Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto TaVL 17/2020 vp K 1/2020 vp Talousvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokuntien on huolehdittava eduskunnan lausumiin kohdistuvasta seurantatehtävästä hallituksen kertomusta käsiteltäessä (PeVM 1/2014 vp).   

Talousvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnalle seuraavien lausumien poistamista: 

HE 28/2016 vp — EV 44/2017 vp.

Eduskunta on talousvaliokunnan lausumaehdotusta puoltaessaan edellyttänyt, että valtioneuvostossa ryhdytään valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista, ja että tämän toteuttamiseksi ennakkoperintälakiin tulee lisätä säännös, jonka mukaan Suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa 50 prosentin ennakonpidätys. 

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt, että valtioneuvosto ”selvittää toteuttamistavan ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus.” 

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt, että ”hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jonka nojalla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään.” 

Ottaen huomioon EU-sääntelyn kansalliselle lainsäädännölle asettamat reunaehdot talousvaliokunta katsoo, että edellä mainittujen lausumien tavoitteet on toteutettu sääntelyllä HE 282/2018 vp ja sääntelyllä HE 151/2017 vp

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 8.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Olli Immonen ps 
 
varajäsen 
Heikki Vestman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller