Viimeksi julkaistu 2.12.2021 12.45

Valiokunnan lausunto TaVL 48/2021 vp HE 141/2021 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Jaana Markkula 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • tulliylitarkastaja Juha Vilkko 
  Tulli
 • professori Tuomas Mylly 
  IPR University Center
 • lakimies Minna Aalto-Setälä 
  Keskuskauppakamari
 • professori Katja Weckström 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • R-kioski Oy
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Päivittäistavarakauppa ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen tavoite ja keskeinen sisältö.

Esityksessä ehdotetaan tupakkalakia muutettavaksi siten, että tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saisi merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Pakkauksessa saisi esittää tuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon ja viivakoodin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä merkintöjen, pakkauksen sekä itse tuotteiden ulkoasusta. 

Tavoitteena on tupakoinnin loppuminen ja tupakkatuotteiden kieltäminen. Esitys on osa tupakkatuotteita koskevien myynti- ja markkinointirajoitusten jatkumoa. Tämä on vallitseva suuntaus myös kansainvälisesti.  

Talousvaliokunta ottaa tässä lausunnossaan kantaa ehdotettuun sääntelyyn toimialansa mukaisesti erityisesti aineettomien oikeuksien suojan, kilpailun tasapuolisten lähtökohtien ja kuluttajansuojan näkökulmasta.  

Tavaramerkkioikeus.

Tavaramerkkioikeus on EU-tasolla harmonisoitua ja kansainvälisin sopimuksin säänneltyä. Myös tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön puitesopimus (SopS 27/2005 vp) on muodostunut tärkeäksi kansainvälisoikeudelliseksi viitteeksi. Kansallisten rajoitusten on siten oltava hyväksyttäviä ja yhdensuuntaisia myös suhteessa ylikansalliseen sääntelyyn.  

Maailmankauppajärjestö WTO:n valituselin on hiljattain ratkaissut tapauksen, jossa tupakkatuotteiden pakkauksia rajoittavat toimet kyseenalaistettiin useilla WTO-oikeudellisilla perusteilla. Valituselin piti pakkauksia koskevia rajoituksia kuitenkin perusteltuina ja oikeasuhtaisina: TRIPS-sopimuksen (The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) tavaramerkkiä koskevat normit eivät luo ehdotonta tavaramerkin käyttöoikeutta sen haltijalle. Tavaramerkkioikeuksia voidaan siten rajoittaa muun muassa kansanterveyden suojelemiseksi. 

Tuotteiden erottautumiskyky kuluttajan näkökulmasta.

Ehdotetut rajoitukset merkitsevät sitä, että tupakkatuotteiden osalta tavaramerkin kyky identifioida eri kaupallista alkuperää olevat tupakkatuotteet toisistaan mahdollistuu jatkossakin, mutta tavaramerkin mainostehtävä ei pääse toteutumaan. Talousvaliokunta arvioi, että toisen tuotemerkin mahdollista laatua tai tunnettuutta väärin hyödyntävä, ”look alike” -strategiaan perustuva myynninedistäminen voi muuttua vaikeammaksi. Tämä on suotuisa, kuluttajan odotettujen oikeuksien suojaa vahvistava kehityssuunta.  

Kilpailuolosuhteet ja muut tupakan kaltaiset tuotteet.

Tupakkatuotteet ovat haitallisuutensa takia poikkeuksellinen sääntelykohde. Pitkällekin menevät erilaisten tupakkatuotteiden markkinoihin liittyvät oikeuksien rajoitukset on katsottu mahdollisiksi. 

Talousvaliokunta huomauttaa, että nikotiiniannospussien luokittelu lääkevalmisteiksi luo markkinoille ja maahantuontisäädöksiin osin ristiriitaisen tilan, ja yhtyy valvontaviranomaisen huomioon siitä, että sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi nikotiiniannospusseja tulisi kohdella tupakkalaissa vastaavalla tavalla kuin nikotiininesteitä. 

Talousvaliokunta huomauttaa, että tupakkatuotteiden markkinoille saattaminen on kuitenkin edelleen laillista toimintaa eikä ehdotettujen muutosten jälkeenkään sitä tulla täysin kieltämään. Tässä valossa ja ottaen huomioon, että nyt ehdotetut muutokset merkitsevät tarvetta järjestää näiden tuotteiden myynti nykyisestä poikkeavalla tavalla, lain siirtymäsäännösten tulee olla selkeitä ja siirtymäaikojen riittävän pitkiä, jotta toimijat pystyvät kohtuudella sopeuttamaan toimintansa uutta sääntelyä vastaavaksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 12.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller