Viimeksi julkaistu 9.5.2021 14.00

Valiokunnan lausunto TaVL 6/2016 vp E 1/2016 vp Talousvaliokunta Valtioneuvoston selvitys: EU; tekijänoikeus: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtioneuvoston selvitys: EU; tekijänoikeus: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • tekijänoikeusneuvos Viveca Still 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • tutkimusjohtaja Olli Pitkänen 
  IPR University Center
 • hallituksen jäsen Ahto Apajalahti 
  Electronic Frontier Finland — Effi ry
 • medialisensointipäällikkö Juhani Ala-Hannula 
  Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y.
 • toimitusjohtaja Valtteri Niiranen 
  Kopiosto r.y.
 • toiminnanjohtaja Antti Kotilainen 
  Musiikkituottajat — IFPI Finland ry
 • edunvalvontapäällikkö Riikka Railimo 
  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Neogames Finland ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

Ehdotus

Tiedonannossa kehitellään edelleen digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa suunniteltuja toimia, ja se sisältää niin lyhyemmän aikavälin toimenpidesuunnitelman kuin pitkän aikavälin vision, jonka mukaan komissio tähtää tekijänoikeuden täydelliseen yhdenmukaistamiseen EU:ssa. 

Lyhyemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmaan kuuluu neljä osa-aluetta; 1) sisältöjen parempi saatavuus koko EU:ssa, 2) tekijänoikeuden rajoitusten mukauttaminen digitaaliseen ja valtioiden rajat ylittävään ympäristöön, 3) toimivat tekijänoikeusmarkkinat, 4) tehokas ja tasapainoinen valvontajärjestelmä. 

Valtioneuvoston kanta

Suomi tukee yleisellä tasolla komission pyrkimyksiä edistää sisältöjen rajat ylittävää saatavuutta sisämarkkinoilla. 

Suomi suhtautuu myönteisesti tiedonantoon sisältyvien tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia koskevien uudistusten tavoitteisiin. 

Markkinoiden toimivuuden osalta Suomi painottaa, että EU:n tekijänoikeuspolitiikan tavoitteena tulee olla EU:n kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen ja tekijänoikeusmarkkinoiden kokonaisvolyymin kasvu niin oikeudenhaltijoiden ja sisältöteollisuuden kuin kuluttajien hyväksi. 

Suomi tukee täytäntöönpanon kohdistamista taloudellisesti merkittäviin tekijänoikeuden rikkomuksiin. 

Kannat on eritelty tarkemmin valtioneuvoston E-selvityksessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleisiä näkökohtia.

Käsillä oleva komission tiedonanto liittyy digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan sekä yleisempään sisämarkkinastrategiaan. Talousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kirjelmän mukaiseen Suomen kantaan, joka tukee komission pyrkimyksiä edistää tekijänoikeuksien suojaamien sisältöjen rajat ylittävää saatavuutta sisämarkkinoilla. Talousvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että komissio pohtii tekijöitä, jotka liittyvät teosten verkkojakelun arvonmuodostukseen sekä oikeuksien ja vastuiden jakautumiseen toimijoiden välillä.  

Digitaalisten markkinoiden kehittyminen on EU:n ja erityisesti Suomen kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja tekijänoikeusjärjestelmän modernisoinnilla on puolestaan keskeinen merkitys tähän tavoitteeseen pyrittäessä. Komissio on tehnyt vastikään myös ehdotuksen kuluttajansuojan parantamisesta digitaalisten hyödykkeiden kaupassa, jota talousvaliokunta on käsitellyt aikaisemmassa lausunnossaan (TaVL 2/2016 vpU 25/2015 vp).  

Sisältöjen parempi saatavuus koko EU:n alueella.

Kullakin kulttuuri- ja taidemuodolla on perinteisesti ollut oma jakelukanavansa, mutta digitaalisessa toimintaympäristössä musiikki, teksti, pelit ja elokuvat toimitetaan samaan laitteeseen. Yhteiseen jakelukanavaan siirtymisen seurauksena eri taide- ja kulttuurisektorien raja-aidat ovat liudentumassa, minkä vuoksi olisi tarkoituksenmukaista saada digitaalisille sisällöille nykyistä yhtenäisempi säädösviitekehys. Sovellettavan säännöstön ei tulisi riippua siitä, millaista teknologiaa hyödyntäen teos saatetaan yleisön käyttöön. Nykytilan ongelmana nähdään, että esimerkiksi tietokoneohjelman saa varmuuskopioida (Tekijänoikeuslaki 404/1961, 25 j §:n 2 mom), mutta muita teoksia ei saa. E-kirjojen sekä digitaalisen musiikin, elokuvien ja pelien varsinainen omistaminen ja luovuttaminen käytettynä toiselle henkilölle on estetty erilaisilla suojauksilla rajoittaen siten teoksesta maksaneen tahon mahdollisuuksia määrätä siitä. Lisäksi sisällöt ovat usein maarajoitusten vuoksi käytettävissä eri tavoin eri maista; kansalaiset eivät voi käyttää maksamiaan palveluita toisessa EU-valtiossa oleskellessaan. Monikerroksisista alueellisista lisensointijärjestelmistä johtuen muista valtioista peräisin olevaa materiaalia voi olla vaikea hyödyntää silloinkin, kun sekä tekijä että teoksen käyttäjä molemmat hyötyisivät yhteistyöstä. Myös esimerkiksi television ja radion toimilupajärjestelmä ja jakeluverkot edelleen noudattavat maantieteellisiä rajoja, vaikka siihen ei olisi enää teknisiä perusteita. 

Talousvaliokunta katsoo, että lainsäädäntöä tulee kehittää johdonmukaisesti eikä eri teoslajeja, teknologioita ja tilanteita koskevia erityissäännöksiä tule lisätä. 

Tehokas ja tasapainoinen seuraamusjärjestelmä.

Talousvaliokunta pitää kannatettavana komission linjausta, jonka mukaan seuraamusjärjestelmän täytäntöönpano tulee kohdistaa taloudellisesti merkittäviin tekijänoikeuksien rikkomuksiin. Laittoman tarjonnan torjuminen tehokkaasti on edellytys markkinoiden kasvulle ja kehittymiselle. Yksinomaan laillisia palveluja kehittämällä ja lisensointia edistämällä ei poisteta piratismia, koska laillisten palveluiden on hyvin vaikea kilpailla sellaisen toimijan kanssa, joka laiminlyö velvoitteensa. Komissio on ilmoittanut ottavansa käyttöön rahan liikkeiden seurantaan perustuvia järjestelmiä; tulovirtoihin puuttuminen on nähty tehokkaana keinona lopettaa loukkaus. Nykyiselläänkin oikeudenhaltijoilla on oikeus saada tiedot sellaisesta liittymästä, josta tekijänoikeuksiensuojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin suojattua aineistoa luvattomasti, mutta tämä oikeussuojakeino on jäänyt osittain teoreettiseksi, koska laittomien palvelujen ylläpitäjät laiminlyövät lähes poikkeuksetta velvollisuutensa ilmoittaa yhteystietonsa. Lisäksi operaattorit säilyttävät tiedot ainoastaan kuukauden ajan, mikä ei riitä näytön tallentamiseen, oikeudenhaltijoiden tunnistamiseen ja asian vireille saattamiseen markkinaoikeuteen. Yksityisyyden suoja ei saa muodostua esteeksi tekijänoikeuksien täytäntöönpanolle. Talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan piratismin vähentämiseksi tarvitaan tehokas ja tasapainoinen, rajat ylittävä siviilioikeudellinen valvontajärjestelmä. 

Tekijänoikeuslainsäädännöllä ei tule rakentaa esteitä vaan pyrkiä edistämään suojatun materiaalin laillista käyttöä. Sisältöjen laillisen saatavuuden edistäminen on omiaan kasvattamaan tekijänoikeusmarkkinoiden kokoa, mistä hyötyvät niin tekijänoikeuksien haltijat kuin käyttäjätkin. Rajojen poistaminen sisämarkkinoilta ei voi kuitenkaan tapahtua ainoastaan yhdellä oikeudenalalla, jos samalla rajat säilytetään toisella siihen vahvasti sidoksissa olevalla alalla. 

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Talousvaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 3.3.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller