Viimeksi julkaistu 19.1.2022 10.03

Valiokunnan lausunto StVL 8/2021 vp HE 49/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 49/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitussihteeri Helena Korpinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • puheenjohtaja Johanna Björkroth 
  Geenitekniikan lautakunta
 • lakimies Hanna Veijalainen 
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • professori Mikko Airavaara 
  Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
 • erityisasiantuntija Mia Bengtström 
  Lääketeollisuus ry
 • asiantuntija Julia Lumijärvi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus 
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA

Valiokuntaan on saanut ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Geenitekniikkalakiin ehdotetut muutokset liittyvät EU:n yleisen elintarvikeasetuksen ja elintarvikeketjuun sovellettavaa riskinarviointia koskevan asetuksen uudistuksiin. Samassa yhteydessä muutettiin myös geenitekniikkalailla täytäntöön pantua geneettisesti muunnettujen organismien levittämistä koskevaa ns. avoimen käytön direktiiviä. Direktiiviä sovelletaan myös muuntogeenisten lääkkeiden ja rokotteiden myyntilupaa edeltäviin kliinisiin lääketutkimuksiin ja lääkevalmisteiden erityisluvalliseen käyttöön. Avoimen käytön direktiivin perusteella myös näistä on järjestettävä yleisön kuuleminen, jota lääkelainsäädännössä ei edellytetä. 

Lakiehdotuksella muun ohella muutetaan yleisön kuulemisaikaa 60 päivästä 30 päivään ja tietojen salassapitoa koskevia säännöksiä. Kuuleminen voidaan ehdotuksen mukaan jättää kokonaan toteuttamatta, jos kyse on kiireellisestä lääkinnällisestä tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta, jonka tarkoituksena on ihmisen hengen tai terveyden turvaaminen tai jos kuuleminen on omiaan vaarantamaan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojan.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että kuulemisajan lyhentäminen voi joissain tapauksissa nopeuttaa lääkkeen tai rokotteen kliinisen tutkimuksen lupakäsittelyä. Valiokunta pitää tärkeänä, että kuulemisesta voidaan lakiehdotuksen mukaan luopua kiireellisissä tutkimuksissa ja tilanteissa, joissa kuuleminen vaarantaisi potilaan yksityisyyden. Koska yleisön kuulemisen keskeisenä tarkoituksena on kartoittaa riskinarviointiin ja hakemusten teknisiin puutteisiin liittyviä seikkoja, tulee kuulematta jättämisen kuitenkin perustua välttämättömään tarpeeseen turvata potilaan henki tai terveys taikka yksityisyyden suoja. Valiokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin, että geenitekniikkalain julkisuutta ja salassapitoa koskeva sääntely näyttää muodostuvan varsin monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Valiokunta katsoo, että valtioneuvoston on tarpeen arvioida mahdollisuuksia selkeyttää säännöksiä sekä alan toimijoiden että viranomaisten kannalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 28.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen