Valiokunnan lausunto
TyVL
9
2016 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
Lakivaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla (HE 168/2016 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Päivi
Kantanen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Yrittäjät ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleistä
Hallituksen esityksellä jatketaan hallintoasioiden muutoksenhakua koskevien menettelyjen yhdenmukaistamista ja säännösten sujuvoittamista. Tarkoitus on laajentaa oikaisuvaatimusmenettelyn käyttöä ensivaiheen muutoksenhakukeinona ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien valitusten luvanvaraisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut edellä todettujen tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuudet oman hallinnonalansa lainsäädännössä. 
Esityksen perustelujen mukaan tässä vaiheessa muutoksia ei tehdä sellaisiin lakeihin, joita koskeva erillinen lainsäädännön muuttaminen on jo muutoin vireillä tai tarkoitus käynnistää lähiaikoina. Näiden kohdalla muutoksenhakusäännösten muuttamisen tarve arvioitiin tai arvioidaan asianomaisen lainvalmisteluhankkeen yhteydessä. 
Hallituksen esityksessä muutettaviksi ehdotetuista 11 laista työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaan kuuluvat laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, jäljempänä tilaajavastuulaki), merimiesten vuosilomalaki (433/1984), työsopimuslaki (55/2001) ja laki työntekijän lähettämisestä (447/2016). Valiokunta on käsitellyt esitystä edellä mainittua lainsäädäntöä koskevilta osin. 
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusmenettelyn käyttöalan laajentamisen tavoitteena on parantaa tehtävänjakoa hallintoasioissa. Esitetyllä muutoksella mahdollistetaan oikeusturvan painopisteen siirtäminen nykyistä varhaisempaan vaiheeseen. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan alaan kuuluvista lakiehdotuksista oikaisuvaatimusmenettely esitetään lisättäväksi merimiesten vuosilomalain 26 §:n mukaiseen poikkeuslupaa koskevaan päätökseen. Mainitun säännöksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voi päätöksellään vapauttaa ulkomaalaisen työnantajan noudattamasta merimiesten vuosilomalain säännöksiä. Nykytilaa esitetään muutettavaksi siten, että poikkeuslupaa koskevan päätöksen ensiasteen muutoksenhakukeino on hallintolain (434/2003) mukainen oikaisuvaatimus nykyisen hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen sijaan. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallituksen esitykseen sisältyviin muihin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskeviin lakeihin ei oikaisuvaatimusta esitetä. 
Valiokunta pitää hallituksen esityksen ratkaisua oikeana. Oikaisuvaatimusmenettely merimiesten vuosilomalain poikkeuslupa-asiassa turvaa asioiden joutuisan ja hallinnollisesti nykyistä kevyemmän keinon poikkeusluvan uudelleen arvioimiseksi päätöksen tehneessä viranomaisessa. Muissa esitykseen sisältyvissä valiokunnan toimialan laeissa oikaisuvaatimus ei ole tarkoituksenmukainen. Asiantuntijalausunnon mukaan tilaajavastuulain ja työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisia laiminlyöntimaksuja koskevia päätöksiä valmisteltaessa asia selvitetään perusteellisesti. Näitä koskevissa riidoissa on pääsääntöisesti kyse sovellettavan lain tulkinnasta, joten oikaisuvaatimusmenettely todennäköisesti ei vähentäisi tarvetta hallintotuomioistuimeen tapahtuviin valituksiin. Työsopimuslain mukaisissa muutoksenhakuasioissa oikaisuvaatimusmenettely saattaa tarpeettomasti hidastaa oikeusturvan saamista asioissa, jotka on perusteltua voida saattaa nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
Valituslupa
Valituslupamenettelyn laajentamisen tavoitteena on kehittää korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ylimpänä tuomioistuimena nykyistä enemmän oikeuskäytäntöä ohjaavaksi tuomioistuimeksi. Tämä vahvistaisi hallinnon ja hallinto-oikeuksien ratkaisukäytännön ennakoitavuutta ja yhtenäisyyttä. 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi säännökset valituslupamenettelystä tilaajavastuulaissa, työsopimuslaissa ja työntekijän lähettämistä koskevassa laissa säädettäviä hallinnollisia laiminlyöntimaksuja ja seuraamusmaksuja koskeviin päätöksiin. Valituslupamenettelyä koskeva säännös ehdotetaan lisättäväksi myös merimiesten vuosilomalakiin työ- ja elinkeinoministeriön antamaa poikkeuslupaa koskien. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää ehdotettua ratkaisua oikeana. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtävien valitusten luvanvaraisuus ei ole ongelmallinen asianosaisen oikeusturvan kannalta. Päätöksen saajalla on oikeus saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jonka tehtävänä on selvittää, onko asiassa ennakkopäätöksen tarvetta, ilmeistä virhettä tai muuta valitusluvan myöntämisen perustetta. Lisäksi ylempi tuomioistuin voi luvanvaraista valitusta koskevissa asiaryhmissä ohjata oikeuskäytäntöä valituslupamenettelyn kautta annettavilla ratkaisuilla. 
Seuranta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö seuraa esityksessä ehdotettujen lainmuutosten vaikutuksia ja raportoi mahdollisista ongelmista lainsäädännön jatkokehittämiseksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,
että lakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 25.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
varapuheenjohtaja
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Eero
Suutari
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 13.12.2016 14:08