Valiokunnan lausunto
StVL
7
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
Talousvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 76/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Virve
Haapajärvi
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Riitta-Maija
Jouttimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Talonen
sosiaali- ja terveysministeriö
pääjohtaja
Juhani
Jokinen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
johtaja
Mikael
Forss
Kansaneläkelaitos
johtava asiantuntija
Aino
Närkki
Hyvinvointialan liitto ry
elinkeinoasioiden päällikkö
Susanna
Kallama
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Suomen Kuntaliitto
Lääkäripalveluyritykset ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan täydennettävän kilpailulakia (948/2011) siten, että yrityskauppojen seurantaa ja valvontaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten osalta tehostetaan määräaikaisesti ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (jäljempänä sote- ja maakuntauudistus) voimaantuloa. Kilpailulakiin lisätään uusi säännös, jonka mukaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan liikevaihtorajoista riippumatta yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Esityksellä ei laajenneta toimivaltuuksia puuttua yrityskauppoihin tai kieltää niitä. 
Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritystoiminnan selkeä kehityssuunta on Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan ollut 2000-luvulla keskittyminen. Markkinoiden keskittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, niin kansalliset kuin kansainväliset kehityssuunnat. Keskittymisen on arvioitu jatkuvan. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat saatetaan ennen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa esityksen mukaisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvioitaviksi. Ilmoitusvelvollisuuden laajentamisella mahdollistetaan liikevaihtorajoista riippumatta puuttuminen sosiaali- ja terveyspalvelualaan liittyviin yrityskauppoihin. Tämä osaltaan edesauttaa tulevan uudistuksen edellyttämien toimivien markkinoiden syntymistä. 
Valiokunta katsoo, että ehdotuksen sisältämä kevennetty ilmoitusmenettely esityksen toimeenpanon toteutustapana on perusteltu. On tärkeää, että ehdotetun sääntelyn aiheuttamat kustannukset ovat mahdollisimman vähäiset ja ettei ilmoitusvelvollisuudesta muodostu yrityksille liian raskasta hallinnollista menettelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimii paljon pieniä yrityksiä. Esityksessä on rajattu ilmoitusvelvollisuutta siten, ettei se koske alan pienimpiä yrityksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee noin kymmentä prosenttia alan yrityksistä. Näin vältetään pienille yrityksille aiheutuva hallinnollinen taakka. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös sellaiset yrityskaupat, joissa suuret yritykset ostavat pieniä yrityksiä. Näillä yrityskaupoilla voi valiokunnan näkemyksen mukaan kuitenkin olla tosiasiallista merkitystä markkinoiden kehityksen ja tavoiteltujen kilpailuvaikutusten kannalta.  
Koska ilmoitusvelvollisuus ei sellaisenaan estä markkinoiden keskittymistä tai kilpailun kannalta epäterveitä ilmiöitä, on sote- ja maakuntauudistuksen valinnanvapauslainsäädännön valmistelun yhteydessä syytä arvioida, onko nyt ehdotettu sääntely yrityskauppojen valvonnan näkökulmasta riittävä vai tarvitaanko toimivien markkinoiden muodostumisen tueksi lisäksi muita lainsäädännöllisiä keinoja. Markkinoiden toimivuutta haittaavaa keskittymistä on vaikea jälkikäteen korjata, joten toimien tulee olla ennakollisesti riittäviä.  
Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että ilmoitusten käsittelyaika on laissa riittävä ja lain toimeenpanossa huolehditaan siihen tarvittavista voimavaroista.  
Valiokunta esittää lakiehdotusta muutettavaksi sen johdosta, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 52/2017 vp) käsittely on kesken eduskunnassa ja hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. 
Valiokunnan muutosehdotukset
22 a §. Soveltamisala sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Esityksessä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat yritykset on määritelty kilpailulain 22 a §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lakiehdotuksen (HE 52/2017 vp) 3 §:n mukaisesti. Soveltamisalaa on perusteluissa rajattu vastaamaan kyseisen lakiehdotuksen 2 §:n rajausta. Koska lakiehdotus liittyy sote- ja maakuntauudistukseen eikä ole siten vielä voimassa, on määrittely tarpeen tehdä tässä vaiheessa voimassaolevan lainsäädännön nojalla. Koska määrittely liittyy siihen, mihin yrityksiin ehdotettua kilpailulain muutosta on tarkoitus soveltaa, on rajaus perusteltua tehdä laissa. Valiokunta ehdottaa, että lain 22 a §:n 1 momenttia täsmennetään seuraavasti:  
Yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan lain 22 §:ssä säädetyistä liikevaihtorajoista riippumatta kaikkiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja sosiaali- tai terveyspalveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta yrityksiin, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 14 kohdassa tai 19 §:n 3 momentissa tarkoitettuja palveluja. 
Valiokunnan näkemyksen mukaan lakiehdotuksen 22 a §:n 2 momentin 2 kohtaa tai sen perusteluja on lisäksi syytä täsmentää siten, ettei synny epäselvyyttä siitä, mitä saman yrityksen tai yritysryhmän nimissä toimiminen tarkoittaa. Muutoin ehdotetun sääntelyn tavoitteita voi olla mahdollista kiertää kyseisen poikkeuksen nojalla.  
Voimaantulosäännös 
Lain soveltamisen määräaikaisuus on sidottu esityksessä sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon. Koska uudistuksen voimaantulon on linjattu siirtyvän vuodella, ehdottaa valiokunta, että lakia sovelletaan yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2020
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,
että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.  
Helsingissä 15.9.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
si
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
si
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Eriävä mielipide
Perustelut
Hallituksen esityksessä (HE 76/2017 vp) ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi määräaikainen säännös, jonka mukaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Tämä laajennettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi pienimpiä alan yrityksiä sekä saman sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan yrityksen tai yritysryhmän nimissä toimivien yritysten välisiä yrityskauppoja. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koskisi sellaisia yrityskauppoja, joissa hankinnan kohde, sulautuva yhteisö tai säätiö taikka perustettava yhteisyritys eivät toimi Suomessa sosiaali- tai terveyspalvelujen tai terveyspalveluihin liittyvien kuvantamis- tai laboratoriopalvelujen markkinoilla eivätkä näihin läheisesti liittyvillä markkinoilla. 
Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että kilpailu ja yrityskaupat ovat myönteisiä ilmiöitä. Kuitenkin se, että esityksen myötä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös sellaiset yrityskaupat, joissa suuret yritykset ostavat pieniä yrityksiä, on erittäin huolestuttavaa. 
Valiokunnan lausunnossa myös todetaan, että valinnanvapauslainsäädännön valmistelun yhteydessä on syytä arvioida, onko nyt ehdotettu sääntely yrityskauppojen valvonnan näkökulmasta riittävä vai tarvitaanko markkinoiden muodostumisen tueksi muita lainsäädännöllisiä keinoja. Toisaalta todetaan, että markkinoiden toimivuutta haittaavaa keskittymistä on vaikea jälkikäteen korjata, joten toimien tulee olla ennakollisesti riittäviä.  
Koska katsomme, että lakiesityksen mahdollisten vaikutusten kannalta lausunto ei ole tyydyttävä, on lausuntoon jätettävä eriävä mielipide. Kysymys on sote-uudistukseen liittyvästä sääntelykokonaisuudesta, ja esiin tuomamme epäedulliset vaikutukset tulee huomioida. 
Lisäksi tulkitsemme, että valiokunta painottaa pienille yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähenemistä. Tämä on mielestämme hyvä asia. Kuitenkin lausunnossa jää taka-alalle se, mikä vaikutus sillä on, että ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät sellaiset yrityskaupat, joissa suuret yritykset ostavat pieniä yrityksiä. Valiokunnan lausunnossa todetaan, että näillä yrityskaupoilla voi olla tosiasiallista merkitystä markkinoiden kehityksen ja kilpailuvaikutusten kannalta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä näkee, että näillä on tosiasiallista merkitystä. 
Pidämme erittäin ongelmallisena sitä, että valiokunnan lausunnosta ilmenee tällainen ristiriita. Tämä herättää kysymyksen, onko tässä pyritty hämärtämään vaikeammin hyväksyttävissä olevat esityksen todelliset päämäärät. 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitän,
että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon ja muuttaa lakiehdotusta siten, että ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle eivät jää sellaiset yrityskaupat, joissa suuret yritykset ostavat pieniä yrityksiä. 
Helsingissä 15.9.2017
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 23.11.2017 15:36