Siirry sisältöön

SuVL 13/2018 vp

Viimeksi julkaistu 19.7.2019 10.18

Valiokunnan lausunto SuVL 13/2018 vp U 56/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)

Suuri valiokunta

Valtioneuvostolle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvosto on toimittanut eduskuntaan perustuslain 96 §:n mukaisen kirjelmän (U 56/2018 vp) ja jatkokirjelmän (UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp) komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus). 

Lausunnot

Asiasta on annettu seuraavat lausunnot: 

talousvaliokunta
TaVL 42/2018 vp
talousvaliokunta
TaVL 70/2018 vp
ympäristövaliokunta
YmVL 43/2018 vp
maa- ja metsätalousvaliokunta
MmVL 24/2018 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • finanssiasiantuntijaMillaKouri
    valtiovarainministeriö

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄT

Euroopan komissio antoi 24.5. 2018 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (nk. taksonomia-asetusehdotus, (COM(2018) 353), asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (nk. tiedonantovelvoite-ehdotus, COM(2018) 354) sekä ehdotuksen asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (nk. viitearvoehdotus, COM(2018) 355).  

Asetusehdotuksien sisältö ja valtioneuvoston niitä koskevat kannat käyvät ilmi valtioneuvoston kirjelmästä U 56/2018 vp ja sitä täydentävästä jatkokirjelmästä UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Suuri valiokunta toteaa, että U-kirjelmän kohteena olevien lainsäädäntöehdotusten käsittely on edennyt EU-tasolla vaiheittain. Suuri valiokunta hyväksyi 14.12.2018 eduskunnan kannan  SuVEK 173/2018 vp niin kutsuttujen tiedonantovelvoite-ehdotuksen ja viitearvoehdotuksen osalta ja piti valtioneuvoston neuvottelutavoitteita näiltä osin perusteltuina. Nyt annettava lausunto koskee asetusehdotusta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (nk. taksonomia-asetusehdotus), josta valtioneuvosto on antanut kansallisia neuvottelutavoitteita täydentävän jatkokirjelmän UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp.  

Suuri valiokunta toteaa, että asetusehdotuksella pyritään määrittelemään luokitusjärjestelmä (eli taksonomia) sille, millaiset sijoituskohteet toteuttaisivat ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristön kannalta kestävien sijoitusten vaatimuksia markkinoilla ja täten helpottaa sijoittajaa valitsemaan sijoituskohteita.  

Valtioneuvoston ja erikoisvaliokuntien tavoin suuri valiokunta tukee asetusehdotuksen tavoitteita kehittää kestävän kehityksen ja kasvun rahoituksen markkinoita (YmVL 43/2018 vp, MmVL 24/2018 vp, TaVL 42/2018 vp, TaVL 70/2018 vp). Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston arvioon siitä, että markkinoilla on tarve tutkimustiedolle perustuville standardeille ja luokitteluille, mikä on kestävää ja vihreää. Valiokunta toteaa, että parhaimmillaan ehdotetun kaltainen järjestelmä edistää kestävän sijoittamisen periaatteiden yhdenmukaistamista ja vakiintumista sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tukee markkinaehtoisesti vähähiilisen kehityksen edellyttämää rakennemuutosta. Kansainvälisten rahavirtojen ohjaaminen ympäristön kannalta kestäville rahoitustuotteille tukee omalta osaltaan myös Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n Agenda 2030:n täytäntöönpanoa. Kuten erikoisvaliokunnat huomauttavat, asetusehdotus tarjoaa myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta toiminnoilleen ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. biokiertotalouden kautta.  

Suuri valiokunta painottaa valtioneuvoston ja erikoisvaliokuntien tavoin, että luokitusjärjestelmän on oltava mahdollisimman selkeä, läpinäkyvä, hallinnollisesti kevyt sekä teknologianeutraali ja tuettava joustavasti kulloisiakin markkinoiden parhaita ratkaisuja (YmVL 43/2018 vp, MmVL 24/2018 vp, ks. myös TaVL 42/2018 vp, TaVL 70/2018 vp). Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin tarkoituksenmukaisena luokitusjärjestelmän toteuttamisen vaiheittaista lähestymistapaa ja rahoituksen ohjaamista ensisijaisesti ilmastorahoitukseen. Talousvaliokunnan mukaan myös kiertotaloutta, jätteen synnyn ehkäisyä ja kierrätyksen edistämistä tulisi tukea taksonomian kautta (TaVL 70/2018 vp).  

Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää tärkeänä, että myös metsien kestävään hoitoon ja käyttöön perustuvat investoinnit nähdään jatkossakin houkuttelevina sijoituskohteina. On perusteltua, että asetuksella luodaan edellytykset käsitellä metsätalouden investointeja osana kestävää rahoitusta koskevaa kokonaisuutta. Samalla suuri valiokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota maa- ja metsätalousvaliokunnan näkemyksiin siitä, että ehdotukseen sisältyvä metsien kestävän hoidon ja käytön määritelmä voi nykymuodossaan merkitä toimivaltasuhteiden siirtymää kansalliselta tasolta EU-tasolle (MmVL 24/2018 vp).  

Suuri valiokunta pitää huolia aiheellisina. Valiokunta edellyttääkin, että tasapainoisen ja kansallisesti hyväksyttävän kokonaisratkaisun saavuttamiseksi neuvotteluissa on varmistettava, ettei asetuksen hyväksymisestä suoraan tai epäsuorasti seuraa muutoksia EU:n perussopimuksissa määriteltyyn toimivaltajakoon metsäpolitiikassa. Valiokunta muistuttaa, ettei EU:lla ole yhteistä metsäpolitiikkaa, vaan se kuuluu edelleen kansalliseen päätäntävaltaan.  

Suuri valiokunta pitää myös tärkeänä, ettei sääntely tultuaan hyväksytyksi johda EU-oikeuden sisäisiin ristiriitoihin EU:n eri politiikkasektoreilla, kuten maataloudessa. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston arvioon siitä, että luokitusjärjestelmä tulee rakentaa mahdollisimman pitkälle jo voimassa olevan EU-sääntelyn pohjalle.  

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Suuri valiokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.  
Helsingissä 8.3.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
ArtoSatonenkok
1. varapuheenjohtaja
SimonElosin
2. varapuheenjohtaja
TyttiTuppurainensd
jäsen
OlaviAla-Nissiläkesk
jäsen
Sirkka-LiisaAnttilakesk
jäsen
PaavoArhinmäkivas
jäsen
SariEssayahkd
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
EeroHeinäluomasd (osittain)
jäsen
PiaKaumakok
jäsen
KimmoKiveläsin
jäsen
KatriKulmunikesk
jäsen
AnneLouhelainensin
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
VilleNiinistövihr
jäsen
SariRaassinakok
jäsen
MarttiTaljakesk
varajäsen
PekkaHaavistovihr
varajäsen
AriJalonensin
varajäsen
JukkaKoprakok
varajäsen
JuhaPylväskesk
varajäsen
JuhaRehulakesk
varajäsen
VilleTaviops
varajäsen
MariaTolppanensd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
AnnaSorto