Valiokunnan lausunto
SuVL
1
2019 vp
Suuri valiokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
Valtioneuvostolle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n mukaisen kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys) (U 7/2019 vp). 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Komission ehdotuksen pääsisältö ja valtioneuvoston kanta käyvät ilmi valtioneuvoston U-kirjelmästä U 7/2019 vp.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Suuri valiokunta toteaa, että eurohuippukokous antoi joulukuussa 2018 euroryhmälle tehtäväksi aloittaa lähentymistä ja kilpailukykyä tukevan talousarviovälineen valmistelun. Eduskunnalle syyskuussa 2019 toimitettu U-kirjelmä 7/2019 vp euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehyksestä annetusta asetusehdotuksesta on osa tätä kokonaisuutta.  
Valtioneuvoston U-kirjelmästä käy ilmi, että talousarviovälineen ohjauskehyksestä annetun asetusehdotuksen tavoitteena on luoda hallinnolliset puitteet euroalueen talousarviovälineelle ja vahvistaa euroalueen jäsenvaltioiden strategista ohjausta. Suuren valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotus vastaa pääpiirteiltään euroryhmän kesäkuussa 2019 pidetyssä kokouksessa sovittua. Valtioneuvosto toimitti eduskuntaan ennen euroryhmän kokousta perustuslain 97 §:n mukaisen jatkokirjelmän E 80/2017 vp — EJ 4/2019 vp, jonka osalta suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 8/2019 vp). 
Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta suhtautuu myönteisesti monivuotisen rahoituskehyksen ja EU-budjetin kehittämiseen siten, että euroalueen erityistarpeet tulevat paremmin huomioiduiksi (ks. myös SuVL 9/2017 vp, SuVL 2/2018 vp, SuVL 8/2018 vp). Valiokunta katsoo, että ase-tusehdotus talousarviovälineen ohjauskehyksestä on osa euroalueen talouspolitiikan yhteensovittamista koskevaa kokonaisuutta, ja on perusteltua, että euroalueen vaikutusmahdollisuudet varmistetaan talousarviovälineen hallinnoinnissa ja sen toiminnassa. Talousarviovälineen ohjauksessa euroalueen jäsenmailla on oltava keskeinen rooli, koska välineellä tavoitellaan euroalueen vakauden ja toiminnan tukemista.  
Suuri valiokunta toteaa, että talousarviovälineen käyttötavoista, tuen ehdoista, välineen rahoituksesta sekä euroalueen ulkopuolisten maiden roolista tullaan säätämään erillisillä toimilla, joiden osalta valtioneuvosto on 4.10.2019 toimittanut eduskuntaan jatkokirjelmän (UJ 7/2019 vp —     U 85/2018 vp). Asiantuntijakuulemisissa on todettu, että tällaisia toimia koskevat yksityiskohtaiset neuvottelut jatkuvat EU-tasolla lokakuun 2019 euroryhmässä käydyn keskustelun pohjalta.  
Suuri valiokunta painottaa, että se ottaa edellä esitettyihin välineen asiasisältöä ja rahoitusta koskeviin kysymyksiin erikseen kantaa erikoisvaliokuntakäsittelyn jälkeen. Valiokunta arvioi kuitenkin jo saamansa alustavan selvityksen perusteella, että tämän kokonaisuuden keskeisimpiin neuvottelukysymyksiin voi liittyä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia, joita koskevat perustuslakivaliokunnan mahdolliset huomiot on otettava huomioon asian jatkovalmisteluissa. Valiokunta kiinnittää lisäksi valtioneuvoston huomiota asiassa aikaisemmin esitettyihin valiokunnan näkemyksiin neuvotteluja ohjaavista keskeisistä periaatteista (SuVL 8/2018 vpU 85/2018 vp, SuVL 9/2018 vpU 86/2018 vp). 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Suuri valiokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 4.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
varajäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
ERIÄVÄ MIELIPIDE
Perustelut
U7/2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys) 
Asetusehdotus on osa isompaa kokonaisuutta, joka ei ole hyväksyttävä, koska jäsenvaltioiden rakenteellisia uudistuksia voidaan ehdotettuja keinoja tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin tukea vahvistamalla koheesiorahoituksen ehdollisuutta ja varojen käytön vaikuttavuutta sekä suuntaamalla koheesiovaroja tavalla, joka edistää talouden rakenteiden tervettä sopeutumista. Esitetyn kaltainen keskitetympi ohjaus voi johtaa kasvumallien yksipuolistumiseen sen sijaan, että EU:ssa tuettaisiin erilaisia kansallisia malleja ja tuotantorakenteiden monimuotoisuutta ja tätä kautta EU:n kasvupotentiaalia ja kriisinsietokykyä. Lisäksi talousarvioväline siirtäisi rakennepoliittisen päätöksenteon painopistettä kansallisen budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjiltä komissiolle tavalla, joka voisi vaarantaa demokraattisen vastuujärjestelmän. Päätöksenteon demokraattinen hyväksyttävyys ja kansalaisten tuki EMU-asioissa toteutuu suorimmin kansallisten parlamenttien kautta. EU-tason järjestelyillä ei ole mahdollista korvata kansallisten parlamenttien päätöksentekoa talous- ja finanssipolitiikan alalla 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitämme,
että valiokunta ottaa edellä olevat perustelut huomioon ja katsoo, että neuvottelujen tavoitteena tulee olla komission ehdotuksen hylkääminen. 
Helsingissä 4.10.2019
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Jani
Mäkelä
ps
Lulu
Ranne
ps
Sanna
Antikainen
ps
Olli
Immonen
ps
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 3.2.2020 9.54