Valiokunnan lausunto
SuVL
6
2015 vp
Suuri valiokunta
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian EU-suhteen uudelleenneuvottelu
Valtioneuvostolle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston selvitys Ison-Britannian EU-suhteen uudelleenneuvottelu (E 68/2015 vp) saapui eduskuntaan 13.11.2015. Suuri valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ministeri
Timo
Soini
Viitetiedot
Suuri valiokunta on saanut asiassa kannanoton ulkoasiainvaliokunnalta, ettei ulkoasiainvaliokunnalla ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Jaostovalmistelu 
Suuren valiokunnan lausuntoa on valmisteltu suuren valiokunnan työjaostossa. Työjaosto kuuli asiantuntijoina Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettiläs Sarah Pricen sekä ohjelmajohtaja Juha Jokelan Ulkopoliittisesta instituutista. 
VALTIONEUVOSTON SELVITYS
Ehdotus
Valtioneuvoston selvityksessä selostetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettävään kansanäänestykseen liittyviä maan hallituksen ehdotuksia Yhdistyneen kuningaskunnan asemaa Euroopan unionissa sekä unionin toimintaa koskevista, muiden jäsenvaltioiden kanssa käytävistä neuvotteluista. 
Valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla määrännyt, että valtioneuvoston selvityksen sisällöstä on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on ollut Suomen jäsenyyden kannalta tärkeä jäsenvaltio eikä maan eroaminen unionista olisi Suomen edun mukaista. On muistettava, että Suomi osin jakaa Yhdistyneen kuningaskunnan näkemyksiä tietyissä linjakysymyksissä, kuten kilpailukyky, sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyvät kysymykset, kauppapolitiikka ja unionin varainkäytön laadun valvonta. Valiokunta huomauttaa lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista vaikuttaisi kielteisesti mm. Suomen maksuasemaan, koska maa on unionin toiseksi suurin nettomaksaja. 
Unionin sisällä tapahtuvaan, työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien sosiaalisten tulonsiirtojen osalta valiokunta muistuttaa, että kysymys on ajankohtainen myös sekä Suomessa että muissakin jäsenvaltioissa. Valiokunta arvioi, että kysymykseen on löydettävissä kaikkien jäsenvaltioiden edut huomioon ottava ratkaisu, joka turvaa vapaan liikkuvuuden periaatteen jatkumisen. 
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kansallisten parlamenttien asemaa on Suomessa ja eräissä muissa jäsenvaltioissa kyetty järjestämään tyydyttävästi kansallisin järjestelyin. Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta neuvoteltavia, kansallisia parlamentteja koskevia järjestelyjä tulee arvioida pragmaattisesti sen mukaan, miten ne edistävät unionin päätösten demokraattista oikeutusta jäsenvaltioiden näkökulmasta. 
Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto huolehtii perustuslain 97 §:ssä säädetyllä tavalla siitä, että eduskunnan myötävaikuttaminen Suomen neuvottelutavoitteiden muotoiluun säilyy koko neuvotteluprosessin ajan. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Suuri valiokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 16.12.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne-Mari
Virolainen
kok
varapuheenjohtaja
Anne
Louhelainen
ps
2. varapuheenjohtaja
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Simon
Elo
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Kai
Mykkänen
kok
jäsen
Mika
Niikko
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Sampo
Terho
ps
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Riitta
Myller
sd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Tuomo
Puumala
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 11.5.2016 9:40