Valiokunnan lausunto
TaVL
62
2018 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Puolustusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 253/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Perttu
Wasenius
puolustusministeriö
rikostarkastaja
Pekka
Vasara
keskusrikospoliisi
toimialajohtaja
Jari
Panhelainen
Senaatti-kiinteistöt
hallintojohtaja
Asko
Harjula
Huoltovarmuuskeskus
johtava asiantuntija
Mika
Susi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Energiateollisuus ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksen keskeinen sisältö.
Ehdotetussa lainsäädännössä toimivaltaisille viranomaisille luodaan valtuudet puuttua kiinteistöjen luovutuksiin niissä tapauksissa, joissa taustalla voidaan arvioida olevan maamme turvallisuutta uhkaavia tavoitteita. Ehdotettu sääntely vastaa samankaltaiseen turvallisuusuhkaan kuin laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (172/2012). Talousvaliokunta on tarkastellut ehdotettua lainsäädäntöä toimialansa mukaisesti yhtäältä huoltovarmuuden ja toisaalta markkinoiden toiminnan näkökulmasta. Valiokunta pitää ehdotettua lainsäädäntöä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
Kansallisen kokonaisturvallisuuden tilanne on muutoksessa. On nähtävissä merkkejä siitä, että yksityiset ja valtiolliset toimijat ovat alkaneet ottaa käyttöön täysin uusia keinoja henkilöihin, päätöksentekoon ja yhteiskunnan teknisiin perusrakenteisiin vaikuttamiseen. Siksi on välttämätöntä, että myös vastatoimia kehitetään, vaikka se jossain määrin voisi hidastaa kansainvälistymistä eri muodoissaan.  
Lainsäädännön toimivuuden kannalta on keskeistä, että viranomaiset onnistuvat havaitsemaan kiinteistöjen luovutusten massasta ne tapaukset, joissa luovutukseen on välttämätöntä puuttua. Ulkomaalaisten tekemiä hankintoja on kuitenkin kokonaisuutena arvioiden varsin rajallinen määrä, eikä niiden seuranta edellyttäne viranomaistoimien laajamittaista uudelleenjärjestelyä. 
Huoltovarmuus.
Huoltovarmuuden kriittiset toimijat ovat pääsääntöisesti yksityisiä ja niitä on paljon; Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämässä kriittisten toimipaikkojen luettelossa on noin 1 500 kohdetta. Suurin osa luetteloon kuuluvista kohteista on taajamissa, joissa ne eivät tarvitse erityisiä suoja-alueita turvakseen. On kuitenkin joitakin logistiikan ja energiansiirron ydinalueita, jotka olisivat tietyissä turvallisuustilanteissa potentiaalisia erikoisoperaatioiden kohteita. Tarvetta näiden suojaamiseen tulee arvioida säännöllisesti ja toimintaympäristön muutokset huomioiden.  
Esitetty laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi sisältää myös lunastuksen huoltovarmuuden perusteella. Jos lunastus tällaisessa tapauksessa rahoitettaisiin huoltovarmuusrahastosta, olisi menettely erilainen kuin hallituksen esityksessä on kuvattu. Tämä ei kuitenkaan aiheuta muutostarpeita ehdotettuun sääntelyyn.  
Markkinoiden toimivuus.
Talousvaliokunta pitää hyvänä, että ulkomaisiin investointeihin suhtaudutaan lähtökohtaisen positiivisesti ja mahdollisia uhkia lähestytään ennaltaestävyyden ja vähimmän haitan periaatteen näkökulmasta. Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on esitetty, että markkinavaikutusten minimoimiseksi niistä alueista, joihin voi kohdistua kansallisen turvallisuuden perusteella toteutettavaksi tuleva lunastusmenettely, tulisi olla ennakolta saatavilla tietoa. Talousvaliokunta pitää lähtökohtaisesti ongelmallisena, että Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisten kohteiden sijaintitiedot olisi avoimesti ja kootusti identifioitu. Tämäntyyppisen tiedon asiakirjajulkisuus voisi myös mahdollistaa keinottelun lunastusmenettelyn käynnistämiseksi. 
Talousvaliokunta huomauttaa, että lain soveltamisala on varsin laaja ja siten mahdolliset epäselvyydet sen tulkinnassa saattaisivat aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla. Talousvaliokunta pitää kuitenkin nyt ehdotettua sääntelyä varsin täsmällisenä ja arvioi, ettei sen tulkinta aiheuttane merkittäviä ongelmia. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että menettelyt mahdollisia lunastustilanteita varten suunnitellaan sujuviksi siten, että viranomaisen väliintulo ei aiheuta kohtuuttoman pitkiä epävarmuusaikoja kiinteistökauppoihin ja että tämän lainsäädännön vaikutuksia seurataan myös markkinoiden toimivuuden näkökulmasta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Talousvaliokunta esittää,
että puolustusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 16.1.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Martti
Mölsä
sin
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 23.1.2019 10.12