Valiokunnan lausunto
VaVL
1
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muut jaostot ovat antaneet lausuntonsa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
erityisasiantuntija
Anu
Rajamäki
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Sinkman
valtiovarainministeriö
Maatalousjaosto on kuullut: 
ylimetsänhoitaja
Matti
Heikurainen
maa- ja metsätalousministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin. 
Poistettaviksi esitettävät lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 
Yhteisöjen korkovähennysoikeuden rajoittaminen (HE 146/2012 vpEV 156/2012 vp
Kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 96/2017 vpEV 106/2017 vp, 1. ja 2.) 
Autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttaminen (HE 74/2018 vpEV 64/2018 vp
Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2016 talousarvioon
Säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston vaikutusten seuranta 
Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2017 talousarvioon
Ammatillisen koulutuksen säästö (Lausuma 1) 
Veteraanien kuntoutus (Lausuma 3) 
Sosiaalialan tutkimuksen ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen voimavarat (Lausuma 4) 
Eduskunnan talousarviolausuma vuoden 2017 toiseen lisätalousarvioon
Veteraanien kuntoutuksen ja palveluiden määrärahojen taso 
Eduskunnan talousarviolausuma vuoden 2018 talousarvioon
Kestävän metsätalouden tukien edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttö 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Luonnonvarakeskuksen rahoitus (Lausuma 3) 
Kestävän metsätalouden tukien edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttö (Lausuma 4) 
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
Kasvun ja työllisyyden tukeminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen 
Panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
Liikenneverkon korjausvelka ja kehittäminen 
Maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvät tuet 
Maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpano seuraavassa JTS:ssä 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Valtiovarainvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 13.51