Viimeksi julkaistu 22.6.2022 15.39

Valiokunnan lausunto TyVL 8/2022 vp HE 41/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hankepäällikkö Emilia Sormunen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • yliarkkitehti Niina Kilpelä 
  ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija Mikko Joronen 
  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • pääsihteeri Merja Heikkonen 
  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • asiantuntija Eppu Mikkonen 
  Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
 • puheenjohtaja Sari Kokko 
  Vammaisfoorumi ry
 • asiantuntija Sami Virtanen 
  Vammaisfoorumi ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (esteettömyysdirektiivi). Tuotteiden ja palvelujen esteettömyyssääntelyn vahvistaminen ja yhtenäistäminen tukee esityksen mukaan markkinoiden toimivuutta ja varmistaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen liikkuvuutta ja saantia koko EU:n alueella. Samalla edistetään esteettömien tuotteiden innovaatioita ja niiden tuottamiseen liittyvää työllisyyttä ja talouskasvua sekä tuetaan toimintarajoitteisten henkilöiden työkykyä. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esteettömyysdirektiivin kansallista toimeenpanoa tärkeänä. Esityksellä edistetään vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden oikeutta tehdä työtä ja työllistyä muun muassa lisäämällä tietokoneiden ja niiden käyttöjärjestelmien esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä lisäämällä liikenteen palvelujen saavutettavuutta. Vammaisyleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Heillä on oikeus ansaita elanto valitsemallaan työllä. Työympäristön on oltava avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Oikeus tehdä työtä on turvattava myös niille, jotka ovat vammautuneet palvelussuhteen aikana. 

Valiokunta toteaa, että esteettömyyden edistämiseksi on tärkeää suunnitella osallistavasti palveluiden tarve ja toimeenpanon tapa yhdessä vammaisten ihmisten kanssa, jotta käyttäjäkokemuksia saadaan kerättyä ennen viimeistelyvaihetta. Muun muassa sähkökirjojen saavutettavuuden, matkaviestinten sisätilakuuluvuuden ja liikenteen palvelujen esteettömyyden osalta on tärkeää löytää tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotka edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. 

Esteettömyysdirektiivi edistää osaltaan Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Direktiivi on linjassa Euroopan vammaisstrategioiden 2010—2020 ja 2021—2030 kanssa. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja toteaa, että edistämällä esteettömyyttä vahvistetaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.  

Valiokunta korostaa, että lain toimeenpanoon ja valvontaan on varattava riittävät resurssit. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että lainsäädännön sisällöstä ja toimeenpanosta sekä myös yleisemmin esteettömyyden ja saavutettavuuden positiivisista vaikutuksista ihmisten yhdenvertaisuuteen on saatavissa riittävästi tietoa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 9.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Atte Kaleva kok 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos  
Miika  Suves