Viimeksi julkaistu 11.1.2022 11.48

Valiokunnan lausunto TyVL 16/2021 vp HE 182/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Puolustusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (HE 182/2021 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Joona Lapinlampi 
  puolustusministeriö
 • ylitarkastaja Marjo Rantala 
  Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen 
  Siviilipalveluskeskus
 • järjestökoordinaattori Aku Kervinen 
  Aseistakieltäytyjäliitto - AKL ry
 • puheenjohtaja Atte Grönroos 
  Varusmiesliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • ulkoministeriö
 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 • Maanpuolustusnaisten Liitto ry
 • Naisten Valmiusliitto ry
 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
 • Suomen Sadankomitea ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uutta lakia naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla korvataan voimassa oleva samanniminen laki. Esityksessä on pitkälti kyse sääntelyn teknisluonteisesta päivittämisestä ja kehittämisestä, ja sen taustalla olleen työryhmän toimeksiannosta on rajattu pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen laajempi kehittäminen, jota arvioidaan valtioneuvoston 5.3.2020 asettamassa parlamentaarisessa komiteassa. 

Esityksessä ehdotetaan, että varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta koskevat säännökset nostetaan alemmanasteisista säädöksistä lakiin. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset nostetaan asetus- ja määräystasolta lain tasolle, ja toteaa esityksen olevan perusteltu mm. yhdenvertaisuutta koskevan perustuslain 6 §:n näkökulmasta. 

Aikarajaa, jonka kuluessa naisella on oikeus keskeyttää asepalvelus, ehdotetaan lyhennettäväksi 45 vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Muutoksen tarkoituksena on minimoida perumisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia nykyisessä palveluaikajaksottelussa ja varmistaa keskeisten tehtävien täyttyminen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa ehdotettua muutosta ja toteaa, että sillä saavutetaan myös aikaisempaa tasa-arvoisempi tilanne naisten ja miesten välillä, kun naisten palveluksen aloittamismääräyksen peruuttaminen ei ole mahdollista enää koulutushaaravalintojen jälkeen. 

Muista ehdotetuista säännöksistä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ilmaisee erityisesti tukensa asepalveluksen hakemisen määräajan muutokselle, joka mahdollistaa naisten valintatilaisuuden järjestämisen kutsuntojen yhteydessä ja terveystarkastusrytmin yhtenäistämisen miesten kanssa sekä 9 §:n 1 momenttiin sisällytetylle viittaukselle maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta annettuun lakiin (305/2009) ja naisen oikeuteen palata aiempaan työhönsä myös siinä tapauksessa, että hänelle annettu määräys palvelukseen peruutetaan uuden naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että puolustusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 25.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
varajäsen 
Mikko Lundén ps 
 
varajäsen 
Jari Myllykoski vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos  
Miika  Suves