Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto UaVL 5/2020 vp K 1/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2019

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • valtiosihteeri Matti Anttonen 
    ulkoministeriö
  • virkamiessihteeri Niina Nyrhinen 
    ulkoministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Vuosikertomusmenettely on perustuslain 46 §:n mukainen velvoite, jotta eduskunta saisi tietoa hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä toimenpiteistä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.   

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2019 selostettuja eduskunnan lausumia ja toteaa niistä seuraavaa:  

Säilytettävät lausumat

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen (HE 149/ 2017 vp — EK 41/2018 vp)

Eduskunta hyväksyi 16.5.2018 seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton:   

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin, että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella.  

Valiokunta toteaa, että valtioneuvosto on ryhtynyt lausuman johdosta toimenpiteisiin kaivoslain uudistamiseksi. Tätä kirjoitettaessa ei kuitenkaan ole varmuutta valmisteltavana olevan hallituksen esityksen lopullisesta sisällöstä ja laajuudesta eikä sen eduskunnalle antamisen ajankohdasta, joten lausuma on edelleen tarpeellinen ja se tulee säilyttää vuosikertomuksessa.  

Poistettavat lausumat

Valtioneuvoston selonteko; Suomen kehityspolitiikka (VNS 1/2016 vp — EK 9/2016 vp)

Eduskunta hyväksyi 27.4.2016 seuraavat ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaiset kannanotot:   

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kerran vaalikaudessa selonteon Suomen kehityspolitiikasta antamaan poliittista, strategisen tason ohjausta kehitysyhteistyöhön sekä vahvistamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta.  
Valtioneuvosto toimeenpannessaan kehityspoliittista ohjelmaa ottaa huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot ja raportoi niistä osana vuonna 2018 valmisteltavaa selvitystä selonteon toteutumisesta ja kehitysyhteistyön tuloksista.  

Valiokunta toteaa, että valtioneuvosto on ryhtynyt lausuman molempien kohtien osalta riittäviin toimenpiteisiin ja lausuma voidaan poistaa. Seuraavaa kehityspoliittista selontekoa ollaan valmistelemassa, ja aikatauluarvion mukaan se annetaan eduskunnalle marras-joulukuussa 2020. Kohdan 2 osalta valiokunta toteaa valtioneuvoston antaneen lausumassa edellytetyn kehityspolitiikan tulosraportin eduskunnalle pääministerin ilmoituksella 13.11.2018. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ulkoasiainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon

 

Helsingissä 30.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mika Niikko ps 
 
varapuheenjohtaja 
Erkki Tuomioja sd 
 
jäsen 
Paavo Arhinmäki vas 
 
jäsen 
Eva Biaudet 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Kimmo Kiljunen sd 
 
jäsen 
Johannes Koskinen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Tom Packalén ps 
 
jäsen 
Jaana Pelkonen kok 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Ville Tavio ps 
 
jäsen 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
varajäsen 
Ilkka Kanerva kok 
 
varajäsen 
Jouni Ovaska kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tiina Larvala