Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.40

Valiokunnan lausunto TaVL 4/2017 vp HE 265/2016 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 265/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakimies Ismo Heinström 
    Eläkesäätiöyhdistys — ESY ry
  • toiminnanjohtaja Anneli Kaartinen 
    Vakuutuskassat ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Aktuaariyhdistys ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen mukaan eläkesäätiöt ja vakuutuskassat voisivat jatkossa kattaa vakuutusteknistä vastuuvelkaa eräillä OECD:n jäsenvaltioissa tehdyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla vastaavasti kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa tehdyillä. Sijoitusten vastuuvelan katteen bruttomäärän 10 prosentin rajoitus kumottaisiin. Lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen kiinteistösijoitusten osalta eläkevastuun ja vastuuvelan bruttomäärän kattamista koskevat määrälliset rajoitukset kumottaisiin. Näiden sijoitusten sääntely tapahtuisi huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimusten sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden kautta: sijoittaminen tulee tehdä turvaavasti ja tuottavasti sekä kassan maksuvalmius säilyttäen. Riskien tai riskikeskittymien syntyminen estetään katesäännöksin, joissa määrätään, mihin omaisuuslajeihin ja missä määrin vakuutuskassa voi sijoittaa katevarojaan. Talousvaliokunta katsoo näiden säännösten pystyvän varmistamaan sääntelyn tavoitteet.  

Muiden EU:n jäsenvaltioiden vastaaviin säännöksiin verrattuna sijoitustoiminnan kansalliset rajoituksemme ovat verraten ankarat. Useat maat ovat poistaneet OECD:n jäsenmaita koskevat sijoitusrajoitukset jo aikaisemmin. 

Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotettujen muutosten vaikutuksia sijoituspäätöksiin on vaikea arvioida täsmällisesti. Kuitenkin erityisesti toimijoille, joiden sijoitustoiminnan volyymi on huomattava, ehdotettujen muutosten ennakoidaan lisäävän valinnanmahdollisuuksia sijoituskohteita etsittäessä. Voimassa olevat sijoittamisen rajoitukset on koettu epätarkoituksenmukaisella tavalla sijoituspäätöksiä rajoittavina, monimutkaisina ja nykyiseen sijoitusmarkkinatilanteeseen huonosti soveltuvina. Talousvaliokunta kiinnittää huomiota myös EU:n lähitulevaisuuden epävarmuustekijöihin, muun muassa Ison-Britannian asemaan liittyen. Nämä voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, minkä sisällön saavat ne säännökset, jotka määrittävät toimia kielletyiksi tai sallituiksi sen mukaan, kohdistuvatko ne EU:n jäsenvaltioihin vai kolmansiin maihin. 

Kiinteistösijoittamisen katekelpoisuus on nykyisellään rajattu 40 prosenttiin. Lisäksi yhteen kohteeseen sijoittaminen on rajattu 15 prosenttiin. Ehdotuksessa esitetään näiden määrällisten rajoitusten poistamista. Talousvaliokunta katsoo selvitetyksi, että tuottavuuden näkökulmasta muutos toisi kassoille laajemmat sijoittamismahdollisuudet, mikä olisi perusteltua myös riskien hajauttamisen kannalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.2.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo kok 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller