Siirry sisältöön

TaVL 10/2020 vp

Viimeksi julkaistu 9.6.2020 17.15

Valiokunnan lausunto TaVL 10/2020 vp O 35/2020 vp Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Talousvaliokunta

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta (O 35/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt talousvaliokunnan lausuntoa omassa asiassaan O 35/2020 vp koskien valiokuntien tiedonsaantia valtioneuvostolta. Talousvaliokunta pitää valtiopäiväasioiden käsittelyprosessin tarkastelua ja pyrkimystä menettelyjen kehittämiseen tarpeellisena ja tervetulleena ja tuo tässä lausunnossaan esille keskeisimpinä pitämiään seikkoja. 

Valiokunnan tekemät tietopyynnöt.

Perustuslakivaliokunnan kysymys kohdistuu ensisijaisesti siihen, kuinka valiokunta on saanut pyynnöstään kannanmuodostusta ja päätöksentekoa varten tarvitsemaansa tietoa valtioneuvostolta. Talousvaliokunta toteaa, että valtioneuvosto on toimittanut valiokunnan pyytämät tiedot ripeästi ja kattavasti, eikä sillä ole huomauttamista menettelyihin tältä osin.  

Asianmukaisen valiokuntakäsittelyn edellytykset.

Talousvaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että yksinomaan tiedontarpeeseen vastaaminen ei ole riittävä tae valiokuntakäsittelyn asianmukaisesta toteutumisesta. Talousvaliokunta ilmaisee kasvavan huolensa siitä, että sen käsiteltäväksi tulevat valtiopäiväasiat saadaan eduskuntakäsittelyyn aikataululla, joka usein ei ole mahdollistanut niiden käsittelyä sellaisella perinpohjaisuudella, mitä lainsäädännön yhteiskunnallinen merkitys olisi edellyttänyt. Esimerkiksi valiokunnan tavoite antaa asiantuntijoilleen vähintään viikko aikaa lausuntonsa laatimiseen on yhä useammin käynyt mahdottomaksi. Valiokunta huomauttaa, että aikataulujen kiireellisyys ei ole koskenut ainoastaan viimeaikaisia poikkeusolojen lainsäädäntökokonaisuuksia, vaan kehityssuunta on ollut nähtävissä jo huomattavasti aikaisemmin ja koskenut yhä useampaa lainsäädäntöesitystä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota EU-ministerivaliokuntien, suuren valiokunnan ja erikoisvaliokuntien työskentelyyn ja työnjakoon.  

Valtiopäiväasiakirjojen tietosisältö.

Talousvaliokunnan toimialasta johtuen merkittävä osa sen työstä on EU:n toimivallan alaan kuuluvaa lainsäädäntöä. Tämä merkitsee valtioneuvoston kirjelmien suurta osuutta valiokunnan kokonaistyömäärästä ja sitä, että näissä valiokunnan tarkasteluun tulevissa asioissa käsittelyn aikataulun reunaehdot eivät ole kaikilta osin valtioneuvoston toimista riippuvaisia. Tällöin korostuu tarve asiakirjojen tietosisällön kattavuudelle ja selkeydelle ja erityisesti asioiden koordinaatiolle. Talousvaliokunta toteaa, että vaikka valtiopäiväasiakirjat ovat erikseen tarkasteltuina selkeitä, asioiden muodostama kokonaisuus ja riippuvuussuhteet kumulaatiovaikutuksineen (U 9/2020 vp, U 12/2020 vp, E 39/2020 vp) ovat osin jääneet epäselviksi.  

Asiantuntijat.

Talousvaliokunta pitää valtioneuvoston asiantuntijoiden ammattitaitoa hyvänä ja ilmaisee tyytyväisyytensä valtioneuvoston esittelijöiden perehtyneisyydestä kukin omaan alaansa. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Talousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.5.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JuhanaVartiainenkok
varapuheenjohtaja
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
AtteHarjannevihr
jäsen
MariHolopainenvihr
jäsen
HannuHoskonenkesk
jäsen
EevaKallikesk
jäsen
PiaKaumakok
jäsen
RiittaMäkinensd
jäsen
SakariPuistops
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JanneSankelokok
jäsen
VeikkoVallinps
jäsen
TuulaVäätäinensd
jäsen
JohannesYrttiahovas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
TeijaMiller