallitusohjelman mukaan hyvän ikääntymisen turvaamisen ja palvelujen parantamisen laatusuositusta aiotaan heikentää pienentämällä henkilöstömitoitusta ja laskemalla hoitotyöntekijöiksi myös opiskelijoita ja ilman alan koulutusta olevia ihmisiä.  
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi uhkaa jälleen lykkääntyä, kun kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevan lakiuudistuksen voimaantulo siirtyy ensi vuoden alusta. Lisäksi esim. odotettu vammaislakien yhdistäminen, johon on laskettu 22 miljoonan kustannukset, on kokonaan uuden arvioinnin kohteena, vaikka laki on ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeä.  
Hallitus on korottanut 19.11.2015 antamallaan asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja peräti 27,5 prosentilla vuoden 2016 alusta. Näin on tarkoitus saavuttaa julkiseen talouteen 150 miljoonan euron säästö. Säästö perustuu arvioihin, sillä asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Asiakasmaksuista kertyvät rahat jäävät kunnille, mitä pidämme tässä tilanteessa järkevänä ratkaisuna. Emme kuitenkaan voi hyväksyä korotuksia. OECD-maiden vertailussa Suomi on keskitasoa, ja pohjoismaisessa vertailussa osuus on korkea, kun katsotaan asiakkaiden maksuosuutta terveydenhuollon menoista. Asiakasmaksujen suurella korottamisella voi olla vaikutuksia palvelujen käyttöön. Korotuksesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat heikompituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus lisää tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Nimenomaan sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat Suomessa ihmisten välillä suuret, joten myös tällä pienituloisten tilannetta heikentävällä säästöpäätöksellä on suoraan terveys- ja hyvinvointieroja syventäviä vaikutuksia.  
Kaiken kaikkiaan kuntapalveluihin kohdistuvat leikkaukset yhdessä etuuksiin kohdistuvien leikkausten kanssa heikentävät merkittävästi etenkin haavoittuvassa asemassa olevien, pienituloisten ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaa. Tämä näkyy myöhemmin syrjäytymisen lisääntymisenä, heikentyvänä terveytenä ja hyvinvointina sekä raskaamman ja kalliimman hoidon ja muun palvelun tarpeena. 
Edellinen hallitus tasapainotti kuntataloutta määräaikaisella kuntien korotetulla yhteisövero-osuudella. Tämän menettelyn jatkaminen on harkinnanarvoinen ratkaisu myös tässä tilanteessa. 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitämme,
että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.  
Helsingissä 27.11.2015
Tuula
Haatainen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 13.1.2016 18.36