Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.44

Valiokunnan lausunto TyVL 7/2020 vp K 1/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Minna Viuhko 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen  
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi 
  oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen 
  sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Roope Jokinen 
  sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen vuosikertomuksen 2019 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt vireillä olevien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta. Valiokunta katsoo, ettei mitään näistä lausumista ja kannanotoista voida poistaa, vaan ne kaikki ovat edelleen tarpeellisia ja tulee näin ollen säilyttää: 

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus (HE 195/2004 vp — EV 24/2005 vp), kohta 1 
 • Tasa-arvoselonteko (VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp), kohdat 1 ja 4  
 • Ihmiskaupan kaltainen pakkotyö (HE 69/2016 vp — EV 124/2016 vp) 
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp — EK 45/2018 vp), kohdat 1—6 
 • Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp — EK 49/2018 vp), kohdat 1—6 
 • Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mahdolliset muutostarpeet (HE 97/2018 vp — EV 236/2018 vp) 
 • Työntekijöiden edustusjärjestelmät työaikalaissa (HE 158/2018 vp — EV 306/2018 vp) 
 • Työaikalain tarkennukset (HE 86/2019 vp — EV 56/2019 vp). 

Toimenpiteet

Valiokunta pitää kertomuksessa ja valiokunnalle asiantuntijakuulemisissa selostettuja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdottamien lausumien johdosta suoritettuja toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia tarkoituksenmukaisina ja hyvinä.  

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota turvakotipaikkoja koskevan lausuman (VNS 7/2010 vpEK 51/2010 vp, kohta 4) vuoksi suoritettuihin hallituksen toimenpiteisiin. Selvityksen mukaan turvakotipaikkojen määrää on lausuman hyväksymisen jälkeen johdonmukaisesti lisätty ja paikkojen alueellista saavutettavuutta parannettu. Valiokunta pitää tätä tärkeänä, mutta korostaa, että jatkossa tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota turvakotipaikkojen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen siten, että esimerkiksi turvakotiin hakeutuvan päihtymys, terveydentila, vammaisuus tai alueellinen etäisyys eivät muodosta estettä päästä tarvittaessa turvakotiin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 16.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Veikko Vallin ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen  
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kertomukset. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus käsittelee hyvin laajasti monia eri sektoreita, jotka ovat sinänsä tärkeitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuitenkin kertomuksessaan esittänyt, että perheenyhdistämiseen liittyvien tulorajojen ”kohtuullisuutta” selvitettäisiin ja toimeentuloedellytyksen soveltaminen lopetettaisiin kokonaan oleskeluluvan saaneiden alaikäisten perheenkokoajien osalta. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet katsovat, että toimeentuloedellytyksen poistaminen alaikäisiltä perheenkokoajilta on omiaan kannustamaan lähettämään alaikäisiä turvapaikanhakijoiksi Suomeen, jotta koko perhe pääsisi hänen avullaan maahan.  

Katsomme, että perheenyhdistämisen tulorajojen pitäisi perustua siihen, että perheenyhdistämisen hakijalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä ilman pysyvää sosiaalitukiin turvautumista. Mikäli tällaista ei edellytetä, perheenyhdistäjä ja hänen perheensä muodostavat pysyvän taakan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Tämä heikentää väestön ikääntymisen johdosta heikentyvää huoltosuhdetta entisestään. Tulorajojen poistaminen lähettää myös väärän signaalin oleskeluluvan saajille, koska tulorajojen olemassaolo itsessään kannustaa oleskeluluvan saajaa työllistymään ja elättämään itse itsensä, koska muussa tapauksessa hän ei voi hakea perheenyhdistämistä. Tulorajojen säilyttäminen on sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista että kannustaa perheenkokoajaa työllistymään, elättämään itse itsensä ja siten integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Huomautamme, että toimeentuloedellytyksen soveltamisen lopettaminen alaikäiseen perheenkokoajaan lähettää täysin väärän signaalin lähtömaihin. Mikäli lähettämällä alaikäisen perheenkokoajan yksin Suomeen koko perheen saapuminen Suomeen helpottuu merkittävästi, kannustaa tämä lähettämään alaikäisiä yksin turvapaikanhakijoiksi. Tämän väärän kannustimen lähettäminen saattaa lapset sekä eroon perheestään että vaaraan, koska perheestään erotetut lapset jäävät ihmissalakuljettajien armoille ja voivat joutua esimerkiksi ihmiskaupan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Jo itsessään lasten käyttäminen oleskeluluvan hankkimiseen muistuttaa lasten taloudellista hyväksikäyttöä. Katsomme, että tämä ei ole lapsen edun mukaista, ja ihmettelemme, miksi asiaan liittyen ei ole arvioitu ehdotuksen lapsivaikutuksia. 

Me valiokunnan perussuomalaiset emme myöskään kannata yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomukseen liittyvän, suositukseen 5 perustuvan kannanoton säilyttämistä oleskeluluvan perusteita koskevilta osin. Ihmiskaupan uhriksi joutumisen ei tule olla automaattinen peruste saada pysyvä oleskelulupa ja ilmainen ylläpito Suomesta, koska tällöin luodaan yksi laittoman maahanmuuton keino lisää. Ihmiskauppaan pitää puuttua ensisijaisesti yhteistyössä uhrin lähtövaltion kanssa ja pyrkiä varmistamaan uhrin turvallinen paluu kotimaahansa ja oleskeluun Suomessa suhtautua poikkeuksena, mikäli oleskeluluvan saamisen edellytykset eivät muutoin täyty. 

Me allekirjoittaneet perussuomalaiset esitämme tasa-arvovaltuutetun kertomukseen liittyvän suositukseen 2 perustuvan kannanoton poistamista. Tilanteessa, jossa yksi vanhemmista tienaa merkittävästi toista enemmän tai toimii yrittäjänä, kyseisen vanhemman painostaminen perhevapaan pitämiseen voi vaarantaa perheen toimeentulon kokonaisuutena tai yritystoiminnan jatkumisen. Perhevapaauudistuksen tavoitteena tulee olla perheiden mahdollisimman laaja vapaus päättää itse omista asioistaan sen sijaan, että yhteiskunta pakottaa jommankumman huoltajan tietyksi ajaksi pois ansiotyöstä. Suositukseen 5 liittyen perussuomalaiset huomauttavat, että kaikki väkivalta on tuomittavaa ja myös miehiin kohdistuvaan väkivaltaan on kiinnitettävä huomiota. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitämme,

että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen (K 6/2018 vp — EK 45/2018 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksytyn kannanoton 2 johdosta, kannanoton 5 osalta siltä osin kun se koskee oleskeluluvan perusteita, eikä tasa-arvovaltuutetun kertomuksen (K 22/2018 vp — EK 49/2018 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksytyn kannanoton 2 osalta. 
Helsingissä 16.9.2020
Rami Lehto ps 
 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
Veikko Vallin ps