Valiokunnan lausunto
TyVL
1
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Perustuslakivaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 (K 11/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
apulaisoikeusasiamies
Pasi
Pölönen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt oikeusasiamiehen kertomusta työvoiman ja työttömyysturvan laillisuusvalvontaa koskevin osin.  
Mainitussa asiaryhmässä oikeusasiamiehelle tuli vuoden 2018 aikana vireille 272 kantelua ja niitä ratkaistiin 273. Suurin osa kanteluista koski TE-toimistojen menettelyä. Useimmiten kohteena olivat asian käsittelyn kesto, erityisesti viiveet työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa sekä asiakaspalvelun osalta muun muassa neuvonta ja tiedusteluihin vastaaminen. Tehdyistä ratkaisuista 162 koski työttömyysetuutta, joista noin puolet tehtiin nopeutetussa menettelyssä. Kaikkiaan annetuista ratkaisuista 25 % (69 kpl:ta) johti apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin.  
TE-toimistojen tulee antaa työvoimapoliittinen lausunto ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt. Kertomusvuonna apulaisoikeusasiamies antoi lähes 30 ratkaisua asioissa, joissa määräaika oli ylitetty. 
Apulaisoikeusasiamiehen suorittamalla tarkastuskäynnillä ilmeni, että tarkastetulla toimistolla oli ns. haastatteluvelkaa eli haastattelua odottavia asiakkaita, joiden kohdalla työllistymissuunnitelman tekemisestä ja työttömyyden alkamisesta oli kulunut jo yli kolme kuukautta. Valiokunta pitää tärkeänä, että työttömällä työnhakijalla on asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus saada osaavaa ja oikea-aikaista palvelua ja päästä työllistymistä edistävään palveluun.  
Valiokunta kiinnittää perustuslakivaliokunnan huomiota siihen, että työhallinnon alalla kantelut ovat johtaneet muita hallinnon aloja selkeästi korkeampaan toimenpideprosenttiin. Valiokunta huomauttaa, että työhallinnon viranomaisten toiminnalla on suora vaikutus muun muassa työttömän henkilön perusturvan maksatukseen. Valiokunta katsoo, että työvoimaviranomaisen hyvä hallintotapa ja asiakaspalvelun laatu tulee turvata yhdenvertaisesti koko maassa.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,
että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 23.9.2019 12.09